Država će platiti skoro pet miliona kredita ŽICG

U 2024. godini za tekuće i investiciono održavanje, kao i za modernizaciju i rekonstrukciju željezničke infrastukture predviđena su sredstva u iznosu od 18,8 miliona eura.

Za tekuće održavanje željezničke infrastrukture predviđeno je 10 miliona eura, za investiciono održavanje 360 hiljada, kapitalni budžet 180,9 hiljada, a za rekonstrukciju i modernizaciju kroz kreditne aranžmane i sredstva pretpristupne pomoći 8,25 miliona eura, precizirano je u programu izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2024. godinu koji je Vlada usvojila na poslednjoj sjednici.

Od 18,8 miliona za željezničku infrastrukturu, 4,986 miliona odnosi se na kredite koje treba platiti bankama. Prema programu, iz budžeta će se za kredite platiti Evropskoj banci za obnovu i razvoj 1,5 miliona, u dvije rate za jedan kredit, i 1,746 miliona, u dvije rate za drugi kredit. Evropskoj investicionoj banci u dvije rate preko 550 hiljada za jedan kredit i 1,183 miliona u dvije rate za drugi kredit.

Za tekuće održavanje željezničke infrastrukture od 10 miliona potpisan je ugovor između Uprave za željeznicu i Željezničke infrastrukture. Ugovor su potpisali direktor Uprave za željeznicu Denis Lukač i izvršna direktorica ŽICG Marina Bošković.

Moguća odstupanja za 10 do 20 odsto

Program rada Sektora za upravljanje i regulisanje saobraćaja direktno je vezan za organizaciju saobraćaja predviđenu redom vožnje za 2023/2024. godinu iskazanu brojem vozova.

– Predviđen broj međunarodnih brzih vozova je 1.464, lokalnih putničkih vozova je 10.388, međunarodnih teretnih vozova je 5.110, teretnih vozova u unutrašnjem saobraćaju je 6.570, teretnih kola je 151.840, prevoz neto tona robe od 1.500.000 i predviđena prerada 38.115 putničkih kola. Ovdje treba napomenuti da je predviđeni rad direktno u vezi sa poslovanjem trenutno dva nacionalna operatera (ŽPCG i Montekargo) i novog prvog privatnog operatera “Kombinovani prevoz” na prugama, tako da ostvareni rad može odstupiti od predviđenog, a, prema predviđanjima operatera, najviše od 10 odsto do 20 odsto. I u ovom slučaju Sektor za upravljanje i regulisanje saobraćaja može da realizuje povećani obim rada sa projektovanim brojem trasa za 2024. godinu – piše u programu.

– Predmet ovog ugovora je realizacija radova i aktivnosti definisanih programom izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2024. godinu koji se odnosi na tekuće održavanje željezničke infrastrukture. Radovi i aktivnosti iz stava 1 ovog člana baziraju se na iznosu sredstava odobrenih iz budžeta Crne Gore za 2024. godinu, a odnose se na finansiranje prioritetnih radova tekućeg održavanja građevinske i elektrotehničke infrastrukture i finansiranje upravljanja i regulisanja saobraćaja za navedeni period. Izvršilac se obavezuje da radove iz programa, koji je sastavni dio ovog ugovora, a odnose se na tekuće održavanje građevinske i elektrotehničke infrastrukture izvede u skladu sa normativnim aktima, sa materijalom i opremom koji odgovaraju standardima i tehničkim propisima koji važe za tekuće održavanje željezničke infrastrukture. U tekuće održavanje spadaju i: vođenje evidencija i izvođenje mjerenja pojedinačnih parametara ili djelova sistema željezničke infrastrukture u skladu sa tehničkim propisima za održavanje; vršenje čuvarske službe na javnoj željezničkoj mreži u cilju tehničkog obezbjeđenja, zaštite infrastrukture i bezbjednog odvijanja željezničkog saobraćaja; radovi održavanja opreme i mehanizacije za održavanje infrastrukture. Programom se finansira i osoblje vezano za upravljanje i regulisanje saobraćaja čije su aktivnosti i zadaci vezani za: upravljanje, planiranje, vođenje i nadzor željezničkog saobraćaja u skladu sa odobrenim redom vožnje, izradu i sprovođenje operativnog reda vožnje, nadzor nad radom prevoznika u skladu sa propisima koji uređuju bezbjednost u željezničkom saobraćaju, izradu, objavu i pristup prevoznika željezničkoj infrastrukturi prema izjavi o mreži – piše u ugovoru, koji je sastavni dio programa koji je usvojen na predlog Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

DAN

Provjerite slična mjesta

Mujović: U CEDIS-u ne cvjetaju ruže, Čađenović došao na gotovu štetu

Sjednica Skupštine je u toku, a na dnevnom redu su poslanička pitanja. Ministar energetike i …