Glavni grad pripremio još jedan propis: Skupština stanara se pita za zamjenu roletni, kazne do 10.000 eura

Građani koji žele da zamijene roletne ili škure na spoljašnjim prozorima i vratima u stambenoj zgradi, da zastakle terase ili postave klima uređaje ili satelitske antene ubuduće će za to morati imati odobrenje Sekretarijata za odobrenje prostora ali i saglasnost skupštine stambene zgrade za cijelu zgradu ili za pojedinačni ulaz. Ova novina propisana je odlukom o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade koju je pripremio Sekretarijat za komunalne poslove, a koja je na petnaestodnevnoj javnoj raspravi.

Razlozi za donošenje odluke, kako je naznačeno u dokumentu, sadržan je u Zakonu o održavanju stambenih zgrada.

– Skupština Crne Gore je usvojila Zakon o održavanju stambenih zgrada. Članom 25 zakona propisano je ovlašćenje jedinici lokalne samouprave da donese propis o obimu i vrsti dopuštenih radova na fasadama stambenih zgrada kojim bi jedinica lokalnu samoupravu normirala uslove za izvođenje radova na spoljnim djelovima stambene zgrade – piše u odluci.

Kazne do 10.000 eura

Odluka propisije i kazne u slučaju da se ne poštuje odluka. Tako je za stambenu zgradu kao pravno lice predviđena kazna od 150 do 10.000 eura u slučaju da nije obezbijeđen ispravan i uredan izgled spoljnih djelova stambene zgrade, ali i ukoliko se radovima na fasadi mijenja materijal od kojih je postojeća fasada urađena bez odobrenja organa nadležnog za poslove urbanizma. Za ove prekršaje predviđena je kazna i za upravnika zgrade kao odgovornog lica u pravnom licu u iznosu od 20 do 1.000 eura. Novčanom kaznom od 150 do 10.000 eura biće kažnjeno pravno lice – vlasnik, zakupac ili drugi korisnik stana ili poslovnog prostora, ako mijenja ili postavlja ili mijenja roletne ili škure na spoljašnjim prozorima i vratima suprotno odluci, ali i postavi tendu iznad zidnog otvora stambenog objekta bez odobrenja koje izdaje organ lokalne uprave nadležan za komunalne poslove. Kaznom u istom iznosu predviđena je i u slučaju da vlasnik, zakupac, ili drugi korisnik stana postavlja oluke, klime i ventilacione uređaje, satelitske antene suprotno odluci. Za ove prekršaje predviđena je kazna i za fizičko lice – vlasnika, zakupca ili drugog korisnika stana ili poslovnog prostora u iznosu od 20 do 1.000 eura.

Odluka predviđa da je na spoljnim djelovima stambene zgrade, na osnovu odobrenja nadležnog organa, dozvoljeno mijenjati fasadu zgrade, mijenjati odnosno postavljati roletne i škure na spoljašnjim prozorima i vratima, mijenjati i popravljati oluke, postavljati klima ili ventilacione uređaje, satelitske antene i slične uređaje. Takođe, propisano je da je dozvoljeno zastakljivanje odnosno postavljanje drugih zaštitnih elemenata na terase, lođe ili balkone, zatim postavljati natpise, bankomate, izložbene vitrine, ormare za novine, poštansku sandučad, reklamne panoe, uređaje za video-nadzor…

Odluka propisuje i da će komunalni inspektor rješenjem naložiti organima upravljanja odnosno vlasnicima da otklone uočene nedostatke ukoliko se stambena zgrada ne održava u skladu sa odredbama odluke.

– Nadzor nad sprovođenjem odredaba ove odluke vrši organ lokalne uprave nadležan za poslove urbanizma i organ lokalne uprave nadležan za komunalne poslove. Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredaba ove odluke vrši komunalni inspektor. Obezbjeđenje komunalnog reda i komunalni nadzor nad sprovođenjem odluke vrši komunalni policajac – piše u odluci.

DAN

Provjerite slična mjesta

Jedino ispravno plovilo na moru usidreno daleko od švercerske rute

Vršiocu dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije za Sektor granične policije Milutinu Vasiljeviću mandat ističe narednih …