Važno saopštenje Vlade

Vlada je na danas održanoj 15. sjednici kojom je predsjedavao premijer mr Milojko Spajić, utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Ženevskog akta Lisabonskog sporazuma o imenima porijekla i oznakama geografskog porijekla. Lisabonski sporazum je ugovor kojim administrira Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO), a koji omogućava zaštitu imena porijekla i njihovu međunarodnu registraciju. Imena porijekla su vrsta oznaka geografskog porijekla za proizvode koji imaju posebno jaku vezu sa svojim mjestom porijekla, koje ukazuju na porijeklo proizvoda kao na njegova karakteristična i poznata svojstva povezana sa lokacijom. Ženevski akt Lisabonskog sporazuma proširuje tu zaštitu i pruža mogućnost zaštite i geografskim oznakama koje identifikuju određenu robu kao robu porijeklom sa teritorije određene države, regiona ili lokaliteta sa te teritorije gdje se određeni kvalitet, reputacija ili druge karakteristike robe suštinski mogu pripisati njenom geografskom porijeklu. Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma pristupilo je 14 članica, uključujući i Evropsku uniju kao cjelinu.

Donijeta je Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme. Razlozi za donošenje Nacionalne kontrolne liste sadržani su u potrebi njenog usaglašavanja sa Zajedničkom vojnom listom EU koju je Vijeće usvojilo 20. februara 2023. Godine. Odluka predstavlja kodifikovano rješenje, koje obuhvata jasno definisanu podjelu roba na 22 kategorije, podijeljene na područja namjene robe koja su označena sa međunarodno poznatom oznakom ML (Military List). Dakle, implementacijom ovog akta Crna Gora kontroliše izvoz, uvoz, tranzit, brokering i tehničku pomoć naoružanja i vojne opreme, čime doprinosi međunarodnom miru i bezbednosti, kao i sprečavanju širenja oružja za masovno uništenje.

Vlada je dala saglasnost na Odluku o utvrđivanju iznosa naknade koju plaćaju vršioci regulisanih komunalnih djelatnosti u 2024. godini. Riječ je o naknadi iz koje se, u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, finansira rad Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti. U diskusiji je naglašeno da svi vršioci u Crnoj Gori plaćaju istu naknadu po jedinici mjere (jedinična naknada), odnosno po korisniku kojem pružaju uslugu javnog vodosnabdijevanja, odnosno upravljanja komunalnim otpadnim vodama i koja iznosi 0,0396366 eura na mjesečnom nivou po korisniku svake pojedinačne usluge. Prilikom utvrđivanja iznosa naknade koju vršilac plaća Agenciji, utvrđen je metodološki pristup da iznos naknada bude povezan sa visinom jedinične naknade i brojem korisnika svake pojedinačne usluge koju vršilac pruža obavljanjem regulisane komunalne djelatnosti, na mjesečnom nivou.

Data je saglasnost za Davanje u zakup nepokretnosti u svojini Crne Gore, na period od 30 godina, radi izgradnje vjetroelektrane, i to katastarskih parcela br. 2128/4 i 2565/4 KO Boan, katastarskih parcela br. 1834/2 i 1834/3 KO Tušinja, katastarske parcele broj 550/2, KO Krnja Jela i katastarskih parcela br. 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 71/4, 74/2, 75/1, 61, 68, 70, 72 i 2134 KO Timar, sve opština Šavnik, u cilju izgradnje vjetroelektrane. Tim povodom, zadužuje se ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine da formira Komisiju za davanje u zakup nepokretnosti u državnoj svojini. Naime, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine je pripremilo nacrt aukcijske dokumentacije, odnosno: javni poziv, izjavu o povjerljivosti, informativni memorandum, nacrt ugovora o davanju u dugoročni zakup i prijavu za učešće na aukciji. Javnim pozivom se predviđa izdavanje u zakup predmetnog zemljišta, površine 2.033.897 m², na period od 30 godina radi projektovanja, izgradnje, eksploatacije i održavanja vjetroelektrane, instalisane snage 6,6 KW po jednom vjetrogeneratoru, po početnoj cijeni zakupa na godišnjem nivou u iznosu od 569.500 eura.
Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička domaća i strana lica, kao i konzorcijumi, ako su:
1) kupili aukcijsku dokumentaciju;
2) uplatili depozit u iznosu od 5 % od iznosa početne cijene zakupnine, i to 28.475 eura;
3) potpisali nacrt ugovora i
4) registrovani kao učesnici na aukciji.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija za period od 23. juna do 30. novembra 2023. godine. Šestim po redu Izvještajem obuhvaćeni su sljedeći izvještaji i dopune izvještaja: izvještaj povodom slučaja napada na glavnog urednika ND Vijesti Mihaila Jovovića i fotoreportera Borisa Pejovića 2009. godine, dopuna izvještaja povodom ubistva Duška Jovanovića – glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dan, izvještaj o napadu na novinarku Vijesti Jadranku Ćetković 19. 4. 2022. god, izvještaj o napadu na Jadranku Ćetković 17. 6. 2022. god, dopuna izvještaja povodom prijetnji izvršnoj direktorici TV Vijesti Marijani Kadić Bojanić 2015. godine, izvještaj o slučaju napada na novinare Jelenu Jovanović i Vuka Lajovića – prijetnje iz 2015. godine, dopuna izvještaja o slučaju novinara Pavlović Obrada iz 2016. godine i dopuna izvještaja o slučaju napada na imovinu novinarke Zorice Bulatović iz 2015. godine. Takođe, date su i opšte preporuke nadležnim organima u cilju poboljšanja djelotvornosti istraga i izbjegavanja nekažnjivosti za napade na novinare, kao i u cilju vrednovanja učinka tužilaca i policajaca u istragama napada na novinare prilikom napredovanja u službi. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo unutrašnjih poslova da predmetni Izvještaj dostavi Vrhovnom državnom tužilaštvu i Upravi policije na upoznavanje.

