PARTIJSKO ZAPOŠLJAVANJE: Od raspisivanja izbora sklopljeno preko pet hiljada ugovora o zapošljavanju

Od raspisivanja predsjedničkih izbora 16. januara do prve sedmice marta državni, organi državne uprave, lokalne samouprave, lokalne uprave, javne ustanove i državni fondovi dostavili su Agenciji za sprečavanje korupcije ukupno 5.267 odluka o zapošljavanju.

Te odluke, kako su kazali Pobjedi iz ASK-a, donijete su u skladu sa zakonima.

Od 16. januara, kada su raspisani izbori za predsjednika Crne Gore, do prve sedmice marta, državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javne ustanove i državni fondovi su, na osnovu člana 44 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Agenciji za sprečavanje korupcije dostavili ukupno 5.267 odluka o zapošljavanju koje su donijete u skladu sa zakonima kojima se uređuju radni odnosi, prava i obaveze državnih službenika i namještenika i obligacioni odnosi – rekli su nam iz ASK-a.

Od 5.267 odluka o zapošljavanju njih 206 predstavlja ugovore koji su sa zapošljenima sklopljeni na neodređeno vrijeme, dok ostatak od 5.061 odluke o zapošljavanju čine ugovori sklopljeni po drugim osnovima – ugovori o radu na određeno vrijeme (neki predstavljaju i produžetak radnog odnosa), ugovori o djelu, ugovori za obavljanje privremenih i povremenih poslova.

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u članu 44 propisuje da se u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim ustanovama i državnim fondovima, u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora mogu izuzetno zaposliti lica na određeno vrijeme, odnosno zaključiti ugovor za obavljanje privremenih i povremenih poslova, radi obezbjeđenja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada tih organa.

U istom članu se precizira da se zapošljavanje u tim slučajevima vrši na osnovu odluke nadležnog organa tih subjekata i samo ako je predviđeno aktom o sistematizaciji radnih mjesta.

U stavu 2 predviđa se i obaveza nadležnih organa da sve odluke o zapošljavanju koje su donijete u skladu sa zakonima kojima se uređuju radni odnosi, prava i obaveze državnih službenika i namještenika i obligacioni odnosi, sa kompletnom pratećom dokumentacijom, dostave Agenciji za sprečavanje korupcije u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Zakon dalje precizira da je Agencija dužna da dostavljena akta u roku od sedam dana od dana dostavljanja objavi na svojoj internet stranici.

Izvori Pobjede upućeni u materiju pojasnili su nam da je Vlada Dritana Abazovića iskoristila rupu u zakonu koja daje mogućnost zapošljavanja onda kada je ono potrebno radi obezbjeđenja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada organa i tako kroz ugovore za obavljanje privremenih i povremenih poslova i ugovore o djelu omogućila zapošljavanja u državnoj administraciji.

To je ujedno i osnov da se takvi ugovori naknadno, „zbog potreba organa“ „prevedu“ u ugovore o radu na određeno ili neodređeno vrijeme.

Provjerite slična mjesta

Heroj Dibrani: Plašio sam se da je kasno, dok nisam čuo bebin plač…

Adnan Dibrani, švedski poslanik, bio je dio posmatračke misije Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope koja je …