Agencija mora kontrolisati životni stil i imovinu djece

Šira definicija javnog funkcionera koja uključuje i članove komisija u postupcijma javnih nabavki, privatizacija, javno-privatnih partnerstava i koncesija sa procijenjenom vrijednošću većom od pola miliona eura, praćenje životnog stila funkcionera, ali i obaveza prijavljivanja imovine za članove porodice i djecu bez obzira na to da li su u istom domaćinstvu, samo su neki od predloga Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) kojima bi se, smatraju u toj organizaciji, poboljšao, ali i uskladio sa međunarodnim preporukama Nacrt izmjena i dopuna zakona o sprečavanju korupcije.

Završena je javna rasprava o Nacrtu izmjena Zakona o sprečavanju korupcije, a trajala je 20 dana i zainteresovani su mogli da dostave poštom ili mejlom primjedbe.

“Pojam javnog funkcionera, kako je definisan u Nacrtu, nije dovoljno precizan i otvoren je za kontradiktorna tumačenja o tome koje kategorije aktera iz javnog sektora podliježu njegovim odredbama… U definiciju sukoba interesa treba uključiti i interese povezanih lica. Javnim funkcionerima treba omogućiti preispitivanje mišljenja Agencije pred nadležnim sudom, ali i propisati da su pravni poslovi zaključeni uz postojanje konflikta interesa ništavi”, smatraju u MANS-u.

Pojašnjavaju da sukob interesa postoji i kada javni funkcioner odlučuje u slučajevima kada privatni interes sa njim/njom povezanog lica (djeteta, bračnog druga…) može uticati na njegovu nepristrasnost.

“Primjera radi, konflikt interesa javnog funkcionera postoji kada odlučuje o kompaniji u kojoj je zaposlena njegova supruga, nastavniku koji predaje njegovom djetetu ili firmi u vlasništvu njegovog poslovnog partnera u drugoj kompaniji”, objašnjavaju iz MANS-a.

Da se zna imovina djece i ispituje životni stil

U organizaciji, na čijem čelu je Vanja Ćalović Marković, smatraju da funkcionere treba obavezati da prijavljuju imovinu djece, bez obzira na to da li žive u istom domaćinstvu, svoje i prihode, supružnika i djece u zemlji i inostranstvu. Naglašavaju da zakonska obaveza mora da bude i prijava trastova u inostranstvu u vlasništvu funkcionera, supružnika i djece.

“Treba uvesti obavezu javnog funkcionera da Agenciji da saglasnost za pristup podacima na računima kreditnih institucija i drugih finansijskih institucija za sebe, supužnika i djecu, i ne omogućavati mu da to ne učini”, stoji u primjedbama MANS-a.

Objašnjavaju da “niz primjera iz prakse pokazuje da djeca brojnih javnih funkcionera budu isključena iz izvještaja o prihodima i imovini čim navrše 18 godina i odmah steknu značajnu imovinu koja se ne može objasniti njihovim zvaničnim prihodima”.

“Iz tog razloga neophodno je da djeca funkcionera budu uključena u izvještaje, čak i kada ne žive zvanično u istom domaćinstvu, jer se samo na taj način može pratiti da li je došlo do neobjašnjivog povećanja njihove imovine, što bi moglo ukazati na korupciju javnih funkcionera”, poručuju iz MANS-a.

Prema procjeni te organizacije, izvještavanje o velikim transakcijama – velikim troškovima/kupovinama, čak i kada ne dovode do povećanja vrijednosti imovine, važno je, pored ostalog, kako bi se identifikovali učesnici u transakciji u svrhu praćenja sukoba interesa, ali i radi provjere finansijske vjerodostojnosti transakcija.

“Treba dodati obavezu Agencije da po službenoj dužnosti pokreće postupak ukoliko dođe do saznanja ili informacija da je stil života javnog funkcionera, njegovog bračnog i vanbračnog supružnika i djece značajno raskošniji u odnosu na njihove prijavljene prihode i imovinu, odnosno ukoliko su potrošačke navike, uslovi stanovanja i imovina indikativno veći od prihoda i imovine koje su prijavili Agenciji”, ističu iz MANS-a.

VIJESTI

Provjerite slična mjesta

Šaranović: Gašenje video nadzora na ulicama nosi visoke rizike

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da je danas od Agencije za zaštitu ličnih …