Vjerovali ili ne: Opština Nikšić zbog ujeda pasa lutalica isplatila 1,7 miliona eura

Državna revizorska institucija dala je uslovno mišljenje na finansijsku reviziju Završnog računa budžeta Opštine Nikšić za 2022. godinu i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Iz Državne revizorske institucije su saopštili da je finansijskom revizijom utvrđeno da je Opština Nikšić planirala Odlukom o budžetu iznos od 2.635.346 eura, dok je Odlukom o izmjenama Odluke o budžetu planiran iznos od 1.158.870 eura. U tom trenutku izvršenje budžeta Opštine iznosilo je 1.814.830,78, odnosno više za 655.960,78 eura nego što je planirano rebalansom. Na kraju 2022. godine izvršenje budžeta Opštine iznosilo je 2.119.121,44 eura, odnosno 182,86 odsto u odnosu na plan. Finansijskom revizijom je utvrđeno da podaci iskazani u Izvještaju o konsolidovanoj javnoj potrošnji za 2022. godinu, po pojedinim budžetskim pozicijama prihoda i rashoda, ne odgovoraju podacima utvrđenim u postupku revizije.

Revizija je utvrdila da je Opština Nikšić u poslednjih pet godina dala gotovo 1,7 miliona eura na naknade u sudskim sporovima koje su se ticale povreda građana prilikom ujeda pasa lutalica, dok je samo u prethodnoj godini isplaćeno 328.681,98 eura u 470 predmeta.

Kako stoji u revizorskom izvještaju, teritorijalno najveća crnogorska opština je do 31. decembra prethodne imala 1.127 aktivnih sudskih sporova, čija je vrijednost iznosila 2.127.450 eura.

– U toku 2022. godine, po osnovu pravosnažnih presuda, sudskih i vansudskih poravnanja i postupaka medijacije, isplaćene su naknade šteta. Naknade se odnose na naknade zbog ujeda pasa lutalica, zbog pada na led, zbog drugih padova (šaht, rupe, ankeri, neravnine i dr.), za eksproprijaciju, naknadu štete iz radnih sporova, zbog saobraćajnih nezgoda uzrokovanih nepravilnostima na opštinskim putevima. Prema podacima Sekretarijata za finansije, ukupan isplaćeni iznos u 2022. godini, po osnovu naknada štete iznosio je 472.536,80 eura. Od toga se na štete u 2022. godini odnosi iznos od 84.370,53 eura, a na štete iz prethodnih godina, iznos od 388.186,27 eura. Komunalno Nikšić i Vodovod i kanalizacija Nikšić su kao solidarni dužnici, za naknadu štete, isplatili iznos od 148.216,72 eura – stoji u izvještaju.

Opština Nikšić je dužna da do 15. septembra 2023. godine dostavi DRI Plan aktivnosti za realizaciju datih preporuka i do 31. januara 2024. godine Izvještaj o sprovedenim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama.

DAN

Provjerite slična mjesta

ĆINĆUR: Isključenje Pejović iz PES-a atak na slobodno izražen stav

Poslanica Pokreta Evropa sad Radinka Ćinćur istakla je da isključenje koleginice Jevrosime Pejović iz PES-a …