Važno saopštenje Vlade

Vlada je, na danas održanoj 30. sjednici kojom je predsjedavao premier mr Milojko Spajić, usvojila Akcioni plan za 2024. godinu za sprovođenje Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori 2022-2027. godine, sa Izvještajem o o realizaciji Akcionog plana za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori za 2023. godinu. Akcioni plan je, kako je naglašeno u diskusiji, osnovni instrument unapređenja kvaliteta zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori, kojim su utvrđene mjere i aktivnosti usmjerene ka ostvarivanju ciljeva definisanih Strategijom za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori, za period od godinu dana u kojem su predstavljeni konkretni operativni ciljevi i izazovi. Akcionim planom je definisano 25 aktivnosti, a njihovo sprovođenje treba da doprinese unapređenju stanja u oblasti zaštite i zdravlja na radu koje se ogleda u smanjenu broja povreda na radu, kao i boljoj ocjeni stepena društvenog razvoja koji za pozadinu ima socijalnu komponentu. Govoreći o stepenu realizacije Akcionog plana za 2023. godinu, konstatovano je da je od ukupno 21 planirane aktivnosti, realizovano 16 ili 76 %, djelimično realizovana jedna aktivnost ili 5 %, dok je neraealizovanih četiri aktivnosti ili 19 %.

Usvojena je Informacija o početnim stanjima depozita, neizmirenih obaveza i nedospjelih budžeta Crne Gore na dan 01.01.2023. godine. U Informaciji je konstatovano da na dan 01.01.2023. godine, početno stanje depozita budžeta iznosi 46.320.320,88 eura, stanje neizmirenih obaveza 8.662.542,85 eura, kao i da početno stanje nedospjelih obaveza budžeta iznosi 93.921.738,09 eura. Na bazi evidentiranih početnih stanja depozita, neizmirenih obaveza i nedospjelih obaveza budžeta, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da pripremi Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2023. godinu.

Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Opštini Bar radi otuđenja nepokretnosti. Saglasnost se odnosi na otuđenje katastarskih parcela 4991/5, površine 3.036 m², 4991/7, površine 2.461 m² i 4991/8, površine 2.763 m², sve u KO Novi Bar. Procijenjena vrijednost po m² iznosi 430 eura, odnosno ukupno 3.551.800 eura. U diskusiji je istaknuto da će se sredstva koja se ostvare prodajom zemljišta, prevashodno iskoristiti za finansiranje izgradnje i opremanja nove upravne zgrade Opštine, usljed konstantnog nedostatka raspoloživih prostornih kapaciteta za smještaj organa lokalne uprave. Takođe, preostali dio sredstava usmjeriće se na izgradnju komunalne infrastrukture i kapitalne investicije od značaja za Opštinu Bar.

Donijeta je Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Žabljak radi otuđenja nepokretnosti. Saglasnost se odnosi na otuđenje katastarskih parcela 3960/4, površine 1.466 m², 3948/3, površine 177 m² i 3985/15, površine 186 m, sve u KO Žabljak I. Procienjena vrijednost po m² iznosi 153 eura, odnosno ukupno 279.837 eura.

Vlada je usvojila Akcioni plan za unapređenje djelotvornosti sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i tehničke usklađenosti za period 2024-2025. godine. Akcioni plan je izrađen u skladu sa preporukama koje je dao Komitet eksperata Savjeta Evrope za evaluaciju mjera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma – Manival (MONEYVAL), a u cilju uklanjanja nedostataka utvrđenih u okviru Petog kruga evaluacije crnogorskog sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i postizanja većeg stepena usklađenosti sa međunarodnim standardima. Prvi dio Akcionog plana obuhvata mjere za unapređenje tehničke usklađenosti, odnosno usklađenosti nacionalnog zakonodavnog okvira sa 40 Preporuka Radne grupe za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force – FATF). Drugi dio Akcionog plana sadrži mjere za unapređenje djelotvornosti sistema po 11 neposrednih ishoda predviđenih Metodologijom FATF-a. Struktura Akcionog plana je zasnovana na jednom strateškom cilju i 40 operativnih ciljeva za tehničku usklađenost i 7 za unapređenje djelotvornosti. Akcioni plan sadrži definisane relevantne aktivnosti, indikatore rezultata, nadležne institucije, predviđene rokove i finansijsku konstrukciju za realizaciju aktivnosti. Ukupan iznos planiranih novčanih sredstava za realizaciju aktivnosti predviđenih ovim Akcionim planom je 3.248.000 eura, od čega će se iz budžeta obezbijediti 1.038.000 eura, dok je 2.210.000 eura planirano iz donacija.

Usvojen je Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija za period od 30. novembra 2023. do 10. aprila 2024. godine. Ovim Izvještajem, sedmim po redu, obuhvaćeni su: dopuna izvještaja u predmetu ubistva Duška Jovanovića – glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dan, izvještaj o napadu na novinara Radio televizije Crne Gore Slobodana Doknića 20. 1. 2022. godine, izvještaj povodom napada na novinarku Almu Ljuca 12. 06. 2015. godine, dopuna izvještaja povodom prijetnji novinarki Ani Popović 25. 1. 2022. godine, dopuna izvještaja povodom slučaja izazivanja opšte opasnosti počinjenog na štetu redakcije ND Vijesti 26. 12. 2013.godine. Takođe, izvještaj sadrži izjašnjenja Komisije o komentarima/ izvještajima državnih tužilaštava u odnosu na preporuke sadržane u III, IV, V i VI izvještaju Komisije i analizu u odnosu na novo uputstvo Vrhovnog državnog tužioca svim državnim tužilaštvima za postupanje u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistva novinara i napada na imovinu medija.

