Važno saopštenje Vlade

Vlada je, na danas održanoj 34. sjednici kojom je predsjedavao mr Aleksa Bečić, potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, utvrdila Predlog zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora. Donošenjem Zakona, izvršiće se dalje usklađivanje zakonodavstva Crne Gore sa pravnom tekovinom EU u oblasti energetike. Zakonom se uređuje određivanje udjela energije iz obnovljivih izvora, podsticaji za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uslovi i postupak sticanja statusa privremenog povlašćenog proizvođača i povlašćenog proizvođača, izdavanje garancija porijekla za energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora, status kupaca-proizvođača i zajednica obnovljivih izvora energije, korišćenje obnovljivih izvora energije u sektoru grijanja i hlađenja i u sektoru saobraćaja, kriterijumi održivosti i uštede emisija gasova sa efektom staklene bašte, regionalna saradnja, kao i druga pitanja od značaja za korišćenje energije iz obnovljivih izvora.
Rješenja u propisu će pozitivno uticati na:

  • državu, zbog ispunjavanja ciljeva u oblasti obnovljive energije,
  • kupce, zbog razvoja tržišta električne energije i unapređenja regulatornog okvira za proizvodnju električne energije od strane kupaca – proizvođača,
  • investitore, zbog unapređenja regulatornog okvira za investicije u oblasti obnovljive energije.
    Ovim Zakonom će se, takođe, stvoriti uslovi za sprovođenje aukcija u oblasti obnovljive energije u Crnoj Gori i uvođenje tržišnog mehanizma podrške, odnosno podsticajnih mjera za električnu energiju iz obnovljivih izvora, u cilju postizanja najpovoljnijih cijena električne energije za potrošače i manjeg regulatornog rizika za investitore. Pored ostalog, izgradnjom novih energetskih kapaciteta, shodno ovom zakonskom rješenju, doći će do unapređenja putne i elektroenergetske infrastukture i to posebno u ruralnim krajevima gdje se ovi objekti obično i grade, a što je jedna od mjera za unapređenje životnog standarda ljudi.

Utvrđen je Predlog zakona o dopuni Zakona o koncesijama. Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi usklađivanja sa novim Zakonom o korišćenju energije iz obnovljivih izvora kojim se, između ostalog, propisuje postupak davanja u zakup zemljišta u državnoj svojini, odnosno prirodnih bogatstava radi proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o energetici. Izmjene u najvećoj mjeri predstavljaju brisanje odredaba u kojima je bila transponovana Direktiva 2009/28/EZ koja više nije na snazi, a koja se odnosi na oblast obnovljivih izvora energije. Nova Direktiva (EU) 2018/2001 o promociji korišćenja energije iz obnovljivih izvora je u cjelosti transponovana u Predlog Zakon o korišćenju energije iz obnovljivih izvora, čime je postignuta međusobna usaglašenost ova dva propisa. Pored ostalog, predviđena je i izmjena odredbe o stručnoj osposobljenosti lica koja obavljaju određene poslove iz oblasti energetike, koju nije potrebno usaglašavati sa propisima EU.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju. Predloženim Zakonom su uređeni uslovi o pravima lica sa invaliditetom ili smanjene pokretjivosti, te utvrđene odredbe o inspekciiskom nadzoru i kaznene odredbe u vezi sa pravima putnika (pravo po osnovu uskraćivanja ukrcaja, otkazivanja ili kašnjenja puta, štete zbog uništenja, gubitka ili oštećenja prtljaga ili stvari datih na prevoz, štete po osnovu kasne isporuke prtijaga i sl.), sve u cilju jasnog definisanja kada putnik ima pravo da podnese prigovor. Najveću korist od izmjena Zakona imaće putnici zbog jasnijeg formulisanja odredaba u vezi sa podnošenjem prigovora i utvrđivanja roka u kojem se prigovor može podnijeti, odnosno roka za prijavljivanje Agenciji za civilno vazduhoplovstvo povrede Zakona.

