Neophodno ukloniti sve privredne objekate iz korita i sa obala rijeke Morače u zonama sanitarne zaštite izvorišta ,,Bolje sestre“

Trenutno stanje u koritu rijeke Morače u II i III zoni sanitarne zaštite je zabrinjavajuće, postoje nelegalne aktivnosti i kršenja propisa, kompanije nemaju dozvolu za rad, zapečaćeni su objekti, obijaju se državni pečati, mehanizacija i objekti kompanija se i dalje nalaze u koritu rijeke Morače, saopštio je Zoran Lakušić, predsjednik Odbora direktora Regionalnog vodovoda.

Prema njegovim riječima, prisutna je kampanja za negiranje naučnih rezultata koji potvrđuju vezu rijeke Morače sa podzemnim vodama i izvorištem ,,Bolje sestre“.

lako se mjere primjenjuju i vrši se kontrola i dalje se koriste slabosti institucija sistema i sistema nadzora prostora, pa se povremeno, ali u mnogo manjoj mjeri vrši eksploatacija.

Pojedini „poljoprivredni proizvođači” su dobili „dozvole“ za „navodnu“ sanaciju poljoprivrednog zemljišta, a što je samo opravdanje za nastavak eksploatacije šljunka i pijeska, obično tokom noći.

Imajući ovo u vidu Odbor direktora Regionalnog vodovoda je na svojoj redovnoj sjednici pokrenuo incijativu neophodnosti uklanjanja svih objekate za privrednu djelatnost iz korita i sa obala rijeke Morače u zonama sanitarne zaštite izvorišta ,,Bolje sestre“, čija je gradnja zabranjena rješenjem Uprave za vode.

Vlasnici nelegalnih objekata treba da samostalno uklone svoje objekte. Međutim, u slučaju da ne izvrše svoje obaveze, neophodno je da nadležni držvni organi i institucije preduzmu mjere za uklanjanje svih nelegalnih objekata koji se nalaze u koritu rijeke Morače. Sve dok su prisutni objekti i mehanizacija kompanija u zonama sanitarne zaštite rijeke Morače, postoji opasnost nelegalne eksplotacije pijeska i šljunka i odlaganje otpada.

“Naučne analize pokazale su da privredne aktivnosti koje se izvode u koritu i na obalama rijeke Morače, posebno u II (užoj) zoni sanitarne zaštite vodoizvorišta, imaju direktan uticaj na izdašnost izvorišta ,,Bolje sestre“. Na ovu činjenicu je nedvosmisleno ukazala i naučna studija ,,Monitoring, kontrola i zaštita izvorišta ,,Bolje sestre“ koju je uradio ,,Geoprojekt“ DOO, koja je finansirana iz sredstava IPA INTERREG CBC IT-AL-MNE programa”, naveo je Lakušić.

Međutim, i pored višegodišnjih upozorenja od strane Regionalnog vodovoda, te činjenice da je eksploatacija šljunka u okviru zona sanitarne zaštite izvorišta ,,Bolje Sestre“ zabranjena Rješenjem o određivanju zona sanitarne zaštite br 060-327/08-02014-249 od 12.12.2008. godine, došlo je čak do intenziviranja ove nelegalne aktivnosti.

Predmetno Rješenje jasno definiše: „U užoj zoni sanitarne zaštite zabranjeno je: vađenje pijeska i šljunka iz aluviona Morače i iz glaciofluvijalnih sedimenata Grbavaca na potezu od Lekića do Vukovačkog mosta, osim za potrebe regulacije rječnog toka, skladištenje čvrstog otpada bilo kog porijekla, transportovanje, skladištenje i upotreba otrovnih i štetnih materijala (nafta, naftni derivati, hemikalije i sl), izgradnja industrijskih i drugih objekata koji bi mogli nepovoljno uticati na kvalitet voda izvorišta.“

Imajući u vidu navedene zabrane, Regionalni vodovod je, praktično od puštanja sistema u rad, upozoravao nadležne organe na nelegalne i nedozvoljene aktivnosti u užoj zoni sanitarne zaštite izvorišta, a dodatno podnio na stotine prijava nadležnim inspekcijskim organima, pa i Upravi policije i Tužilaštvu. Međutim, adekvatna reakcija nadležnih organa je izostala, što je imalo za direktnu posljedicu ekspanziju eksploatacije pijeska i šljunka, a što je dovelo do sniženja kote korita rijeke Morače od oko sedam metara.

Ovim se značajno poremetio prirodan tok podzemnih i površinskih voda u užoj zoni sanitarne zaštite, a što je za direktnu posljedicu imalo smanjenje izdašnosti izvorišta. Takođe, izvjesno je da ovim poremećajem prouzrokovana dugoročna šteta, jer se prirodnim procesima stanje ne može vratiti u prethodno, a postoji značajna opasnost da će se prirodnim procesima dodatno nastaviti erozija rječnog korita.

Dodatno, Rješenjem o određivanju zona sanitarne zaštite se navodi: „U široj zoni sanitarne zaštite je zabranjena izgradnja industrijskih i drugih objekata čije otpadne vode i druge materija iz tehnološkog procesa proizvodnje mogu zagaditi površinske i podzemne vode, osim objekata od posebnog značaja za odbranu zemlje“.

Regionalni vodovod je i u ovom smislu više puta reagovao prilikom saznanja da se u okviru zona sanitarne zaštite izvorišta planira izgradnja objekata koji bi mogli dovesti u opasnost kvalitet ili kvantitet vode u izvorištu. U tom smislu su pokrenuti postupci prema nadležnim organima za izdavanje saglasnosti za izgradnju, a koji su rezultirali zaustavljanjem izgradnje asfaltnih baza. Treba napomenuti i da do 2020. godine, nadležni organi nisu dostavljali Regionalnom vodovodu zahtjeve za dostavljanjem mišljenja u ovim slučajevima, već je praksa bila da Regionalni vodovod reaguje nakon saznanja o planiranju izgradnje iz medija.

Međutim, i pored predmetnih aktivnosti, u okviru uže i šire zone sanitarne zaštite je izgrađen značajan broj objekata bez dozvole, koji se bave privrednim aktivnostima koje su zabranjene, u prvom redu separacije na lijevoj obali rijeke Morača. Nadležni inspekcijski organi su sprovodili akcije zabrane rada i izdavali naloge za uklanjanje objekata, ali iste nisu imale efekta.

“Potrebno je uklanjanje svih privrednih objekata iz zona sanitarne zaštite kako bi se sprovele aktivnosti iz dokumenta ,,Monitoring, kontrola i zaštita izvorišta Bolje Sestre“, a u cilju testiranja uticaja vodostaja rijeke Morače na podzemne vode u užoj zoni sanitarne zaštite izvorišta ,,Bolje Sestre“, zaključio je Lakušić.

Provjerite slična mjesta

Prizemljeni avioni kompanije “Er Pink” čiji je suvlasnik Željko Mitrović

Tijelo Evropske unije za civilni saobraćaj je tražilo da avio kompanija Er Pink, čiji je …