Ministarstvo finansija sprema novi zakon: Otpisaće kamatu onima koji plate poreski dug

Ministarstvo finansija stavilo je na javnu raspravu Nacrt zakona o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze kojim je definisano da se svim dužnicima koji plate osnovni poresku dug u cjelosti otpišu prispjele kamate.

Primjena zakona planirana je za 1. januar 2025. godine, a kamata bi se otpisala u roku od 45 dana od početka primjena zakona. Ovo rješenje će se odnositi na sve dospjele poreske obaveze (porezi, takse, doprinosi, naknade i druga novčana davanja…) koja su dospjele za plaćanje zaključno sa krajem decembra ove godine.

Prema podacima koje navodi resor ministra Novice Vukovića ukupni poreski dug na kraju decembra prošle godine je bio 591,7 miliona eura (bez državnih organa), a obračunata kamata na osnovni dug iznosila je 228,3 miliona.

Javna rasprava počela je 29. marta i trajaće do 18. aprila.

“Primjena predloženog zakonskog rješenja će uvećati naplatu poreskih potraživanja iz ranijih perioda, ali preciznu visinu naplate u ovom momentu nije moguće procijeniti imajući u vidu da je ona uslovljena brojnim faktorima (visinom osnovnog duga obveznika, visinom obračunate kamate obvezniku, ekonomskom situacijom na dan početka primjene zakona..)”, pojasnilo je Ministarstvo finansija u Izvještaju o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa (RIA).

U Ministarstvu finansija su objasnili da će se nacrtom zakona o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze riješiti smanjenje poreskog duga, uvećati budžetski prihodi po osnovu naplate poreskog potraživanja, pružiće se mogućnostima poreskim obveznicima da svoja dugovanja izmire pod povoljnijim uslovima što podrazumijeva otpis obračunate kamate u slučaju cjelokupnog izmirenja osnovnog poreskog duga.

“Problem visokog nivoa poreskog duga je izražen u Crnoj Gori duži niz godina, i isti je na 31. decembar 2023. godine iznosio je 591,7 miliona (bez državnih organa), a obračunata kamata na osnovni dug iznosila je 228,3 miliona. U cilju smanjenja nivoa poreskog duga, Ministarstvo finansija je odlučilo da predloži zakonsko rješenje koje će dužnicima omogućiti otpis obračunate a neplaćene kamate na poreske obaveze koje su prihod državnog budžeta i dospjele su na plaćanje do 31. decembra 2024. godine,ako izvrše plaćanje cjelokupnog osnovnog duga u roku od 45 dana od dana početka primjene ovog zakona. Posljedice ovog problema ogledaju se u daljem uvećanju poreskog duga, kao i kamate što predstavlja veliki problem kako za budžetske prihode u smislu nižeg nivoa naplate poreskih prihoda, tako i za dužnika koji ne može da servisira obaveze i ulazi u nivo visokog rizika od posljedica koje mogu nastati zbog poreskog duga”, pojasnili su u Ministarstvu finansija.

Dalje su naveli da je direktno oštećena strana zbog ovog problema državni budžet u smislu nižeg nivoa naplate prihoda u odnosu na maksimalno mogući, što za posljedicu ima kretanje ka budžetskom deficitu i potrebu za obezbjeđivanjem novca za servisiranje rashoda iz drugih izvora prihoda.

“U slučaju ‘statusa quo’ poreski dug će biti na izuzetno visokom nivou, neće doći do rasta budžetskih prihoda po osnovu naplate poreskog potraživanja, poreski obveznici će biti u velikom riziku od posljedica koje nastaju zbog poreskog duga, nelikvidnost poreskih obveznika će biti dugoročna. Nacrtom Zakona o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze postići će se sljedeći ciljevi – smanjenje poreskog duga, brža naplata budžetskih prihoda po osnovu naplate poreskog potraživanja, izbjegavanje posljedica koje poreski obveznici mogu imati zbog poreskog duga, obezbijediti dugoročna likvidnost poreskih obveznika”, navode iz ovog Vladinog resora.

VIJESTI

Provjerite slična mjesta

Momenat u EU integracijama previše dobar da bi ga Crna Gora propustila

Predsjednik Vlade Milojko Spajić ugostio je delegaciju GIZ-a (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju). Momenat u …