Damjanović u posjeti Komisiji za tržište kapitala

Ministar finansija, mr Aleksandar Damjanović sa saradnicima, posjetio je Komisiju za tržište kapitala, gdje je sa rukovodstvom razgovarao o funkcionisanju Komisije, planiranim aktivnostima, naslijeđenim izazovima u radu i segmentima koje je potrebno dodatno unaprijediti.

Predsjednik Komisije, Željko Drinčić podsjetio je da se Komisija zalaže za moderno regulisano, efikasno i transparentno tržište kapitala, kao i da se radi na unaprjeđenju regulisanja emisija hartija od vrijednosti i poslovanja tim hartijama, vršeći nadzor nad tržištem, edukaciju učesnika i informisanje javnosti o trendovima na tržištu kapitala.

Ministar je pohvalio namjeru aktuelnog saziva Komisije da se doprinese povećanju transparentnosti rada i rješavanju naslijeđenih problema, ističući da će dati potrebnu institucionalnu podršku, kao bi se, kroz zajednički pristup i dijalog, obnovilo povjerenje u tržište kapitala.

Razgovarano je o modelima za unaprjeđenje rada Komisije, gdje je prioritetnim ocijenjen rad na izmjeni određenih zakona koji direktno regulišu tržište kapitala, ali i nekih koji indirektno utiču na nesmetano funkcionisanje tržišta. Fokus je bio na zakonima koji su u proceduri- Zakon o penzionim fondovima, Zakon o otvorenim investicionim fondovima, Zakon o alternativnim investicionim fondovima, a prepoznata je i potreba da se iniciraju izmjene Zakona o preuzimanju akcionarskih društva.

Komisija je nezavisno regulatorno tijelo koje funkcioniše u skladu sa međunarodnim pravilima i principima Međunarodne organizacije komisija za hartije od vrijednosti (IOSCO), pravnim okvirom Evropske Unije u ovoj oblasti (EU Acquis) i pravilima Evropskog nadležnog organa za hartije od vrijednosti i tržišta (ESMA).

Provjerite slična mjesta

Heroj Dibrani: Plašio sam se da je kasno, dok nisam čuo bebin plač…

Adnan Dibrani, švedski poslanik, bio je dio posmatračke misije Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope koja je …