Mjeriće indikatore bezbjednosti saobraćaja

Ministar Mladen Bojanić sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, dekanom Mašinskog fakulteta UCG prof. dr Igorom Vušanovićem sa saradnicima i direktorom Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore g-dinom Borisom Šabanom, na temu trenutnog stanja bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori i mjerama i aktivnostima u cilju unapređenja stanja.
Tom prilikom je dogovoreno da u skladu sa potpisanim Memorandumom o saradnji Univerziteta Crne Gore, Ministarstvo kapitalnih investicija u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Upravom policije i Mašinskim fakultetom Univerziteta Crne Gore, podržano od strane Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore, pristupiti izradi dva strateška dokumenta, odnosno mjerenju indikatora performansi bezbjednosti saobraćaja na putevima i mjerenju stavova učesnika u saobraćaju.
Naime, saobraćajne nezgode i njihove posljedice prethodnih decenija i danas predstavlјaju neprihvatlјivo visok društveni, ekonomski i zdravstveni problem širom svijeta. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), godišnje u svijetu u saobraćajnim nezgodama na putevima pogine oko 1.35 miliona lјudi, što ih čini jednim od najznačajnih uzroka smrtnosti u svijetu. Na području Crne Gore u 2021. godini je u saobraćajnim nezgodama poginulo 55, a povrijeđeno 3.003 lica. Procjena najnovijih istraživanja ukazuje da troškovi saobraćajnih nezgoda čine oko 2% bruto domaćeg proizvoda. Imajući u vidu date činjenice, na globalnom i nacionalnom nivou su pokrenute inicijative i formirani strateški okviri za unapređenje bezbjednosti saobraćaja na putevima.
Kako bi se pratila efikasnost rada u oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima u cilju praćenja napretka i realizacije postavljenih ciljeva uspostavljeni su indikatori performansi bezbjednosti saobraćaja. Ovi indikatori predstavljaju kvantitativne i kvalitativne vrijednosti koje su u velikoj mjeri povezane sa nastankom saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica. Njihovom primjenom moguće je pratiti stanje bezbjednosti saobraćaja i prije nego što se dogode saobraćajne nezgode, što omogućava da se proaktivno uoče određeni problemi i pruži prilika da se izvrše određena poboljšanja u funkcionisanju sistema bezbjednosti saobraćaja.
U skladu sa preporukama Evropske Komisije i Metodologiji za mjerenje indikatora bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori u 2022. godine izvršiće se mjerenje ključnih indikatora na cijeloj teritoriji Crne Gore. Lista indikatora obuhvata one koji se odnose na ponašanje učesnika u saobraćaju (brza vožnja, upotreba sigurnosnog pojasa i dječijih auto-sjedišta, vožnja pod uticajem alkohola, korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje, ponašanje pješaka), nivo bezbjednosti vozila, putne infrastrukture, kao i učinak sistema zdravstvenog zbrinjavanja poslije saobraćajne nezgode.
Inicijalna lista indikatora bezbjednosti saobraćaja, zajedno sa podacima o saobraćajnim nezgodama i njihovim posljedicama, kao i stavovima učesnika u saobraćaju će formirati osnovu za kvalitetnu ocjenu stanja bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori, definisanje strateških ciljeva i mjera unapređenja bezbjednosti saobraćaja, kao i poređenje rezultata na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou. Ovo će omogućiti razmjenu iskustva i znanja i dobre prakse rada u oblasti prevencije saobraćajnih nezgoda.

Provjerite slična mjesta

Kralja “kripto valuta” Crna Gora izručuje SAD

Kralj “kripto valuta” Do Kvon, prema odluci podgoričkog Višeg sdua, biće izručen Sjedinjeni Američkim Državama (SAD).To je …