Vlada odbacila inicijativu priređivača igara na sreću: Uplate veliki rizik za pranje novca

Vlada Crne Gore i Ministarstvo finansija odbacili su inicijativu priređivača igara na sreću koji su podnijeli zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 68f Zakona o igrama na sreću. Ova inicijativa, koju je pokrenulo Nevladino udruženje privrednih društava za priređivanje igara na sreću “MONTENEGRO BET”, usmjerena je na osporavanje zakonskih odredbi koje zahtijevaju identifikaciju uplatilaca prilikom polaganja sredstava na korisničke naloge za klađenje.

Problematika inicijative

Podnositelji inicijative navode da član 68f Zakona o igrama na sreću narušava ustavne odredbe i slobode građana. Konkretno, oni tvrde da propisivanje identifikacije uplatilaca usporava proces uplata i predstavlja diskriminaciju prema priređivačima igara na sreću. Takođe, ističu da ovaj zakon nije usklađen sa evropskim direktivama, posebno sa Direktivom EU 2015/2336 o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu (PSD2).

Stav Ministarstva finansija

Ministarstvo finansija je kategorički odbacilo ove tvrdnje, navodeći da trenutna praksa uplata nosi visok rizik od pranja novca i finansiranja terorizma. U skladu sa Nacionalnom procjenom rizika Vlade Crne Gore, rizici u oblasti igara na sreću su ocijenjeni kao srednje visoki, što zahtijeva dodatne mjere sigurnosti i kontrole.

“Zakon o igrama na sreću je lex specialis, koji omogućava da se igre na sreću uređuju na način koji odgovara potrebama društva i tržišta u Crnoj Gori,” navodi Ministarstvo u svom odgovoru. Dalje ističu da je identifikacija uplatilaca ključna za sprečavanje pranja novca i osiguranje transparentnosti finansijskih transakcija.

Argumentacija

Ministarstvo je takođe naglasilo da je usklađivanje sa međunarodnim direktivama postignuto, te da član 68f Zakona o igrama na sreću ne narušava slobodu tržišta, već doprinosi njegovoj sigurnosti. Ističu da je primjena ovog zakona u skladu sa interesima javnosti i zaštitom korisnika, te da doprinosi suzbijanju neregularnosti i nepoštenih praksi u industriji igara na sreću.

Zaključak

Ministarstvo finansija smatra da nema osnova za prihvatanje podnijete inicijative i da je zakonitost i ustavnost člana 68f Zakona o igrama na sreću u potpunosti u skladu sa važećim propisima i međunarodnim standardima. Odluka o daljnjim koracima sada je u nadležnosti Ustavnog suda, koji će razmatrati ustavnost osporene zakonske odredbe.

Inicijativa priređivača igara na sreću izazvala je široku debatu o balansu između sigurnosti i slobode poslovanja, te će njeni ishodi imati dugoročne posljedice na regulaciju igara na sreću u Crnoj Gori.

Provjerite slična mjesta

VIJESTI: Izbori u Podgorici krajem septembra

Političari u Glavnom gradu pregovaraju o rješenju krize lokalne vlasti na više nivoa, po principu …