IRF POKREĆE PROGRAM „WOMEN ON BOARDS“


Investiciono razvojni fond sa zadovoljstvom objavljuje početak novog programa „WOMEN ON BOARDS“. Cilj je jačanje zastupljenosti i doprinosa žena, za snažniji i otporniji ekonomski rast i razvoj Crne Gore.
Zašto nam treba više žena u odborima direktora velikih preduzeća i na pozicijama odlučivanja?
Zato što sva istraživanja i ekonomske studije pokazuju da su države i kompanije koje krasi inkluzivnost na pozicijama odlučivanja – uspješnije, prosperitetnije i konkurentnije.
Takođe, zastupljenost žena u odborima direktora preduzeća poboljšava poslovne rezultate, uključujući povećanje prihoda i profita, poboljšanje profesionalnih standarda, kao i jačanje ESG performansi.
Prošlo je 11 godina otkako je Evropska Komisija predložila kvotu od 40% žena u odborima velikih evropskih kompanija. Sada je taj prosjek iznad 30% na nivou EU, a u Francuskoj, zastupljenost žena u odborima direktora velikih kompanija je premašila 45%.
A nakon takvih rezultata, prešlo se sa principa dobrovoljnosti na pravnu obavezu.
Evropska Unija je u novembru 2022. godine uvela pravno obavezujuće kvote, kojima se velike kompanije u svim državama članicama obavezuju na: najmanje 40% mjesta u odborima direktora za predstavnike manje zastupljenog pola, odnosno najmanje 33% svih izvršnih i neizvršnih direktora. Krajnji rok je jun 2026. godine.
Ova direktiva je motivisana vizijom da jedino zajedničkim radom, muškarci i žene mogu da ekonomski razvoj i biznis zajednicu Evropske unije izdignu na viši nivo.
S druge strane u našoj Crnoj Gori, koja pretenduje da bude prva sljedeća članica EU, broj žena u Odborima direktora velikih privatnih i državnih preduzeća je ispod 15%.
Počeli smo u decembru 2022. godine kada smo inicirali izmjene Zakona o privrednim društvima. Očekujemo da crnogorski Parlament uskoro usvoji inovirani Zakon koji predviđa kvote o uravnoteženijoj zastupljenosti polova u odborima direktora velikih privatnih i javnih kompanija.
Nastavljamo inspirisani iskustvom iz Evropske unije, projektom „Women on boards“, s ciljem da ubrzamo crnogorsku ekonomiju i implementiramo standarde koji će omogućiti pristup evropskim tržištima.
U prvoj godini implementacije 20 žena iz javnog i privatnog sektora će dodatno unaprijediti svoja znanja i vještine. I svojim sposobnostima privući pažnju donosilaca odluka i poslodavaca u Crnoj Gori, i šire.
Nakon procesa selekcije, odabrane kandidatkinje će tokom septembra, oktobra i novembra proći kroz intenzivne obuke, radionice i razvijati nova znanja i vještine. Predavači će biti renomirani stručnjaci iz regiona i Evrope, a program će polaznicama omogućiti veću vidljivost i umrežavanje sa drugim liderkama na najvišim rukovodećim pozicijama.
Ključne teme programa „Women on boards“ obuhvataju sticanje znanja o korporativnoj kulturi i upravljanju, izgradnji i vođenju ličnog brenda, strateškom upravljanju i ESG standardima; sticanje finansijskih znanja za strateško upravljanje, unaprjeđenje komunikacionih vještina, te izgradnju snažnog ženskog liderstva.
Detaljni uslovi su opisani u našem Javnom pozivu koji je danas objavljen na sajtu IRFa, a prijave se primaju do 1. avgusta.
Vaša snaga, inovativnost i posvećenost moraju biti vidljiviji i institucionalno snažno podržani, a kroz ovu kampanju pod nazivom “Vrijeme je za iskorak” poručujemo cijelom društvu da je inkluzivno liderstvo – osnov ekonomskog prosperiteta!

Provjerite slična mjesta

Prekinuti pregovori o formiranju vlade u Francuskoj: Posvađali se oko fotelja

Novi ljevičarski savez, koji je pobijedio na parlamentarnim izborima u Francuskoj, suočava se s testom …