Vlada je donijela Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na djelovanja Ruske Federacije kojima se destabilizuje situacija u Ukrajini. Donošenjem predmetne odluke, Crna Gora će biti u potpunosti pravno usaglašena sa važećim restriktivnim mjerama Evropske unije, propisanih izvornom Odlukom Savjeta Evropske unije 2014/512/ZVBP, s obzirom na djelovanja Ruske Federacije kojima se destabilizuje situacija u Ukrajini, odnosno sa svim njenim ažuriranim verzijama (izmjenama i dopunama), zaključno sa poslednjom izmjenom 2024/726/ZVBP od 23. februara 2024. godine, odnosno sa 12. i 13. paketom sankcija.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu, kojom se vrši usklađivanje sa novom organizacijom državne uprave.

Vlada je usvojila Godišnji izvještaj o javnim nabavkama za 2023. godinu. Izvještaj je rezultat aktivnosti koje je Ministarstvo finansija sprovelo prikupljanjem podataka iz elektronskog sistema javnih nabavki, kao i njihovom obradom i analizom. Podaci su unijeti od strane 681 obveznika primjene Zakona, u skladu sa zakonskom obavezom, zaključno sa 28. februarom 2024. godine. Obveznici primjene Zakona o javnim nabavkama u 2023. godini ugovorili su ukupno 809.301.703 eura nabavki, od čega su nabavke električne energije i uglja 134.104.801 euro, dok su javne nabavke 675.196.902 eura, što pokazuje rast u odnosu na prethodnu godinu. To povećanje, kako je pojašnjeno, može biti posledica generalnog rasta cijena roba, radova i usluga koje su obveznici primjene Zakona o javnim nabavkama nabavljali u izvještajnom periodu. Shodno navedenom, poraslo je i učešće javnih nabavki u BDP-u, ali i dalje je u okviru prosječnih vrijednosti. S obzirom da je novi zakonodavni okvir stupio na snagu početkom godine, fokus aktivnosti Ministarstva finansija tokom izvještajnog perioda bio je na jačanju administrativnih kapaciteta i podizanju nivoa profesionalizacije zaposlenih u oblasti javnih nabavki. Na sjednici je naglašeno da je u kontekstu procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, pregovaračko poglavlje 5 – javne nabavke jedno od prvih za koje se očekuje dobijanje pozitivnog izvještaja o ispunjenju privremenih mjerila za zatvaranje, što svjedoči o napretku u reformama sprovedenim u okviru ove politike.

Usvojena je Informacija o aktivnostima po osnovu članstva Crne Gore u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i trinaestoj Ministarskoj konferenciji Svjetske trgovinske organizacije.

Vlada je usvojila Odluku o prestanku važenja Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Šavnik. Vlada je na sjednici od 14. marta donijela Odluku o upozorenju Skupštini opštine Šavnik, da u roku od deset dana izvrši zakonom utvrđene obaveze, međutim, kako SO Šavnik nije postupila u skladu sa Odlukom, Vlada je na sjednici od 28. marta 2024. godine donijela Odluku o raspuštanju SO. Postupak raspuštanja skupštine opštine podrazumijeva da Vlada donosi odluku o upozorenju i odluku o raspuštanju, a Predsjednik Crne Gore raspisuje izbore u opštini u kojoj je skupština raspuštena. Imajući u vidu da Predsjednik nije raspisao izbore u toj opštini, konstatovano je da izvršenje Odluke o raspuštanju nije moguće stvarno i pravno sprovesti u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Iz istog razloga, prestaje da važi i Odluka o upozorenju Skupštini opštine Šavnik.

Provjerite slična mjesta

Jezera, Medun i Duklja turistički aduti Podgorice

Oko 44.000 turista registrovano je u Podgorici do kraja aprila, a ostvareno je oko 86.000 …