Viele Euro Geldscheine

Ministarstvo finansija: Nije tajna da, država treba da vraća stare dugove

Ministarstvo finansija i Vlada, prilikom izlaska na tržište zbog obaveze vraćanja starih dugovanja, poštuju Zakon o budžetu Crne Gore i Odluku o zaduživanju Crne Gore za tekuću godinu, kojim su predviđene potrebe u skladu sa kojima se donose i donosiće se odluke o zaduženju, koje nije posljedica rada sadašnje administracije.
Dakle, nije tajna da je potrebno da država vraća stare dugove, te da se o tome donose odluke, prema zakonu koji je usvojila Skupština Crne Gore.
Ministarstvo finansija konstantno prati dešavanja na međunarodnom tržištu, da bi se utvrdio najpovoljniji trenutak za ulazak na tržište za potencijalnu emisiju obveznica.
Ukazujemo da smo saopštili da razmatramo mogućnost emisije obveznica i zaključenja aranžmana sa međunarodnim finansijskim institucijama i komercijalnim bankama da bismo, zavisno od kretanja na tržištu, donijeli adekvatnu odluku kada i u kom obimu će se realizovati aranžmani za potrebe finansiranja budžeta.
Sa ciljem odgovornog upravljanja javnim finansijama, Ministarstvo finansija u kontinuitetu održava kontakt sa investitorima na domaćem i međunarodnom tržištu kapitala kao i analizira kretanja na globalnim tržištima, kako bi postigli najpovoljnije uslove u okviru upravljanja javnim dugom Crne Gore.
Posebno ukazujemo da pripremanje zaduženja u svakoj uređenoj državi zahtijeva visok stepen povjerljivosti podataka kako se država ne bi dovela u rizik narušavanja cijena postojećih obveznica na međunarodnom tržištu kapitala i samim tim ugrozila početnu cijenu potencijalnog zaduživanja. O odlukama koje se sprovode/sprovedu, shodno zakonu, obavještavamo i obavijestićemo javnost, dok medijske špekulacije mogu samo da naruše poziciju države na tržištu, a to ne bi trebalo da je namjera nijednog društvenog aktera.
Naglašavamo da će se sredstva obezbijeđena kroz zaduženje, u skladu sa Zakonom o budžetu za ovu godinu, koristiti isključivo za finansiranje otplate postojećeg duga, kao i za finansiranje kapitalnog budžeta i stvaranje fiskalne rezerve za narednu godinu.
Konkretno, Zakonom o budžetu predviđena je mogućnost zaduživanja do iznosa od 650 miliona eura za obezbjeđivanje nedostajućih sredstava u 2024. godini, među kojima su dominantno obaveze iz prethodnog perioda.
Otplata starog duga u ovoj godini iznosi 518,72 miliona eura glavnice i oko 138 miliona eura kamate. Već u aprilu stiže na naplatu dio obaveza iz prethodnog perioda. Shodno zakonu o budžetu, moguće je i zaduživanje u iznosu do 500 miliona eura, isključivo za potrebe eventualnog povoljnog refinansiranja duga i stvaranje fiskalne rezerve za 2025. godinu.
Napominjemo da nijedan novi budžetski trošak neće biti finansiran iz zaduženja, osim kapitalnog budžeta, čime se ispunjava zlatno pravilo budžeta da sve tekuće obaveze budu finansirane iz tekućih prihoda.

Provjerite slična mjesta

Momenat u EU integracijama previše dobar da bi ga Crna Gora propustila

Predsjednik Vlade Milojko Spajić ugostio je delegaciju GIZ-a (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju). Momenat u …