Pala odluka CEDIS-a da kupi skupa brojila Vojina Lazarevića

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki usvojila je juče žalbu konzorcijuma Infinity ITSS and Energy Podgorica i Prointer ITSS Banjaluka i poništila odluka Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) od 27. decembra prošle godine o izboru najpovoljnije ponude na tenderu za nabavku brojila i predmet vratila na ponovni postupak i odlučivanje.

Odluka

– Nalaže se CEDIS-u da u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovoga rješenja otkloni nepravilnosti na koje mu je ukazano ovim rješenjem i o tome obavijesti Komisiju za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u roku od tri dana od dana otklanjanja nepravilnosti – kaže se u rješenju Komisije.

Pobjeda je u četvrtak objavila da se na tenderima za nabavku daljinskih brojila (broj 59-22) od 6. maja 2022. godine procijenjene vrijednosti 2,5 miliona i 6,3 miliona eura (broj 60/22 partija 1) CEDIS odlukama o izboru najpovoljnije ponude od 15. januara ove godine ponovo izabrao najskupljeg ponuđača.

Na oba tendera, koji su raspisani nakon što je komisija za javne nabavke poništila prethodni tender, jer je i tada bio izabran najskuplji ponuđač, pobijedio je Somborelektro Sombor, a kao neispravne su eliminisane ponude konzorcijuma Infinity ITSS and Energy Podgorica i Prointer ITSS Banjaluka kao i konzorcijuma Enerdat – S i Mezona Danilovgrad. Cijena je veća u odnosu na druga dva ponuđača u tenderu broj 59-22 za oko 400.000 eura, a u tenderu 60/22 za nešto više od milion eura.

U obrazloženju se navodi da je CEDIS 27. decembra izabrao ponudu Somborelektro Sombor, dok je ponude Enerdat-S Danilovgrad i lnfinity ITSS and Energy Podgorica odbio kao neispravne.

Stvari postaju jasnije kada se pogleda žalba na sajtu javnih nabavki jer se vidi da pobjednička firma prodaje brojila firme Vojina Lazarevića Meter&Control Beograd i Mikroelektronika AD Banjaluka (njegova partnerska firma sa pethodnih tendera). Lazarević je godinama važio za jednog od najvećih balkanskih trgovaca električnom energijom. Ovo nije prvi put da CEDIS favorizuje ove proizvođače, o čemu je Pobjeda više puta pisala. Štetu je i prošli put spasila Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki poništavajući tender po žalbama oštećenih ponuđača.

Greške CEDIS-a

Komisija je ovoga puta utvrdila da je osnovan žalbeni navod konzorcijuma Infinity ITSS and Energy Podgorica i Prointer ITSS Banjaluka da je CEDIS njegovu ponudu nezakonito ocijenio kao neispravnu zato što nije dostavio garanciju na način predviđen uputstvom ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude, odnosno što na koverti (omotu) u kojoj je dostavljena nije navedeno ,,ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda“.

U rješenju se navodi da je konzorcijum blagovremeno dostavio garanciju u zatvorenoj koverti na kojoj je naveo sve zahtijevane podatke, sa naznakom „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“ umjesto naznake ,,ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda“. Ocijenjeno je da je CEDIS pogrešno diskvalifikovao ponudu konzorcijuma, navodeći kao razlog što na koverti sa garancijom nije bilo navedeno ,,ne otvaraj prlje javnog otvaranja ponuda“.

POBJEDA

Provjerite slična mjesta

Dostavljene dopunjene ponude za Željezaru

Sve tri kompanije koje su se prijavile na međunarodni javni poziv za izdavanje u zakup …