Važno saopštenje Vlade

Vlada je, na danas održanoj 13. sjednici kojom je predsjedavao premijer mr Milojko Spajić, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima. Predlog ima za cilj osiguranje visokog stepena zaštite zdravija ljudi, životinja i životne sredine, utvrđivanje jedinstvenih uslova za stavljanje biocida na tržište. Primjenom novih odredbi će se unaprijediti i poboljšati uslovi prometa biocidnih proizvoda sa zemljama EU i drugim zemljama, osiguravajući konkurentnost privrede i podsticaj sigurnije proizvodnje i korišćenja ovih sredstava. Zakonom se prenosi Regulativa EU o naknadama i taksama koje proizvođači i uvoznici plaćaju Evropskoj agenciji za hemikalije, što će doprinijeti ispunjavanju uslova za zatvaranje poglavlja 27 – životna sredina i klimatske promjene. Predviđeno je da troškove za sprovođenje postupka izdavanja dozvola za stavljanje biocidnog proizvoda u promet i upotrebu snosi podnosilac zahtjeva (proizvođač, odnosno uvoznik biocida), a visina će se odrediti donošenjem podzakonskog akta uz prethodno mišljenje Ministarstva finansija. Crna Gora nema prozvođača biocida, a svi uvoznici i distributeri uglavnom uvoze iz zemalja EU koje već implementiraju navedene norme. Evropska agencija za hemikalije ukazala na naophodnost uvođenja ovih normi kako bi se, između ostalog, u Agenciji za životnu sredinu obezbijedio budžet posvećen angažovanju eksperata koji će biti zaduženi za procjenu rizika i efikasnosti, koja zahtijeva specifična znanja u oblasti biologije ciljnih organizama, fitomedicine i/ili veterine.

Utvrđen je Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Najrobija o uklanjanju olupina iz 2007. godine. Donošenje i sprovođenje ovog Zakona, doprinijeće jačanju nacionalnog pravnog okvira koji unaprijeđuje aktivnosti obezbjeđenja sigurnosti pomorske plovidbe, zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata, kao i ispunjenost zahtijeva Međunarodne pomorske organizacije o potvrđivanju međunarodno – pravnih instrumenata. Kako je istaknuto, stupanjem na snagu Zakona o ratifikaciji predmetne konvencije stvoriće se obaveza izmjene i dopune Zakona o zaštiti mora od zagađenja sa plovnih objekata, kao i podzakonskih akata, koji proističu iz Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe.

Vlada je donijela Uredbu o uslovima i načinu izbora, pravima i obavezama policijskog oficira za vezu. Realizacijom Uredbe omogućiće se upućivanje policijskih službenika na rad u međunarodne organizacije u svojstvu policijskog oficira za vezu. Na taj način omogućava se ostvarivanje policijske saradnje na operativnom i strateškom nivou sa međunarodnim organizacijama, u skladu sa međunarodnim ugovorom. Uredbom se uređuju i uslovi i način izbora, kao i prava i obaveze policijskog oficira za vezu. Takođe, u odnosu na dosadašnju praksu gdje su se policijski predstavnici upućivali na osnovu internog oglasa koji sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, novitet je da je sada upućivanje moguće i na osnovu međunarodnog oglasa koji sprovodi sama međunarodna organizacija, a nakon pribavljanja saglasnosti resornog ministra.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o varijabilnom dijelu zarade. Izmjenom je propisano da se varijabilni dio zarade zaposlenom može isplatiti jednom u tri mjeseca u iznosu od 50 % minimalne neto zarade. Takođe, varijabilni dio zarade zaposlenom za rad od javnog interesa može se isplatiti na mjesečnom nivou u iznosu od 70 % minimalne zarade, uz saglasnost Vlade.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost. Odlukom je propisano da Savjet broji devet članova, kojim će rukovoditi prof. dr Anđela Jakšić Stojanović, ministarka prosvjete, nauke i inovacija. Nadležnosti Savjeta su da analizira stanje i dostignuća u naučnoistraživačkoj djelatnosti, daje stručne predloge i u tom cilju ima definisana posebna ovlašćenja da, između ostalog: priprema i predlaže Strategiju, predlaže prioritete iz Strategije i programe od opšteg intresa za tekuću godinu, te daje mišljenje u postupku utvrđivanja obima sredstava za finansiranje prioriteta iz Strategije i prati ostvarivanje Strategije.

