AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I UPRAVA ZA VODE SVOJIM NESHVATLJIVIM ODLUKAMA TRAJNO UGROZILI IZVORIŠTE „BOLJE SESTRE“

I pored oštrog protivljenja Regionalnog vodovoda i suprotno odredbama Rješenja Uprave za vode o sanitarnim zonama zaštite izvorišta „Bolje Sestre“, Agencija za žaštitu životne sredine potkrijepljena nezakonitim mišljenjem Uprave za vode, dala saglasnost preduzeću „TEHNOPUT“ d.o.o. za izgradnju postrojenja za proizvodnju asfalta – asfaltne baze u III zoni sanitarne zaštite izvorišta „Bolje Sestre“.

Regionalni vodovod je godinama vodio i vodi borbu za zaštitu kako kvantiteta tako i kvaliteta vode izvorišta „Bolje Sestre“. Apeli Regionalnog vodovod su godinama ostajali bez bilo kakve reakcije od nadležnih organa i institucija. To je rezultiralo drastičnim padom izdašnosti izvorišta „Bolje Sestre“, sa 2600 l/s na 265 l/s koliko je mjereno tokom ljetnjih turističkih sezona u 2021. i 2022. godini.
Smatralo se da je odlukom Vlade Crne Gore početkom 2023. godine da se zabrani eksploatacija šljunka i pijeska iz korita rijeke Morače u II i III zoni sanitarne zaštite izvorišta „Bolje Sestre“ konačno stavljena tačka na tu aktivnost. Nažalost, eksplatatori šljunka i pijeska ne odustaju od lake zarade, pa smo svjedoci da ova eksploatacija u koritu rijeke Morače u zonama sanitarne zaštite izvorišta „Bolje Sestre“ sve više uzima maha.
U proteklom periodu vođene su permanentne aktivnosti i na zaštiti kvaliteta A1 vode izvorišta „Bolje Sestre“, koje je od strane UNESKA svrstano u 150 najznačajnijih karstnih izvorišta u svijetu. Služba za zaštitu lica i imovine je svakodnevno obilazila i obilazi zone sanitarne zaštite u cilju sprečavanja nelegalnog odlaganja smeća na području istih. Nažalost, zbog nesavjesnog odnosa građana i privrednih subjekata Regionalni vodovod je bio prinuđen da organizuje česte akcije za čišćenje otpada kako bi se zaštitio kvalitet vode ovog izvorišta.
Regionalni vodovod, kao subjekt odgovoran za sprovođenje Rješenja o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Bolje Sestre“ koje je doneseno od strane Uprave za vode, pod brojem 060/08-02014-249, od 12.12.2008. godine, odlučno se protivio i protivi postavljanju i izgradnji privrednih objekata u okviru navedenih sanitarnih zona.
Preduzeće „TEHNOPUT“ d.o.o se u više navrata, od 2014. godine, obraćalo Regionalnom vodovodu za davanje saglasnosti na „Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za proizvodnju asfalta-asfaltne baze“.
Svaki put je odgovor Regionalnog vodovoda bio: ,,U široj zoni sanitarne zaštite zabranjena je izgradnja industrijskih i drugih objekata čije otpadne vode i druge materiie iz tehnoloikog procesa proizvodnje mogu zagaditi površinske i podzemne vode, osim objekata od posebnog značaia za odbranu zemlje, NISMO U MOGUĆNOSTI IZDATI SAGLASNOST na gore dostavljenu dokumentaciju – Glavni proiekat za građenje navedenog objekta.
Takav stav Regionalnog vodovoda potkrijepio je i Odbor direktora svojom Odlukom broj 23-3796/5 od 15.08.2023. godine, kojom je zauzeo izričit stav da se ne može dozvoliti preduzeću „TEHNOPUT“ d.o.o izgradnja postrojenja za proizvodnju asfalta-asfaltne baze“ unutar zona sanitarne zaštite izvorišta “Bolje Sestre”. Sa ovim stavom Odbora direktora, dopisom broj 23-3869/1, od 21.08.2023. godine, izvršni direktor Regionalnog vodovoda je upoznao Agenciju za zaštitu životne sredine, odnosno njenog direktora. Agencija i njeni pojedini službenici su i dalje slali dopise u nadi da će se Regionalni vodovod predomisliti, pa je izvršni direktor dopisom Agenciji, broj 23-3869/3, od 15.11.2023. godine ponovio stav Regionalnog vodovoda da ne može dati saglasnost na predmetni Elaborat.
I pored svega navedenog Agencija je insistirala da Regionalni vodovod delegira svog predstavnika u Komisiju za procjenu navedenog Elaborata. Naš predstavnik je bio izričit da se predmetni Elaborat ne treba uopšte razmatrati jer isti predviđa izgradnju privrenih objekta u okviru zona sanitarne zaštite izvorišta “Bolje Sestre”.
