Udarne vijesti

Elektroprivreda objavila javni poziv za prodaju sopstvenih akcija

Elektroprivreda (EPCG) je objavila javni poziv za prodaju paketa sopstvenih akcija u blok transakciji.

Iz EPCG je saopšteno da je predmet javnog poziva prodaja 11.813.238 sopstvenih akcija u blok transakciji.

Navodi se da je minimalna cijena 8,63 eura po akciji (investiciona cijena po Elaboratu o procijeni vrijednosti akcija).

U javnom pozivu navodi se da će se odabir najpovoljnije ponude sprovesti putem nadmetanja sa potencijalnim kupcima koje uzmu učešće po uslovima iz javnog poziva.

Pravo da učestvuju na nadmetanju imaju energetske kompanije instalisanih kapaciteta najmanje hiljadu MW ili sa osnovnim kapitalom najmanje 500 miliona EUR ili Investicioni fondovi koji se kotiraju na organizovanom tržištu kapitala, imaju pozitivan finansijski rezultat u posljednje tri godine, kapital od najmanje milijardu EUR, i ulaganje u energetski sektor minimalno 100 miliona u zadnjih pet godina.

Ponuđač je u obavezi da uz prijavu dostavi originalnu bankarsku garanciju, bezuslovno „bez prigovora“ i naplativa na prvi poziv sa rokom važenja minimum 60 dana od dana otvaranja ponude na iznos od pet odsto investicione vrijednosti sopstvenih akcija iz tačke 2 javnog poziva – piše u javnom pozivu.

Kako se navodi, u slučaju da izabrani kandidat odustane od potpisivanje ugovora o kupovini akcija, EPCG će izabranom kandidatu istu aktivirati.

U javnom pozivu piše da u postupku nadmetanja može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima kriminalnog udruživanja, stvaranja kriminalne organizacije, davanje mita, primanje mita, davanje mita u privrednom poslovanju, primanje mita u privrednom poslovanju, utaja poreza i doprinosa.

Mina biznis

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Za vikend pad temperature za 10 stepeni

Dejstvo talasa rekordnih temperatura od danas će postepeno slabiti i ovim se završava četvrti tropski …