Viele Euro Geldscheine

MINISTARSTVO FINANSIJA: U januaru suficit budžeta 16,3 miliona eura

Prihodi budžeta u januaru 2024. godine iznosili su 153,5 mil. € ili 2,2% procijenjenog BDP-a (7.034,0 mil. €). U odnosu na planirane, ostvareni prihodi veći su za 4.7 mil. € ili 3,2%. Izuzimajući jednokratne prihode, u odnosu na uporedni period prethodne godine prihodi su veći za 27,8 mil. € ili 22,2 %. Ukoliko se prihodima dodaju i jednokratni prihodi, manji su za 14,2 mil. € ili 8,4%

Prethodne godine je ostvarena naplata prihoda jednokratnog karaktera koja je u januaru mjesecu 2023. godine iznosila oko 42 mil. € (implementacija projekta „Ekonomskog državljanstva“ i naknade po osnovu dodjele radio – frekvencije iz 5G pionirskih opsega za javne mobilne elektronske komunikacione mreže).

Prihodi od poreza na dodatu vrijednost u januaru mjesecu naplaćeni su u iznosu od 91,6 mil. € i u odnosu na januar 2023. godine veći su za 11,8 mil. € ili 14,7%. U odnosu na planirani nivo, prihodi od poreza na dodatu vrijednost veći su za 1,2 mil. € ili 1,3%. Rast prihoda od PDV-a dominantno je rezultat rasta potrošnje.

Prihodi od akciza naplaćeni su u iznosu od 22,6 mil. € što je na nivou plana, dok su u odnosu na prethodnu godinu akcize zabilježile rast, i to u iznosu od 5,1 mil. € ili 28,9%. Rast akciza u odnosu na prethodnu godinu prevashodno je rezultat rasta potrošnje, ubrzanja akciznog kalendara, ali i činjenice da je u januaru 2023. godine još uvijek bila na snazi primjena Odluke o umanjenju iznosa akcize na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja.

Prihodi od doprinosa naplaćeni su u iznosu od 13,5 mil. € što je u odnosu na plan manje za 2,8 mil. € ili 17,1% i 2,1 mil. € ili 13,2% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Neophodno je napomenuti da je do odstupanja kategorije doprinosa u januaru mjesecu došlo usljed činjenice da se naplata od strane Poreske uprave tekućeg dana knjiži kao prihod narednog dana, po principu gotovinskog računovodstva. S tim u vezi, najveći broj obaveza po ovom osnovu izmireno je  31. januara 2024. godine, a što se evidentira kao neto prihod u mjesecu februaru.

Kategorija ostalih prihoda u odnosu na prethodnu godinu manja je za 24.2 ili 70.0%, prvenstveno kao rezultat prenosa sredstava po osnovu implementacije projekta „Ekonomskog državljanstva“ koji je evidentiran u januaru 2023. godine u iznosu od 33,0 mil. € , dok je po istom osnovu u januaru 2024. godine ukupan prenos sredstava iznosio 3,1 mil. €. Navedena kategorija prihoda u januaru 2024. godine bilježi rast u odnosu na plan, dominantno kao rezultat uplate dobiti od strane CBCG u iznosu od 2,6 mil. €, kao i zbog povraćaja sredstava koja su bila opredijeljena programom subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije COVID 19 u ukupnom iznosu od 2,4 mil. €.

Izdaci budžeta u januaru 2024. godine iznosili su 137 mil. € ili 1,9 % procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane niži su za 47.8 mil. € ili 25.8%. U odnosu na posmatrani mjesec prethodne godine, izdaci su veći za 22,1 mil. € odnosno 19.3%.

U strukturi ukupne potrošnje, tekući izdaci u januaru ostvareni su u iznosu od 61,4 mil. €, što je za 26.4 mil. € ili 30.1% manje od plana, usljed sporije dinamike plaćanja u odnosu na plan, dominanto u okviru pozicije Ostali izdaci. U odnosu na januar 2023. godine, izvršenje je za 8,1 mil. €  ili 15,2% veće. Pored navedenog, niže ostvarenje od plana je evidentirano kod transfera za socijalnu zaštitu, u skladu sa stvarnim obračunom i redovnim uklađivanjem. Dodatno, sredstva za Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru ostvareno je u nižem iznosu od plana, odnosno za 12.4 mil. € niže od plana, dok je u odnosu na januar 2023. izvršenje na približno istom nivou. Izvršenje na ovoj pozicije očekivano je da će imati bržu dinamiku potrošnje u narednom periodu, u skladu sa dinamikom izmirenja obaveza po ovom osnovu.

Kapitalni budžet realizovan je u iznosu od 2,45 mil. €, što je za 0,6 mil. € više od plana.

Uzimajući u obzir ostvarene prihode i izvršene rashode, u januaru mjesecu 2024. godine je ostvaren budžetski suficit u iznosu od 16,3 mil. € odnosno 0,2% BDP-a.

Provjerite slična mjesta

Unija slobodnih sindikata pozvala Vladu da hitno snizi akcize na gorivo

Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) pozvala je Vladu Crne Gore da, ne čekajući novo …