Aerodromi raspisali konkurs za izbor direktora

Aerodromi Crne Gore raspisali su otvoreni javni konkurs za izbor izvršnog direktora.

Direktora kompanije biraju na određeno vrijeme do četiri godine.

“Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove: visoko obrazovanje u obimu 240 kredita CSPK-a (VII-1 stepen stručne spreme); da ima pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja; znanje engleskog jezika – srednji nivo”, navodi se u saopštenju.

Poželjno je, kako su kazali, da kandidat posjeduje iskustvo iz oblasti vazdušnog saobraćaja, ekonomije ili poslovnog upravljanja i da “posjeduje visoke etičke standarde i integritet”.

“Kandidat koji se prijavljuje za Javni konkurs je dužan dostaviti i: prijavu za radno mjesto (prijava mora da sadrži podatke kandidata: ime i prezime, adresu, kontakt telefon i imejl adresu); diplomu o stečenom obrazovanju ili fotokopiju ovjerenu pred nadležnim organom; radnu biografiju – CV; ovjerenu kopiju lične karte; izvod iz matične knjige rođenih; dokaz da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima upravljanja; uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja oglasa; uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja oglasa”, piše u saopštenju.

Pravo prijavljivanja na konkurs imaju i državljani drugih država u skladu sa zakonom.

Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i dokaze dostave u originalu ili u ovjerenoj kopiji, u zatvorenoj koverti na adresu: Aerodromi Crne Gore AD Podgorica, Poštanski fah 202, sa naznakom: “Za otvoreni Javni konkurs za izbor Izvršnog/e direktora/ice Aerodromi Crne Gore AD”.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u štampanim medijima. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati, napominju Aerodromi.

VIJESTI

Provjerite slična mjesta

Šaranović: Gašenje video nadzora na ulicama nosi visoke rizike

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da je danas od Agencije za zaštitu ličnih …