Vlada je usvojila Informaciju o rezultatima pregovora sa Evropskom investicionom bankom za zaključenje Ugovora o kreditu za Projekat Unapređenja crnogorske željeznice između Evropske investicione banke i Crne Gore sa predlogom za prosljeđivanje kreditnih sredstava Željezničkoj infrastrukturi AD Podgorica i Održavanju željezničkih sredstava AD Podgorica, s nacrtima ugovora. Zakonom o budžetu Crne Gore za 2024. godinu predviđeno je da se Država može zadužiti za finansiranje projekata kroz kreditne aranžmane, izmedu ostalog sa Evropskom investicionom bankom (EIB) za potrebe Željezničke infrastrukture Crne Gore i Održavanja željezníčkih voznih sredstava, a za potrebe finansiranja Projekta generalnog remonta pruge, sanaciju 13 čeličnih mostova i tunela, kao i za modernizaciju depoa i radionica, u iznosu do 40 miliona EUR. S obzirom na to da se investicionim grantom dodjeljuju sredstva za finansiranje 50 % vrijednosti projekta, Ministarstvo finansija je, u skladu sa zaključkom Vlade od 25 aprila, okončalo pregovore sa Evropskom investicionom bankom i usaglasilo konačan tekst Ugovora o kreditu u iznosu od 40 miliona eura. Ukupan iznos investicije procijenjen na oko 80 miliona eura, od čega je 35,5 miliona eura dodijeljeno kao grant iz dostupnih EU fondova u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), a 4,5 miliona će se obezbijediti iz sopstvenih sredstava.

Usvojena je Informacija o polaznim osnovama za pregovore sa Francuskom razvojnom bankom (AFD) u vezi kreditiranja Zajma za razvojne politike (DPL aranžmana – Development Policy Loan). U skladu sa Zakonom o budžetu za 2024. godinu, Država se može zadužiti do 1.150 miliona eura, a navedena sredstva, moguće je koristiti za finansiranje nedostajućih sredstava što se prvenstveno odnosi na otplatu duga u 2024. godini i finansiranje kapitalnog budžeta stvaranje fiskalne rezerve. Imajući u vidu da je do sada realizovana emisija obveznica na međunarodnom tržištu kapitala u iznosu od 750 miliona dolara, odnosno 687,76 miliona eura, nakon hedžing transakcije, preostali iznos koji je moguće obezbjediti putem zaduženja u ovoj godini iznosi oko 463 miliona eura. Shodno tome, u prethodnom periodu vođeni su razgovori sa Svjetskom bankom u cilju dodjele Zajma za razvojne politike (DPL aranžmana – Development Policy Loan) kojim bi se obezbjedila dodatna sredstva za finansiranje budžeta odnosno stvaranje fiskalne rezerve. Cilj ovih zajmova je da pomognu zemljama u sprovođenju strukturalnih promjena koje će podstaći ekonomski rast i smanjenje siromaštva. Tim povodom, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da nastavi pregovore sa Francuskom razvojom bankom u vezi sa ovim aranžmanom, kako bi precizirati dalje korake za njegovu realizaciju.

Vlada je usvojila Informaciju o neutrošenim sredstvima u Kapitalnom budžetu Uprave za kapitalne projekte za 2024. godinu sa predlogom za preusmjeravanje na druge kapitalne projekte. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija da neutrošena sredstva u ukupnom iznosu od 2.090.000 eura, preusmjeri na sledeći način:
• Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva – 750.000 eura
• Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice – 640.000 eura
• Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija gradskih saobracajnica – 100.000 eura
• Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva – 200.000 eura
• lzgradnja, rekonstrukcija, adaptacija gradskih saobracajnica – 400.000 eura.

Usvojena je Informacija o Odluci ministra pravde da neće prisustvovati sjednicama Sudskog savjeta i glasati o pitanjima iz nadležnosti Sudskog savjeta do izmjena Ustava Crne Gore kojima će se ministar pravde isključiti iz članstva u Sudskom savjetu. U Informaciji se naglašava da je, u cilju ispunjavanja privremenih mjerila iz poglavlja 23, a na preporuku Venecijanske komisije, ministar pravde donio Odluku da neće prisustvovati sjednicama Sudskog savjeta i glasati o pitanjima iz nadležnosti Sudskog savjeta do izmjena Ustava kojima će se ministar pravde isključiti iz članstva u Sudskom savjetu. Na sjednici je istaknuto da ministar pravde ne prisustvuje sjednicama Sudskog savjeta od 9. februara 2024. godine (od kada je održano devet sjednica).

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi djelimičnog oslobađanja od obaveze čuvanja tajnog podatka ranijeg direkora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Vukšića, za potrebe vođenja parničnog postupka pred Osnovnim sudom u Podgorici P. br. 2708/23 i saslušanja u svojstvu svjedoka.

Provjerite slična mjesta

VIJESTI: Izbori u Podgorici krajem septembra

Političari u Glavnom gradu pregovaraju o rješenju krize lokalne vlasti na više nivoa, po principu …