HAOS: Ministar stopirao usvajanje planskih dokumenata i blokirao postupak legalizacije

Od decembra prošle godine, prema zvaničnim podacima, predato je samo 984 zahtjeva za legalizaciju u cijeloj Crnoj Gori, a od 2017. godine legalizovan je samo 2.501 objekat, od 54.984 podnešenih zahtjeva. Građani čekaju nova zakonska rješenja koja su najavljena još prošle godine, ali od toga još nema ništa. Više od polovine podnijetih zahtjeva čeka plan generalne regulacije (PGR) koji je prekinut iz još nerazjašnjenih razloga, a ovih dana Vlada je donijela odluku da se ipak nastavi. Tako da stari objekti čekaju građevinske dozvole, dok mnogi ne mogu da grade čekajući ,,papire“.

Podaci
Prema zvaničnim podacima Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma do kraja marta ove godine predato je od 2017. godine tj. od stupanja na snagu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata do sada ukupno 54.984 zahtjeva za legalizaciju objekata. Od tog broja, kako su kazali Pobjedi iz ovog resora, je donijeto je samo 2.501 rješenje o legalizaciji. Postupak je obustavljen u 2.442 slučaja, dok je za 8.097 slučajeva donijeto rješenje o prekidu postupka do usvajanja plana generalne regulacije, a za 24.765 objekata je tražena dopuna dokumentacije.

Skoro pola postupaka legalizacije prekinuto je do donošenja plana generalne regulacije čija je izrada zaustavljena cijelu prošlu godinu iz razloga znanih samo ministru ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratku Mitroviću. Nedavno je donešena i odluka, isto bez obrazloženja, da se izrada plana nastavi, međutim radni tim za PGR o tome još nije obaviješten.

Planom generalne regulacije trebalo je da bude definisana namjena površina, uslovi uređivanja, izgradnje i korišćenja prostora, koridori, granice građevinskih područja naselja, granice područja pod zaštitom, te pravila uređenja i pravila građenja po zonama, parcelacije i dr. i dok se ne izradi većina objekata u Crnoj Gori neće moći biti legalizovana.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je, kako su kazali Pobjedi, u prethodnom periodu započelo aktivnosti na izradi novih zakonskih rješenja.

Do donošenja najavljenih zakonskih rješenja postupak legalizacije bespravno sagrađenih objekata se trenutno sprovodi u skladu sa odredbama aktuelnog Zakona o planiranju prostora i izgradnje objekata iz 2017. kojim se predviđalo da PGR bude izrađen u roku od tri, pa je to kasnije produženo na pet godina, ali je na kraju i zaustavljeno.

Nadalje, prema prikupljenim podacima Ministarstva obračunat je i naplaćen dio prihoda od naknade za komunalno opremanje za bespravne objekte, odnosno naknade za urbanu sanaciju.

U budžete jedinica lokalne samouprave je uplaćeno 5.120.381 euro na ime ove naknade, dok je obračunati iznos 7.453.883 eura. Naime, naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, odnosno naknada za urbanu sanaciju, po zahtjevu vlasnika bespravnog objekta, može da se se plaća jednokratno ili u jednakim mjesečnim ratama, na period od 10 ili 20 godina – kazali su Pobjedi iz Ministarstva.

Uslovi
Podsjećaju da se, shodno Zakonu, rješenje o legalizaciji može donijeti za bespravni objekat koji se nalazi na orto-foto snimku i koji je izgrađen u skladu sa osnovnim urbanističkim parametrima ili smjernicama važećeg planskog dokumenta donesenog do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno planskog dokumenta donijetog shodno Zakonom propisanoj proceduri.

Ukoliko to nije slučaj, postupak se prekida do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore. Takođe, uslov za donošenje rješenja o legalizaciji su riješeni imovinsko-pravni odnosi na objektu i zemljištu na kome je objekat izgrađen tako da je to takođe jedan od razloga za prekid postupka. Nakon rješavanja prethodnog pitanja, odnosno donošenja planske dokumentacije ili rješavanja imovinsko-pravnih odnosa postupci će se nastaviti – objašnjavaju iz Ministarstva.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Milošević pušten nakon saslušanja

Direktor Uprave prihoda i carina, Rade Milošević pušten je nakon saslušanja u akciji Specijalnog policijskog …