Komentar potpredsjednika Gjeloshaja u vezi Zakona o elektronskim komunikacijama

Predlog zakona o elektronskim komunikacijama koji su predložili poslanici, a Skupština Crne Gore donijela u decembru 2023. godine, uz pozitivno mišljenje Vlade Crne Gore, nema za cilj da se ugrozi nezavisnost rada Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, niti želju Vlade da se miješa u njen rad, saopštio je potpredsjednik Vlade Nik Gjeloshaj.

Agencija jeste i mora ostati samostalna u vršenju poslova koji su joj utvrđeni Zakonom. Stoga, a u cilju objektivne informisanosti javnosti želim da ukažem na tri činjenice:

Agencija kao regulator ima značajan broj nadležnosti utvrđenim Zakonom, a naročito Savjet Agencije koji zastupa prava osnivača Agencije. Krajem decembra 2023. godine istekao je mandat članova Savjeta, a kako prethodni saziv Skupštine nije pokrenuo zakonsku proceduru za izbor novih članova, nakon tog perioda članovi Savjeta nijesu mogli obavljati funkciju, niti im je funkcija mogla biti produžena i samim tim ugrožen je konktinuitet rada Agencije kao regulatora.

Predloženom zakonskim rješenjem, vrši se uskladjivanje sa Zakonom o državnoj upravi (“Službeni list CG”, br. 78/18 70/21 i 52/22), koji je donesen 2018. godine, a koji je pripreman u saradnji sa Evropskom komisijom i kojim je u članu 87 definisano da odredbe posebnih zakona kojima su osnovane: Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Agencija za ljekove i medicinska sredstva, Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, Agencija za nadzor osiguranja, Agencija za zaštitu konkurencije, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore i Fond rada uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Trenutno je u izradi novi zakon o elektronskim komunikacijama koji je planiran, u skladu sa Programom rada Vlade, za utvrdjivanje u III kvartalu 2024.godine i koji će u potpunosti biti usaglašen sa pravnom tekovinom EU i najboljom evropskom praksom, uključujući i pitanje izbora članova Savjeta.

Shodno svemu navedenom Vlada je dala pozitivno mišljenje na predloženi zakon samo i isključivo iz razloga obezbjedjivanja kontinuiteta rada Agencije kao i usaglašavanja sa trenutno važećim pravnim sistemom Crne Gore.

Provjerite slična mjesta

ZELENA TRANZICIJA DOPRINOSI KONKURENTNOSTI, “OTKLJUČATI” MOGUĆNOSTI ZA INVESTICIJE

Predsjednica Privredne komore Crne Gore dr Nina Drakić, sa saradnicima, sastala se 21. februara s …