Reagovanje MONSTAT-a na saopštenje MANS-a o partijskom zapošljavanju

Dana 5. juna 2023. godine objavljen je članak „MANS: Uoči izbora ove godine sklopljeno preko 12 hiljada ugovora o zapošljavanju“.

Pozivajući se na Zakon o medijima („Sl. list CG“, br. 46/10, 73/10, 40/11, 82/2020), poglavlje VII Pravo na odgovor i ispravku, kao i na Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl.list CG“, br: 18/12, 47/19) član 11 stav 3, direktor Uprave za statistiku ima pravo javnog objašnjenja u slučaju pogrešnog tumačenja ili zloupotrebe statističkog podatka.

Molimo vas da, shodno Zakonu o medijima čl. 48 stav 1 i čl. 49, objavite našu reakciju na Vaš tekst.

Reakcija na tekst „MANS: Uoči izbora ove godine sklopljeno preko 12 hiljada ugovora o zapošljavanju“

Povodom objavljenog novinarskog članka „MANS: Uoči izbora ove godine sklopljeno preko 12 hiljada ugovora o zapošljavanju“, u kojem se navodi da je Monstat sklopio najveći broj ugovora – 144, ovim putem Vas informišemo o sljedećem:

Rad Uprave za statistiku, počiva na primjeni Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( “Sl. list CG”, br. 18/12, 47/19 ) koji je pravni okvir za proizvodnju i diseminaciju zvanične statistike. Članom 31 citiranog zakona je propisano: “Proizvođači zvanične statistike mogu za vršenje pojedinih poslova u vezi sa aktivnostima zvanične statistike zaključivati ugovore sa fizičkim licima (anketar, procjenitelj, popisivač, kontrolor, instruktor i druga lica) ili pravnim licima registrovanim za obavljanje tih poslova, u skladu sa zakonom”. Postupajući u skladu sa ovim članom Uprava za statistiku je dobila potrebnu saglasnost od Ministarstva finansija, za angažovanje ovih lica za polugodišnji period za 2023. godinu. Uprava za statistiku angažovanje ugovoraca vrši na osnovu Ugovora o djelu u skladu sa čl. 669 Zakona o obligacionim odnosima. Sve zaključene ugovore, ovaj organ je u blagovremenom roku dostavio Agenciji za sprečavanje korupcije, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Sl.list CG“,br.3/2020;38/2020), čime je ispoštovao zakonsku obavezu.

Godišnjim planom zvanične statistike za 2023. godinu ( “Sl. list CG”, br. 05/23) propisan je broj statističkih istraživanja koje će sprovoditi Uprava za statistiku, ukupno 165. Statistička istraživanja se vrše na mjesečnom, kvartalnom, polugodišnjem, dvogodišnjem i trogodišnjem nivou, a velika statistička istraživanja i na desetogodišnjem nivou, kao npr. popis stanovništva. Ove vremenske različitosti uslovljavaju i vrijeme angažovanja ugovoraca, koji će ankete sprovoditi na terenu. Ovaj organ je veoma odgovoran u opredjeljenju koja će lica biti ugovorci, iz razloga njihovog kvalitetnog i kvantitativnog rada na terenu tj. prikupljanja podataka, jer se u daljem statističkom procesu – unosa, šifriranja, kontrole i obrade podataka, dobija zvaničan statistički podatak. Prikupljeni podaci moraju biti tačni i precizni i kvalitetni.

Smatramo da se na osnovu iznijetog izjašnjenja, može sagledati sva kompleksnost statističkog rada u vezi sa brojem angažovanih anketara, a sve u cilju dobijanja kvalitetnog statističkog podatka. Uprava za statistiku zaključivanje ugovora sa anketarima, vrši u cilju obezbjeđivanja redovnog i kontinuiranog statističkog rada, a ne u cilju predizbornih i izbornih kampanja, predsjedničkih ili parlamentarnih izbora, uz poštovanje citiranih zakona.

Provjerite slična mjesta

Za kopanje tunela sumnjiče automehaničara, policija traga za Baćović

Jedan od osumnjičenih za kopanje tunela ispod Višeg suda u Podgorici, Vladimir Erić, zaposlen je …