Udarne vijesti

Mjeriće indikatore bezbjednosti saobraćaja

Ministar Mladen Bojanić sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, dekanom Mašinskog fakulteta UCG prof. dr Igorom Vušanovićem sa saradnicima i direktorom Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore g-dinom Borisom Šabanom, na temu trenutnog stanja bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori i mjerama i aktivnostima u cilju unapređenja stanja.
Tom prilikom je dogovoreno da u skladu sa potpisanim Memorandumom o saradnji Univerziteta Crne Gore, Ministarstvo kapitalnih investicija u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Upravom policije i Mašinskim fakultetom Univerziteta Crne Gore, podržano od strane Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore, pristupiti izradi dva strateška dokumenta, odnosno mjerenju indikatora performansi bezbjednosti saobraćaja na putevima i mjerenju stavova učesnika u saobraćaju.
Naime, saobraćajne nezgode i njihove posljedice prethodnih decenija i danas predstavlјaju neprihvatlјivo visok društveni, ekonomski i zdravstveni problem širom svijeta. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), godišnje u svijetu u saobraćajnim nezgodama na putevima pogine oko 1.35 miliona lјudi, što ih čini jednim od najznačajnih uzroka smrtnosti u svijetu. Na području Crne Gore u 2021. godini je u saobraćajnim nezgodama poginulo 55, a povrijeđeno 3.003 lica. Procjena najnovijih istraživanja ukazuje da troškovi saobraćajnih nezgoda čine oko 2% bruto domaćeg proizvoda. Imajući u vidu date činjenice, na globalnom i nacionalnom nivou su pokrenute inicijative i formirani strateški okviri za unapređenje bezbjednosti saobraćaja na putevima.
Kako bi se pratila efikasnost rada u oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima u cilju praćenja napretka i realizacije postavljenih ciljeva uspostavljeni su indikatori performansi bezbjednosti saobraćaja. Ovi indikatori predstavljaju kvantitativne i kvalitativne vrijednosti koje su u velikoj mjeri povezane sa nastankom saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica. Njihovom primjenom moguće je pratiti stanje bezbjednosti saobraćaja i prije nego što se dogode saobraćajne nezgode, što omogućava da se proaktivno uoče određeni problemi i pruži prilika da se izvrše određena poboljšanja u funkcionisanju sistema bezbjednosti saobraćaja.
U skladu sa preporukama Evropske Komisije i Metodologiji za mjerenje indikatora bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori u 2022. godine izvršiće se mjerenje ključnih indikatora na cijeloj teritoriji Crne Gore. Lista indikatora obuhvata one koji se odnose na ponašanje učesnika u saobraćaju (brza vožnja, upotreba sigurnosnog pojasa i dječijih auto-sjedišta, vožnja pod uticajem alkohola, korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje, ponašanje pješaka), nivo bezbjednosti vozila, putne infrastrukture, kao i učinak sistema zdravstvenog zbrinjavanja poslije saobraćajne nezgode.
Inicijalna lista indikatora bezbjednosti saobraćaja, zajedno sa podacima o saobraćajnim nezgodama i njihovim posljedicama, kao i stavovima učesnika u saobraćaju će formirati osnovu za kvalitetnu ocjenu stanja bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori, definisanje strateških ciljeva i mjera unapređenja bezbjednosti saobraćaja, kao i poređenje rezultata na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou. Ovo će omogućiti razmjenu iskustva i znanja i dobre prakse rada u oblasti prevencije saobraćajnih nezgoda.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Priprema se najvažniji događaj u istoriji kriptovaluta

Etirijum radi na prelasku na novi model za osiguranje mreže koji se zove dokaz o …