Vlada je usvojila Analizu funkcionisanja sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori. Analiza je ukazala na potrebu reforme sistema lokalne samouprave i sa asepkta funkcionisanja (uvođenja blagog politipskog sistema i uvođenja planske decentralizacije) i sa aspekta finansiranja (razmatranje mogućnosti reforme sistema finansiranja lokalne samouprave, kao i regionalnog razvoja, na način da jedinice lokalne samouprave u skladu sa svojim specifičnom privrednom aktivnošću unaprijede sopstvene izvore finansiranja). U Analizi je data ocjena stanja u odnosu na sve aspekte: dosadašnja decentralizacija, kadrovski i finansijski kapaciteti, međuopštinska saradnja, odnosi centralnog i lokalnog nivoa, kao i preporuke koje se odnose na unapređenje normativnog okvira kojim je uređen sistem lokalne samouprave, obuke, implementaciju zakonskih obaveza, kao i koordinaciju između centralnog i lokalnog nivoa.

Donijet je Plan upravljanja u kriznim situacijama u slučaju pojave afričke kuge svinja. Glavni cilj donošenja Kriznog plana je smanjivanje rizika i opasnosti od pojave afričke kuge kod domaćih i divljih svinja, radi sprečavanje unosa virusa afričke kuge svinja, i stvaranje uslova za nesmetan promet svinja i proizvoda od svinjskog mesa. Krizni plan će omogućiti efikasno sprovođenje propisanih mjera, brzu i koordinisanu mobilizaciju svih predviđenih resursa, čime će se spriječiti širenje bolesti i smanjiti negativne posljedice koje utiču na razvoj stočarstva i proizvodnju bezbjedne hrane. Suzbijanje i iskorjenjivanje afričke kuge svinja u slučaju pojave bolesti koja ima razmjere epizootije sprovodiće državni organi, organizacije i veterinarska služba preko Operativnog štaba odnosno opštinskih timova koji se formiraju na lokalnom nivou na način utvrđen ovim planom. Planom je predviđeno da se u slučaju izbijanja bolesti primjenjuju striktne mjere: usmrćivanje svih oboljelih svinja na gazdinstvu, određivanje zaraženog i ugroženog područja sa vrlo rigoroznim mjerama poput zabrane kretanja i prometa životinja i proizvoda životinjskog porijekla van ovih područja u najkraćem trajanju od 45 dana, dezinfekcija, dezinsekcija, kontrola kretanja ljudi i vozila i druge mjere. Pored otalog, propisano je da vlasniku svinja koje su uginule ili koje su usmrćene zbog sprovođenja naređenih mjera, kao i za stvari i sirovine koje su oštećene ili uništene tom prilikom pripada naknada štete u visini tržišne vrijednosti u trenutku izvršenja mjere.

Vlada je dala saglasnost na Plan rada „Monteput“ d.o.o. Podgorica za 2024. godinu, Finansijski plan „Monteput“ d.o.o. Podgorica za 2024. godinu i Izvještaj o realizaciji Finansijskog plana „Monteput” d.o.o. Podgorica za 2023. godinu. Preliminarni Izvještaj o realizaciji finansijskog plana za 2023. godinu pokazuje da je ovo privredno društvo poslovnu 2023. godinu završilo pozitivnim finansijskim rezultatom u iznosu od 4.005.130 eura. Na osnovu uspješnog poslovanja iz 2023. godine, realno je planirati nove investicije koje će doprinijeti ostvarenju još boljeg poslovnog rezultata u narednoj godini, pa je Planom rada Finansijskim planom za 2024. godinu predviđeno da ukupni prihodi iznose 113.570.486 eura, ukupni rashodi 113.350.364 eura, a pozitivni poslovni rezultat planiran je u iznosu od 220.122 eura. Osim poslovnih prihoda ovog Društva, prihoda po osnovu neraspoređene dobiti iz prethodnih godina, u strukturi značajan priliv sredstava se očekuje iz Kapitalnog budžeta, na osnovu Zakona o budžetu Crne Gore za 2024. godinu. Vodeći računa o efikasnom korišćenju resursa, očuvanju likvidnosti i planiranju pozitivnog poslovnog rezultata, i u ovoj godini će, pored izdataka na potrošni materijal, održavanje i usluge, rashodi biti usmjereni na investiciona ulaganja – unapređenje sistema naplate s ciljem kvalitetnijeg pružanja usluga korisnicima i izradu projektne dokumentacije za buduće dionice auto-puteva i brzih saobraćajnica.

