Menadžment Luke Bar preko Agencije angažovao 137 radnika

Nezavisni revizor skrenuo je pažnju akcionarima Luke Bar na sredstva obezbjeđenja koja su data za nekoliko kredita, potraživanje od Bumeha i na veliki broj zaposlenih preko Agencije za privremeno zapošljavanje radnika.

Luka Bar, državno preduzeće u većinskom vlasništvu države, je zaključno sa 31. decembrom 2022. godine, imalo 426 zaposlenih, od čega je njih 417 imalo ugovor na neodređeno.

Luka Bar je posredstvom Agencije za privremeno zapošljavanje “Dekra” na dan 31.12.2022 godine imala 137 angažovanih radnika (januar 2022. godine 14 angažovanih lica preko Agencije). Troškovi privremenog zapošljavanja za 2022. godinu iznosili su 1.377.080 eura (2021. godine 158.665 eura) i ostvareni su sa 866,82 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Obrazloženje menadžmenta Luke Bar je da je povećano angažovanje radnika preko Agencije prouzrokovano povećanim obimom pretovara u odnosu na prethodnu godinu: planirani obim pretovara – piše u izvještaju nezavisnog revizora Revika.

Ukazali su da su kao sredstva obezbjeđenja za otplatu dugoročnih kredita, između ostalog, upisane hipoteke narednog reda i hipoteka prvog reda na nepokretnostima upisanim u listu nepokretnosti LN br. 2349, KO Novi Bar, PJ Bar i hipoteka I reda na nepokretnostima upisanim LN 276 KO Polje, PJ Bar u korist poslovnih banaka.

U toku više sudskih sporova

Revizori su napomenuli i da se protiv Luke Bar vodi veći broj sudskih sporova.

– U 2022. godini u skladu sa Ugovorom o obavijanju lučkih usluga, Društvo je ispostavilo fakture i uknjižilo potraživanje od kupca Bumeh SA za pružene usluge skladištenja i pretovara rude boksita, u iznosu 6.971.319 eura. Kako potraživanja nijesu naplaćena, jednostrano je od strane Luke Bar AD raskinut ugovor. Kupac Bumeh SA je utužio Laku Bar za cjelokupan iznos potraživanja. Na dan 31.12.2022. godine ukupno izvršena rezervisanja po osnovu sudskih sporova iznose 244.627 eura. Do okončanja sudskih sporova nijesmo bili u mogućnosti da sa sigurnošću procijenimo efekte na finansijske izkaze Društva koji mogu nastati po ovom osnovu – naveli su revizori.

Luka Bar j u ovom slučaju pokrenula i protivtužbu zbog izmakle dobiti u iznosu od 6,97 miliona.

Pred sudom se vode sudski sporovi i sa Mediteran šiping Bar, Port of Adrija, bivših radnika.

U izvještaju je nevedeno da je Luka Bar 2018. godine uzela milion eura kredita kod Adiko banke i tri kredita kod Investiciono razvojnog fonda. Jedan od 2,9 miliona, drugi 2,1 milion i treći dva miliona eura, što je ukupno sedam miliona eura kredita kod IRF-a.

– U 2022. godini, iskazano je potraživanje od kupca Bumeh SA u iznosu 6,97 miliona za pružene usluge skladištenja i pretovara rude boksita, na osnovu Ugovora o obavljanju lučkih usluga. S obzirom da je kupac Bumeh SA u cjelini osporio potraživanje i podnio tužbu, Luka Bar zbog nemogućnosti naplate svojih potraživanja u redovnoj proceduri, je donijela Odluka o retenciji, odnosno javnoj prodaji rude boksita. Ruda je prodata za iznos od 2,75 miliona, odnosno, manje za 4.223.380 eura od potraživanja koja su iskazana prema kupcu Bumeh SA odlukom odbora direktora izvršen je indirektan otpis potraživanja u iznosu od 4.147.743 eura kao i indirektan otpis u vrijednosti od 75.637 zbog neprihvatljivog procenta vlažnosti rube, što je konstatovano prilikom prodaje boksita. Navedene transakcije značajno su uticale na uvećanje obračunatog poreza na dobit, kroz uvećanje rashoda zbog obezvrjeđenja koji nijesu priznati u poreskom bilansu i koji nije mogao biti u cjelosti nadoknađen iz prenesenog poreskog gubitka – piše u izvještaju.

DAN

Provjerite slična mjesta

Putin Zapadu: “Imajte na umu, države su vam male i gusto naseljene”

Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je da bi evropske zemlje trebale preispitati svoje pozive da …