Nažalost, naš predstavnik u Komisiji je svakodnevno trpio mobing od strane zaposlenih u Agenciji za zaštitu životne sredine o čemu smo u više navrata informisali direktora Agencije. I pored konstatnih pritisaka naš predstavnik je shodno odluci Odbora direktora i shodno Rješenju uprave za vode o sanitarnim zonama zaštite izvorišta “Bolje Sestre” čvrsto ostao pri stavu da predmetni Elaborat ne treba uopšte razmatrati jer se istim predlaže izgradnja postrojenja u okviru sanitarnih zona zaštite izvorišta “Bolje Sestre”.
Ono što posebno zabrinjava je to što su Agencija za zaštitu životne sredine i Uprava za vode shodno svojim nadležnostima, pored Regionalnog vodovoda subjekti koji moraju da štite izvorište “Bolje Sestre”, odnosno staraju se o sprovođenju Rješenja o zonama sanitarne zaštite. Ako to ne rade, Agencija, a posebno Uprava za vode kao donosilac Rješenja kako očekivati to od privrednih subjekata i pojedinaca čiji je interes kršenje odredaba Rješenja o zonama sanitarne zaštite.
Takođe, zabrinjava činjenica da je DUP-om Glavnog grada predviđena izgradnja privrednih objekata na području zona sanitarne zaštite izvorišta “Bolje Sestre” i ako je Glavni grad bio u obavezi da se pridržava navedenog Rješenja o zonama snitarne zaštite izvorišta “Bolje Sestre”, odnosno da se ne može u okviru tih zona predvidjeti bilo kakva izgradnja privrednih objekata.
Regionalni vodovod je shodno obavezi iz važećeg Rješenja o zonama sanitarne zaštite angažovao tokom 2019. godine stručnjake za izradu Glavnog projekta o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite za izvorište „Bolje Sestre” Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje, koji je dostavljen Upravi za vode na saglasnost. Stručni tim je dao predlog za proširenje II i neznatno smanjenje III zone sanitarne zaštite. Uprava za vode nije dala pozitivno mišljenje na dostavljeni dokument i isti je dat na doradu. Ono što je zabrinjavajuće jeste što je datim obrazloženjem za vraćanje na doradu Glavnog projekta zahtijevano da znantno smanje a ne prošire postojeće, odnosno predložene zone sanitarne zaštite izvorišta “Bolje Sestre”. Na taj način bi se omogućila dalja EKSPLOATACIJA ŠLJUNKA I PIJESKA IZ KORITA RIJEKE MORAČE.
Neshvatljivo je i krivično odgovorno da Uprava za vode daje mišljenje na osnovu vraćenog na doradu Glavnog projekta o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite za izvorište „Bolje Sestre” Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje a ne po osnovu svog važećeg Rješenja o zonama sanitarne zaštite izvorišta “Bolje Sestre”, broj 060/08-02014-249, od 12.12.2008. godine. Ovakav postupak Uprave za vode je bez presedana kojim moraju da se bave nadležne službe.
Regionalni vodovod shodno zahtjevu Uprave za vode intezivno radi na izradi inoviranog Glavnog projekta kojim će predložiti zadržavanje granica postojećih zona sanitarne zaštite, shodno kojim Agencija za zaštitu životne sredine i Uprava za vode nijesu smjeli dati saglasnost na izgarnju bilo kakvog privrednog objekta u okviru istih.
Zbog nelegalne eksploatacije pijeska i drastičnog pada izdašnosti izvorišta “Bolje Sestre”, Regionalni vodovod je prinuđen da uloži najmanje 6 miliona eura kako bi obezbijedio dodatne količine vode za potrebe Crnogorskog primorja.
Postavlja se pitanje koliko će miliona eura, nakon ovakve i vjerovatno sličnih odluka Agencije za zaštitu životne sredine i Uprave za vode, morati da uloži da bi održao kvalitet vode kojom se snabdijeva Crnogorsko primorje.
Ne treba podsjećati da svaki poremećaj kako kvantiteta tako i kvaliteta vode izvorišta “Bolje Sestre” može dovesti do nesagledivih negativnih posledica po razvoj turizma, odnosno po budžet Crne Gore koji po osnovu turizma ubira cca 1,3 milijarde eura.
Regionalni vodovod će, kao do sada, učiniti sve da se zaštiti izvorište “Bolje Sestre”, čime se brani interes građana Crnogorskog primorja i države Crne Gore. U tom smislu će pokrenuti adekvatan postupak kod nadležnih organa protiv lica koja su donijela ovakvo nezakonito Rješenje.
Vrijeme će pokazati da li su važniji privatni interesi od ineresa države Crne Gore i njenih građana.
Regionalni vodovod je ubijeđen da će država Crna Gora, odnosno njena Vlada, nadležna ministarstva i institucije adekvatno odgovoriti ovom veoma ozbiljnom izazovu.

Provjerite slična mjesta

Momenat u EU integracijama previše dobar da bi ga Crna Gora propustila

Predsjednik Vlade Milojko Spajić ugostio je delegaciju GIZ-a (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju). Momenat u …