Viele Euro Geldscheine

Donosi se novi Zakon o zaradama o javnom sektoru

Strategijom reforme javne uprave 2022-2026 i Programom rada Vlade Crne Gore za 2024. godinu predviđeno je donošenje novog sistemskog Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru kako bi se stvorio transparentan, pravedan i konkurentan sistem zarada u javnoj upravi radi kreiranja ambijenta za rad profesionalnih i kompetentnih zaposlenih.
Ministarstvo finansija je formiralo Radnu grupu za pripremu novog Zakona o zaradama zaposlenih u javnoj upravi koja uključuje veliki broj zainteresovanih subjekata i to: predstavnike izvršne, zakonodavne i sudske vlasti kao i predstavnike reprezentativnih granskih sindikata, lokalne samouprave i nezavisnih tijela, kako bi kroz socijalni dijalog i partnerstvo došli do najboljih zakonskih rješenja.
Ekspertsku podršku za reformu zarada u javnom sektoru pruža Svjetska banka koja je izradila analizu važećeg sistema i dala niz preporuka u cilju pojednostavljenja sistema zarada, uspostavljanja transparentnosti ali i pravednosti:

konsolidovati zakonodavni okvir – zakonom definisati radna mjesta, koeficijente, dodatke, elemente koji su predmet pregovora i obim kolektivnog pregovaranja;
-centralizovati kolektivne pregovore sa centralnom ulogom MF, kako bi se održala kontrola nad fiskalnim uticajem;
-implementacija centralizovanog obračuna zarada i jačanje budžetske inspekcije;
-racionalizovati dodatke.
Predložene preporuke imaju za cilj poboljšanje pravednosti, transparentnosti i fiskalne održivosti sistema zarada, što u konačnom dovodi do poboljšanja učinka i produktivnosti javnog sektora.
Ministarstvo finansija je, nakon detaljne analize svih propisa kojima je regulisana ova oblast i na osnovu preporuka Svjetke banke pripremilo prvu verziju teksta nacrta zakona kojim su, između ostalog, definisani osnovni principi, način raspoređivanja u grupe poslova i utvrđivanja koeficijenata, dodaci na osnovnu zaradu, posebna prava po prestanku radnog odnosa i druga pitanja koja su predmet ovog Zakona.
Radna grupa je 29. i 30. maja održala sastanke i konsultacije u vezi sa tekstom nacrta pomenutog Zakona.
Rad na izradi Zakona nastaviće se nakon dostavljenih komentara i sugestija svih članova radne grupe.

Provjerite slična mjesta

Popa: Postizanje IBAR-a nevjerovatan timski rad na svim nivoima

Ambasadorka EU u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa govorila je o značaju dobijanja pozitivnog Izvještaja …