Odzvonilo krađi i bespravnoj sječi šuma

Postupajući u skladu sa novim setom mjera u cilju sprječavanja bespravnih aktivnosti u šumarstvu, u PJ Kolašin izvršena je kontrola privrednih društava koja se bave sječom šuma, preradom i prometom drvnih sortimenata, prilkom čega su otkriveni nelegalni drvni sortimenti kod dva subjekta.

U periodu od 15. do 19. februara 2023. godine, Rukovodilac PJ Kolašin je organizovao kontrolu u saradnji sa šumarskim inspektorom svih privrednih subjekata iz sektora drvoprerade, koji posluju na području opštine Kolašin. Tom prilikom, kod dva privredna subjekta pronađena je drvna masa (bukovi trupci i ogrjev) na kojoj se nisu nalazili šumski žigovi i za koju nije postojalo uvjerenje o porjeklu drvnih sortimenata. Po ovom osnovu zaplijenjeno je 102 komada bukovih trupaca, ukupne zapremine oko 40m³ i 22 komada bukovog ogrjevnog drveta u dužinama, ukupne zapremine 7,3 m³ i kompletna oduzeta drvna masa data je na čuvanje do okončanja postupka. Kontrolom i uporednim podacima utvrđeno je da privredna društva kod koji su pronađeni nelegalni drvni sortimenti nisu bili korisnici državnih šuma u poslednjih pet godina. Takođe, na osnovu prikupljenih činjenica prilikom pregleda konstatovano je da nelegalna drvna masa najvjerovatnije potiče iz privatnih šuma.

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima, PJ Kolašin je odmah po otkrivanju nelegalnih drvnih sortimenata podnijela prijave i iste proslijedila nadležnom šumarskom inspektoru na dalje postupanje.

Takođe, u PJ Bijelo Polje dana 20. februara 2023. godine, zajedničkom akcijom službenika Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, Uprave policije i Uprave za inspekcijske poslove, od lica D.J. uspješno je privremeno oduzeto oko 3m³ bukovog drveta u ćokovima, za koje nije posjedovalo valjanu dokumentaciju, a naknadnim provjerama je utvrđeno da drva potiču iz državne šume.

Naime, nakon dojave da se vrši bespravna sječa u državnoj šumi, Rukovodilac PJ Bijelo Polje uputio je reonskog lugara kako bi ispitao navode iz dojave i provjerio činjenično stanje na terenu. Na putu od državne šume u GJ „Bjelasica“ ka magistralnom putu, reonski lugar je izvršio provjeru kamiona sa drvima kojeg je susreo, kojim je uptavljao D.J., a koji nije posjedovao valjanu dokumentaciju niti su drva bila propisno obilježena. Lice D. J. je priznalo da drva potiču iz državne šume, što je naknadnim provjerama reonski lugar i potvrdio i to u GJ „Bjelasica“, u odjeljenju 106a, gdje su pronađena četiri bespravno posječena stabla, ukupne bruto drvne mase 4,12 m³. Prilikom zaplijene bespravno posječenih drva, obavještena je Uprava policije i Uprava za inspekcijske poslove, koji su obavjestili o ovom slučaju dežurnog tužioca i proslijedili slučaj na dalje postupanje.

Nadamo se da će brzim i efikasnim djelovanjem i tužilaštva sve bespravne aktivnosti biti procesuirane i sankcionisane u skladu sa zakonom i da će dobiti konačan epilog, a da će neodgovorni pojedinci odustati od ovakvih i sličnih bespravnih radnji, na koje nećemo žmuriti već ćemo nastojati da ih iskorijenimo u potpunosti. Ovim akcijama se pokazalo da set mjera koje je VD direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima propisao i te kako daju pozitivne rezultate, zbog čega će se u narednom periodu nastaviti sa pojačanom kontrolom i nadzorom na svim nivoima, a sve u cilju svođenja bespravnih aktivnosti na minimum i zaštite državnog resursa od neodgvornog ponašanja pojedinaca.

Provjerite slična mjesta

Milatović u Bijelom Polju: DIJASPORA NE ZASLUŽUJE DA JE TRETIRAJU KAO REZERVOAR GLASOVA

Protiv mene se vodi organizovana hajka, žele građane obmanuti kako se ja zalažem za oduzimanje …