Reagovanje CEDIS-a povodom teksta “Od četiri ponude za pametna brojila izabrali najskuplju”


Informacije navedene u tekstu “Od četiri ponude za pametna brojila izabrali najskuplju”, koji je danas objavljen, u potpunosti odbacujemo kao netačne, paušalne i zlonamjerne, uključujući i lažne konstrukcije da se tenderska specifikacija prilagođavala bilo kojem potencijalnom ponuđaču.
Crnogorski elektrodistributivni sistem još jednom demantuje navode koji se tiču tehničke specifikacije postupka javne nabavke. Tenderska dokumentacija za postupak “AMM projekat – proširenje treće faze – Mjerači električne energije – izvođenje radova i isporuka opreme”, sačinjena je suprotno navodima iznijetim u tekstu i nediskriminišuća je za sve potencijalne učesnike. Podsjećamo da je prethodni tender za nabavku brojila poništen odlukom Odbora direktora CEDIS-a, a na zahtjev Ministarstva kapitalnih investicija, iz razloga što su upravo pojedinosti vezane za taj postupak ukazivale na eventualna prilagođavanja tenderskih uslova za određene učesnike. Nakon poništenja od strane Odbora, novi menadžment je u cilju postizanja većeg stepena otvorenosti kompletnog procesa i pripreme adekvatne tehničke specifikacije, uputio poziv svim potencijalnim ponuđačima, i svima koji su iskazali interesovanje omogućio prezentaciju brojila i opreme. Tek nakon ovih aktivnosti sačinjena je tehnička specifikacija i objavljen je tender koji omogućava učešće svih potencijalnih ponudjača zaiteresovanih za crnogorsko tržište.
Da je prethodno u svemu tačno, potvrđeno je brojem ponuđača koji su predali ponudu, pristiglo je šest ponuda, u okviru kojih je tri konzorcijuma i osam proizvođača brojila, što nije bio slučaj niti u jednom od ranijih postupaka za nabavku istovjetne robe i radova koje je sprovodio CEDIS.
Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je u svemu u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, apsolutno nezavisno, izvršila pregled, ocjenu i vrednovanje ponuda, a nakon završene evaluacije predložila ovlašćenom licu naručioca da donese Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obje partije. U postupku javne nabavke za Partiju 1 – Izvođenje radova, kao ispravna i najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača KONZORCIJUM “MEZON-REGIOCOM” DANILOVGRAD, dok je za Partiju 2 – Isporuka opreme, kao ispravna i najpovoljnija ponuda izabrana ponuda ponuđača METER&CONTROL DOO BEOGRAD. Sve ponude koje su odbijene kao neispravne su ocijenjene kao takve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, što je detaljno obrazloženo u Odlukama o izboru najpovoljnije ponude.
Ponuđač KONZORCIJUM “MEZON – ENERDAT” DANILOVGRAD je za Partiju 2- Isporuka robe, ponudio 15.550 brojila kineskog proizvođača Ningbo Sanxing za poziciju 1 i 5000 brojila istog proizvođača na poziciji 2 od ukupno 31.780 brojila koliko se nabavlja u ovom postupku javne nabavke. Ponuda je odbijena kao neispravna iz razloga što ponuđač nije dostavio dokumentaciju kojom se potvrđuje kvalitet ponuđene robe iz koje bi Komisija utvrdila da je kvalitet ponuđene robe odgovarajući, a što je zahtijevano tenderskom dokumentacijom. Napominjemo da na teritoriji Crne Gore do sada nijesu ugrađivana brojila kineskih proizvođača, te da stručna lica nemaju iskustva sa karaktersitikama ovih brojila, što je dodatno razlog za provjeru kvaliteta, a naročito jer je riječ o nabavci velike vrijednosti i značaja za Crnogorski elektrodistributivni sistem. Ostali proizvođači čija su brojila ponuđena u postupku su dostavili uredne procedure za garanciju kvaliteta. Naručilac je naravno sagledao i ekonomski aspekt, tj. razliku u cijeni, međutim nedostaci u ponudama su učinili da se iste zakonito ne mogu ocijeniti kao ispravne.
Postupak javne nabavke je trenutno u fazi žalbenog roka, Naručilac je svim ponuđačima omogućio uvid u dostavljenu dokumentaciju i uzorke podnešenih ponuda. Svi ponuđači koji smatraju da imaju osnova mogu izjaviti žalbu protiv donešenih Odluka o izboru najpovoljnije ponude Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Provjerite slična mjesta

Osam ambasadora bi uskoro mogli da stupe na dužnost

Većina predloženih ambasadora Crne Gore, kako RTCG nezvanično saznaje, dobila je agremane od država prijema. …