Usvojena je Informacija o predlogu određivanja Nacionalne službenice za ovjeravanje nadležne za finansijsko upravljanje programima IPA i efikasno funkcionisanje sistema unutrašnjih kontrola u Crnoj Gori. Crna Gora, kao država kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji, koristi Instrument pretpristupne podrške EU (IPA) od 2007. godine, a u ovom trenutku aktuelna su dva finansijska (programska) razdoblja 2014 – 2020 (IPA II) i 2021 – 2027 (IPA III). Kako je cilj Evropske komisije postepeno prenošenje odgovornosti za upravljanje sredstvima na državu korisnicu, paralelno sa jačanjem institucija, u cilju pripreme za sticanje statusa države članice EU, od posebne je važnosti određivanje Nacionalnog službenika za ovjeravanje (NA0), koji je u okviru modela samostalnog (indirektnog) upravljanja nadležan za efikasno funkcionisanje sistema unutrašnjih kontrola i finansijsko upravljanje IPA programima. U diskusiji je pojašnjeno da NAO snosi odgovornost za djelotvorno funkcionisanje sistema interne kontrole za sprovađenje pomoći IPA u skladu sa Okvirnim sporazumom i upravljanje računima IPA finansijskih sredstava. Za NAO je određena Milica Adžić, državna sekretarka u Ministarstvu finansija.

Vlada je usvojila Informaciju o izmirenju obaveza Vlade Crne Gore prema Exim Kina banci po osnovu državne garancije izdate za potrebe kreditnog aranžmana zaključenog između Crnogorske plovidbe AD Kotor i Exim Kina banke. Imajući u vidu da Crnogorska plovidba, iako je za 9 mjeseci poslovala pozitivno, ipak nije u mogućnosti da, pored tekućih obaveza, obezbijedi učešće za otplatu januarske rate kredita, Vlada je prihvatila Zahtjev Exim Kina banke za izmirenje dozpijelih obaveza po osnovu izdate garancije, u iznosu od 2.478.810 američkih dolara, uvećanih za dodatne troškove kamate koji će se naknadno obračunati od dana dospijeća do dana plaćanja, u eurskoj protivvrijednosti na dan plaćanja. U diskusiji je naglašeno da se, i po ovom pitanju, Vlada našla u poziciji da rješava jedan od naslijeđenih problema koji je nastao kao posljedica loših odluka u prošlosti. Vlada je dužna da, kao garant po predmetnom kreditnom aranžmanu, izmiri obavezu prema Zajmoprimcu, imajući u vidu da je obaveza zasnovana Ugovorom o garanciji i da, u cilju održavanja reputacije i povjerenja koju Crna Gora ima u odnosu sa međunarodním povjeriocima, obaveza mora biti izvršena bez odlaganja. Važno je napomenuti da će, prema dosadašnjoj praksi, Ministarstvo finansija zahtijevati od Kompanije da nadoknadi troškove koje je Država imala po osnovu izmirenja obaveza u vezi sa garancijom. Takođe, Ministarstvo finansija će obavijestiti Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore i dostaviti potrebnu dokumentaciju, kako bi bile preduzete sve potrebne radnje, radi zaštite imovinsko pravnih interesa Države.

Donijeta je Odluka o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve. U skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kojim je propisano da se tokom fiskalne godine za neplanirane i nedovoljno planirane izdatke koriste sredstva tekuće rezerve, te da se za hitne i nepredviđene izdatke koriste sredatva stalne rezerve, Odlukom se propisuju bliži definisanja kriterijumi, procedure i hijararhija nadležnosti u vezi korišćenja sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve. Odlukom se takođe uspostavljaju pravila i ograničenja za obezbjeđenje nedostajućih sredstava za finansiranje redovne djelatnosti potrošačkih jedinica i za pomoć pravnim i fizičkim licima, kao i bliže definisanje uloge Komisije za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve u skladu sa Zakonom.

Vlada je donijela odluke o obrazovanju pregovaračkih radnih grupu za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnose na 23 pregovaračka poglavlja i to: 6 – Privredno pravo, 7 – Pravo intelektualne svojine, 8 – Konkurencija, 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, 32 – Finansijski nadzor, 33 – Finansijske i budžetske odredbe, 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 4 – Sloboda kretanja kapitala, 25 – Nauka i istraživanje, 26 – Obrazovanje i kultura, 9 – Finansijske usluge, 16 – Porezi, 17 – Ekonomska i monetarna unija, 18 – Statistika, 14 – Saobraćajna politika, 15 – Energetika, 21 – Trans-evropske mreže, 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, 29 – Carinska unija, 5 – Javne nabavke, 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj i 13 – Ribarstvo.

Usvojena je Informacija o potrebi sufinansiranja rada Komisije za antidoping. Tim povodom, zadužuje se Ministarstvo sporta i mladih da Komisiji za doping uplate 210.000 eura radi izvršavanje redovnih obaveza u oblasti borbe protiv dopinga, od čega će 100.000 erua biti uplaćeno do 10. marta ove godine, a preostali iznos od 110.000 eura do 10. avgusta tekuće godine.

Na današnjoj sjednici, Vlada je razmotrila i više kadrovskih pitanja dostupnih na linku.

Provjerite slična mjesta

Dostavljene dopunjene ponude za Željezaru

Sve tri kompanije koje su se prijavile na međunarodni javni poziv za izdavanje u zakup …