Zatvorenicima isplatili 230 hiljada sa pogrešnog računa

Revizijom je utvrđeno da je UIKS izvršio plaćanje izdataka po osnovu naknada za rad licima lišenim slobode od 230,1 hiljadu eura sa budžetske pozicije – materijal za posebne namjene.

Državna revizorska insitucija (DRI) dala je Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) negativno mišljenje na reviziju pravilnosti i uslovno na finansijsku reviziju. Vrhovna revizija je UIKS-u dala 51 preporuku i utvrdila da nisu usaglasili poslovanje sa devet zakona i tri uredbe.

Utvrdila je DRI da je UIKS isplaćivao velike svote novca sa pogrešnih računa, da nijesu upisali vrijednu imovinu u katastar, da su četvrtinu lica zapošljavali po osnovu ugovora o djelu, kao i da su utvrđivali iznos varijabile suprotno odluci kojom je to uređeno.

Tokom 2022. godine UIKS-om je do maja rukovodio Milan Tomić, a od juna Rade Vojvodić, kome je u decembru produžen mandat vršioca dužnosti, zbog čega je DRI i Vladi dala preporuku, jer se v.d. može birati na period do šest mjeseci.

Revizijom je utvrđeno da je UIKS tokom 2022. godine izvršio plaćanje izdataka po osnovu naknada za rad licima lišenim slobode u iznosu od 230.135 eura, sa budžetske pozicije 4133 – materijal za posebne namjene, koje je i planirao na navedenoj poziciji, što nije u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština.

DRI je utvrdila da je UIKS angažovao preko 150 lica po ugovorima o djelu za vršenje poslova koji dominantno spadaju u osnovnu djelatnost UIKS-a, od čega 128 za poslove spoljašnjeg i sprovodničkog obezbjeđenja lica i objekata. Pravilnikom su za obavljanje poslova iz nadležnosti UIKS-a utvrđena radna mjesta za 661 državnog službenika i namještenika, a na dan 31.12.2022. godine bila su zaposlena 484 izvršioca, pri čemu nedostaje 26,77 odsto kadra i to pretežno za vršenje poslova za koje su bila angažovana lica po ugovorima o djelu. Iz DRI su ukazali da bi to moglo imati negativan uticaj, kako za angažovana lica, tako i za UIKS.

Lica davala gotovinu, ali nisu potpisivala uplatnice

UIKS nema registar kasu na mjestu prodaje u maloprodajnom objektu u okviru UIKS-a, iako je shodno odredbama člana 4 Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, kao obveznik fiskalizacije dužan da izda račun korišćenjem fiskalnog servisa.

– Revizijom je utvrđeno da se prilikom uplata novca u blagajnu depozita lica lišenih slobode, primopredaja novca vršila potpisivanjem naloga blagajne za uplatu od strane blagajnika, kao lica koje je novac preuzelo pri čemu se, osim kod uplata naknada za rad zatvorenika, nije vršilo potpisivanje od strane lica koje je novac predalo u blagajnu. Takođe je utvrđeno da nalozi blagajne za uplatu, koji se odnose na uplate gotovine od strane trećih lica za pritvorena lica, ne sadrže potpis lica koje je predalo novac, već su isti potpisivani samo od strane blagajnika, dok u pojedinim blagajnama nijesu prezentirani reversi (potvrde) o preuzetom novcu i ličnim stvarima prilikom prijema lica u zatvor – piše u izvještaju.

Utvrđeno je i da UIKS nema usvojena interna pravila i procedure u vezi sa značajnijim poslovnim procesima i aktivnostima – odobravanje službenih putovanja, troškovi mobilne telefonije, kao ni interne procedure za poslovanje sa depozitima pritvorenih i osuđenih lica.

– Revizijom je utvrđeno da UIKS za objekte: “Maloljetnički zatvor”, “D” paviljon i “Disciplinsko odjeljenje” koji se nalaze na katastarskoj parceli broj 50, objekat Nova uprava (kat. parcela 54), objekat Poluotvoreno odjeljenje Zatvora za duge kazne (kat. parcela 82) i objekat “F” paviljon Zatvora za duge kazne na kat. parceli 86 površine 23.666 m2 nije izvršio uknjižbu u LN 515 KO Grbe. Uvidom u analitičku evidenciju sadašnja vrijednost građevinskih objekata sa stanjem na 31.12.2022. godine koji nijesu upisani u Registar nepokretnosti iznosi 2.617.383 eura – navedeno je u nalazu koji potpisuje predsjedavajući Senatom DRI Nikola N. Kovačević

DAN

Provjerite slična mjesta

Putin Zapadu: “Imajte na umu, države su vam male i gusto naseljene”

Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je da bi evropske zemlje trebale preispitati svoje pozive da …