Usvojena je Informacija o Finansijskom sporazumu za period 2021-2027 između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o podršci za poljoprivredu i ruralni razvoj u okviru Instrumenta pretpristupne podrške IPA III (IPARD III) i prihvaćen tekst Finansijskog sporazuma. Nakon IPARD sredstava koja su bila dostupna tokom finansijske perspektive IPA 2014-2020 (IPARD II), Crnoj Gori su opredijeljena nova i značajno uvećana sredstva kroz finansijsku perspektivu IPA 2021-2027 (IPARD III). Ova sredstva će biti namijenjena sprovođenju Programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore, sa ciljem daljeg jačanja kapaciteta crnogorskih poljoprivrednih proizvođača i razvoja ruralnog područja Crne Gore, kroz konkretne mjere. U okviru programa IPARD III, crnogorskim poljoprivrednicima biće dostupno ukupno 81.975.947 eura bespovratnih sredstava, od čega je Evropska unija opredijelila ukupno 63.000.000 eura bespovratnih sredstava, dok nacionalno kofinansiranje iznosi 18.975.947 eura. Uz doprinos privatnih korisnika, u iznosu do 46.337.777 eura, sprovođenjem programa IPARD III biće investirano 128.313.724 eura u crnogorsku poljoprivredu tokom predstojeće sedmogodišnje perspektive. S tim u vezi, u cilju korišćenja opredijeljenih EU sredstava, Evropska komisija je Ministarstvu evropskih poslova dostavila Predlog finansijskog sporazuma, kojim se bliže propisuju finansijske obaveze Evropske unije i definišu odredbe za povjeravanje zadataka izvršenja budžeta za mjere definisane IPARD III programom.

Vlada je usvojila Informaciju u vezi nastavka druge faze tendera za projekat koncesije Aerodroma Crne Gore i dala saglasnost za nastavak pregovora između Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Međunarodne finansijske korporacije (IFC) u vezi nastavka druge faze tendera.

Usvojena je Informacija u vezi sa statusom poreskih inspektora kojima je istekao mandat 2021. i 2022. godine. Tim povoodm, zadužen je ministar finansija – rukovodilac Poreske uprave da ovlasti državne službenike – poreske inspektore kojima je istekao mandat da privremeno vrše poslove inspekcijskog nadzora sa svim ovlašćenjima inspektora, na vrijeme koje nije duže od tri mjeseca.

Vlada je donijela odluke o obrazovanju pregovaračkih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koje se odnose na pregovaračka poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost. Imajući u vidu konstituisanje nove, 44. Vlade Crne Gore u oktobru 2023. godine i, s tim u vezi, donošenje nove Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave i kadrovske promjene koje su uslijedile, javila se potreba za donošenjem nove odluke o obrazovanju pregovaračkih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine EU koje se odnose na pregovaračka poglavlja 23 i 24. Sastav pregovaračkih radnih grupa, upodobljen je aktuelnoj fazi pregovaračkog procesa, dok su nadležnosti ovog tijela usklađene sa zadacima pregovaračkih radnih grupa propisanim novom Odlukom o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Sporazuma između Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i Ministarstva prosvjete Narodne Republike Kine o uzajamnom priznavanju visokobrazovnih isprava i prihvaćen tekst Sporazuma. Sporazum ima za cilj da olakša pristup visokom obrazovanju i međusobno priznavanje visokoobrazovnih isprava u NR Kini i visokoobrazovnih isprava u Crnoj Gori. Odnosi se, kako je naglašeno u diskusiji, na diplome visokog obrazovanja koje dodjeljuju kineske visokoobrazovne ustanove i istraživački instituti sa ovlašćenjem za dodjelu koje priznaje Vlada NR Kine u vrijeme dodjele, i diplome visokog obrazovanja koje dodjeljuju licencirane visokoobrazovne ustanove u skladu sa relevantnim zakonima i zakonodavstvom Crne Gore. Istaknuto je i da će u cilju olakšavanja sprovođenja ovog Sporazuma, strane uspostaviti Ekspertsku komisiju sa zadatkom da razmotre i pojasne pitanja koja proističu iz tumačenja ili primjene Sporazuma, kao i prijedloge izmjena i dopuna teksta.

Vlada je donijela Odluku o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara Elektoprivrede Crne Gore AD Nikšić.
Pored ostalog, Vlada se upoznala sa Informacijom o Ugovoru o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju na prostoru bivšeg rudnika „Brskovo” i zadužila Ministarstvo da povodom ovog pitanja formira međuresorsku radnu grupu. Materijal je označen stepenom tajnosti „INTERNO”.

Provjerite slična mjesta

Dostavljene dopunjene ponude za Željezaru

Sve tri kompanije koje su se prijavile na međunarodni javni poziv za izdavanje u zakup …