Stanovi za ugrožene na čekanju zbog popisa

Na koji način će država obezbjediti adekvatno stanovanje za sve, ali i kako će se riješiti brojna pitanja, poput smanjenja siromaštva, migracija, beskućništva, neće biti poznato najmanje do trećeg kvartala naredne godine, jer je Vlada odložila usvajanje Stambene politike Crne Gore do 2034. i Programa socijalnog stanovanja 2023–2026. dok se ne dobiju rezultati popisa stanovništva.

Plan Vlade je bio da Stambena politika Crne Gore bude usvojena do kraja 2023. dok je Program socijalnog stanovanja za period 2023–2026. trebalo da bude donesen u drugom kvartalu ove godine.

U informaciji o odlaganju usvajanja ovih strateških dokumenata navodi se da Program rada Vlade Crne Gore za 2023. planira niz dokumenata, kojima će se usmjeriti politike, koje su od važnosti za razvoj ekonomije, kao i proces evropskih integracija, kojima se standardizuju brojne strategije i programi, posebno u oblasti socijalnih pitanja, infrastrukturnog razvoja i zaštite životne sredine.

Prepoznati su, kao politički prioriteti Vlade Crne Gore za tekuću godinu, Stambena politika Crne Gore do 2034. godine i Program socijalnog stanovanja 2023–2026. Definisani rok za usvajanje Stambene politike Crne Gore do 2034. godine je četvrti kvartal 2023. godine. Navedenim strateškim dokumentom treba da se definiše vizija misija stambenog sektora način obezbjeđenja adekvatnog stanovanja za sve. Obezbjeđenje adekvatnog stanovanja predstavlja jedan od ključnih činilaca životnog standarda kvaliteta života, a istovremeno je važan pokretač privrednog i društvenog razvoja. Budući da se ovaj strateški dokument oslanja na prevashodno na zvanične statističke podatke, posebno podatke popisa stanovništva, predlaže se pomjeranje roka za njegovo usvajanje sa četvrtog kvartala 2023. na treći kvartal 2024. godine, tj. konačna izrada da se odloži do trenutka objavljivanja preliminarnih podataka Popisa stanovništva 2023. godine – navodi se u vladinoj informaciji.

Program da odgovori na brojna pitanja

Donošenje Programa socijalnog stanovanja priprema Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, na osnovu Zakona o socijalnom stanovanju.

– Donošenje navedenog programa je planirano za drugi kvartal tekuće godine. Ovaj program treba da odgovori na brojna pitanja, kao što su smanjenje siromaštva, migracije, beskućništvo, saradnja sa jedinicama lokalne samouprave, standardizacija evidencije o stambenim jedinicama po opštinama… Međutim, kako se stambenom politikom Crne Gore do 2034. moraju utvrditi strateški ciljevi razvoja stambene politike, definisati operativni ciljevi za sprovođenje utvrđenih strateških ciljeva, usaglasiti politika sa krovnim strateškim dokumentima, koji su donijeti u prethodnom periodu, to je poželjno da se Program socijalnog stanovanja, koji proizilazi iz Stambene politike Crne Gore do 2034. godine, kao krovni dokument u predmetnoj oblasti javne politike i detaljnije razrađuje jedan od ciljeva stambene politike, donese ili istovremeno sa stambenom politikom ili nakon njenog usvajanja – navodi se u vladinoj informaciji.

Konstatuje se da kvalitetna analiza stanja, kako kvalitativna, tako i kvantitativna, kao i sami indikatori, treba da budu bazirani na podacima popisa stanovništva.

– Poslednji popis stanovništva sproveden je 2011. godine, dok je sljedeći planiran za novembar tekuće godine, i može se očekivati da preliminarni podaci budu objavljeni početkom 2024. godine. Bitno je napomenuti da je i prethodni strateški dokument počivao na preliminarnim podacima Popisa stanovništva 2011. godine, te da, uzimajući u obzir prethodno navedeno, ne bi bilo svrsishodno usvajati novi strateški dokument sa istim popisnim podacima – ocijenjeno je u informaciji.

DAN

Provjerite slična mjesta

BATALJIVAĆEMO: Cijene goriva bi mogle biti veće od četiri do sedam centi

Prema jučerašnjim podacima sa međunarodnih berzi naftnih derivata i kursa dolara i eura, cijene goriva …