LAKUŠIĆ: Ciljevi za prevazilaženje trenda pada izdašnosti vodoizvorišta Bolje Sestre i rješavanje problema likvidnosti

Regionalni vodovod je primjer kako istrajnost, stručnost i odgovoran timski rad mogu doprinijeti uspjehu jednog državnog preduzeća. Naime, tokom proteklih trinaest godina, zaposleni su kontinuirano radili na izgradnji i održavanju sistema vodosnabdijevanja, te su se uspješno nosili s mnogim izazovima koje su imali.

Piše: Zoran Lakušić, predsjednik Odbora direktora Regionalnog vodovoda

Jedna od glavnih funkcija Regionalnog vodovoda je obezbjeđivanje nedostajuće količine vode Crnogorskom primorju u bilo kom trenutku. Pored toga, Regionalni vodovod je svjestan važnosti modernizacije sistema i nabavke najsavremenije opreme kako bi svojim korisnicima pružio najbolju moguću uslugu. U tom smislu, ulaganje u infrastrukturu je prioritet preduzeća, kako bi se obezbijedila stabilnost i sigurnost vodosnabdijevanja.

Za 2024. godinu postavljeni su ciljevi čijom realizacijom će Regionalni vodovod ostvariti funkcije i zadatke utvrđene Zakonom o regionalnoim vodosnabdijevanju, uredno snabdijevanje svih opština Crnogorskog primorja vodom iz regionalnog vodovodnog sistema tokom cijele godine, a posebno u toku ljetnje turističke sezone.

Radiće se na kontinuiranom održavanju i tehničkom unapređivanju infrastrukture regionalnog vodovodnog sistema, na implementacija kapitalnih projekta, zaštiti životne sredine, zona sanitarne zaštite i infranstrukture regionalnog vodovodnog sistema.

Regionalni vodovod osiguraće da se kroz finansijske procese mogu transparentno identifikovati moguće slabosti i područja kako bi se javna sredstva efektivnije i efikasnije koristila.

Kontiruirano će se raditi na sprečavanju nepravilnosti, korupcije i favorizovanje dobavljača pri javnim nabavkama kao ključni alat u osiguravanju etičkog i transparentnog postupanja, otklanjanje mogućnosti sukoba interesa, nedostatak transparentnosti u postupcima nabavke ili nedostatak odgovarajućih kontrolnih mehanizama i uspostavljanje jasnih procedura za odabir dobavljača.

Predmet posebne pažnje Regionalnog vodovoda u 2024. godini biće zadaci na prevazilaženju dva ključna izazova, trend pada izdašnosti izvorišta Bolje Sestre i problem likvidnosti.

Trend pada izdašnosti mjeren na prelivu vodozahvata izvorišta „Bolje Sestre“, sa 2300 l/s u 2005. godini na 265 l/s na prelivu 2021. i 2022. godine je izazov koji je doveo u pitanje dalje uredno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja iz RVS.

Tokom 2024. godine nastaviće se aktivnosti prema Upravi za vode za dobijanja novog Rješenja o zonama sanitarne zaštite (proširenje II zone i utvrđivanje granica III zone sanitarne zaštite) kao i za dobijanje vodne dozvole za korišćenje izvorišta Bolje Sestre za vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja.

Regionalni vodovod će u 2024. godini još više intenzivirati saradnju sa resornim ministarstvom, Vladom Crne Gore i drugim organima i institucijama u cilju ostvarivanja prioritetnog zadatka – distribucije neophodne nedostajuće količine vode za potrebe Crnogorskog primorja.

Društvo će u ovoj godini realizovati zadatke na obezbjeđenju stabilnih izvora finansiranja u cilju obezbjeđenja svoje likvidnosti. Naime, zbog niza donešenih, odnosno blagovremeno nedonešenih odluka, kako državnih organa tako i sudskih organa, dovedena je u pitanje likvidnost Regionalnog vodovoda i samim tim i uspješno upravljanje RVS-om.
Država u skladu sa ugovorima sa EBRD za garanciju kreditnih sredstava se obavezala da neće Regionalni vodovod dovesti u lošiju finansijsku poziciju, odnosno mijenjati mu uslove poslovanja.

Izmjenom i dopunom Zakona o regionalnom vodosnabdijevanju od 01.01.2018. godine ukinuta je obaveza plaćanja posebne naknade za hotele sa 5, dok je za hotele sa 4 i kondo apartmani i drugi hoteli sa ovog tipa plaćaju nadoknadu umanjenu za 50%. Na ovaj način država se opredijelila da Regionalni vodovod pomaže izgradnju hotela sa 4* i 5*, pri čemu je Regionalni vodovod oštećen za preko 5,4 miliona eura. To je uticalo na navedenu razliku između ostvarenih prihoda po osnovu naknade na investicije i izmirenih kreditnih obaveza.

Koliko je poslovanje Regionalnog vodovoda složeno, ukazuje i podatak da je po osnovu neprihvatljive sudske presude u korist Štrabag-a, Regionalni vodovod oštećen za cca 14,7 miliona eura (po presudi 11.978.564,30 eura uz pripadajuće kamate na klupski kredit u iznosu od 2,7 miliona). Nakon dvije žalbe Ustavni sud je naložio da Vrhovni sud izvrši reviziju sudske presude, ali već više od dvije godine ništa nije preduzeto po ovom pitanju. Zbog svega navedenog Regionalni vodovod je bio prinuđen da svoju likvidnost obezbjeđuje podizanjem kredita kod poslovnih banaka.

Regionalni vodovod je jedan od četiri privredna subjekta koji je uplatio dio ostvarene dobiti 2021. i 2022. godine u iznosu od 570.723,80 eura.

Regionalni vodovod smatra da ostvarenu dobit treba reinvestirati u Društvo, odnosno da ta finansijska sredstva treba uložiti u realizaciju kapitalnih projekata, razvoja infrastrukture u cilju prevazilaženja problema i stabilnog obezbjeđivanja vode Crnogorskom primorju. Na ovaj način bi se djelimično prevazišao i problem likvidnosti Društva.

Društvo će posvetiti posebnu pažnju planu otplate postojećih i planiranih ili ugovorenih kredita, uzimajući u obzir značaj realizacije kapitalnih projekata za obezbjeđivanje potrebne količine vode Crnogorskom primorju. Sa ciljem održavanja stabilnosti finansijske situacije Društva i unapređenja likvidnosti, neophodno je preduzeti sve potrebne mjere u tom pravcu.

Kroz pažljivo planiranje i efikasno upravljanje finansijskim resursima, Regionalni vodovod će osigurati da se otplate krediti u skladu sa dogovorenim rokovima, čime će se očuvati povjerenje finansijskih institucija i stvoriti osnova za dalje povoljne aranžmane.

Inteziviraćemo da se realizuju aktivnosti da se pripremljeni tekst izmjena i dopuna Zakona o regionalnom vodosnabdijevanju usvoji na Skupštini Crne Gore.

U narednom periodu, Regionalni vodovod planira unaprijediti postojeći sistem vodosnabdijevanja, kako bi obezbijedio nedostajuće količine vode.

U skladu sa svojom vizijom i misijom, Regionalni vodovod će neprestano težiti ka unapređenju svojih usluga i prilogođavanju savremenim zahtjevima, na zadovoljstvo svojih korisnika i time doprinijeti boljem životu građana.

Provjerite slična mjesta

Jedino ispravno plovilo na moru usidreno daleko od švercerske rute

Vršiocu dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije za Sektor granične policije Milutinu Vasiljeviću mandat ističe narednih …