Za prevare u osiguranju i do deset godina zatvora

Predlogom Ministarstva pravde biće uvedeno novo krivično djelo “prevara u osiguranju“, za koje je zaprijećena kazna zatvora i do deset godina zatvora, ako je teži oblik u pitanju. To se navodi u Predlogu izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Crne Gore, koje je ministarstvo objavilo.

Propisuje se da ko u namjeri da od društva za osiguranje naplati ugovorenu sumu, uništi, ošteti ili sakrije osiguranu stvar, pa zatim prijavi štetu, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

“Ovo krivično djelo ima i svoje teže oblike koji postoje i kada neko u namjeri da od društva za osiguranje naplati ugovorenu sumu za slučaj tjelesnog oštećenja, tjelesne povrede ili narušenja zdravlja, prouzrokuje sebi takvo oštećenje, povredu ili narušenje zdravlja, pa zatim podnese zahtjev osiguravajućem društvu. A ako je ovim djelima, pribavljenja imovinska korist ili je nanijeta šteta koja prelazi iznos od tri hiljade eura, zaprijećena je kazna zatvora od jedne do osam godina”, navodi se u tekstu predloga.

Kako se ističe, ukoliko je ovako pribavljena imovinska korist ili nanijeta šteta prelazi iznos od 30 hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

Kako ističu iz Ministarstva pravde, na inicijativu NVO Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) kao i inicijative Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore uvedena su tri nova krivična djela i to: zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom, zloupotreba u postupku privatizacije i primanje i davanje mita u postupku stečaja.

“Naime, oblast javnih nabavki, privatizacije i stečaja nose visok stepen rizika za korupciju i zloupotrebe na štetu javnih sredstava. U slučajevima zloupotrebe u postupcima javnih nabavki i privatizacije šteta za javna sredstva može nastati radnjama ponuđača ili radnjima naručioca” piše u tekstu.

Ističe se da propisana krivična djela ne daju dovoljan osnov za vođenje krivičnog postupka i sankcionisanje lica koja se upuštaju u te zloupotrebe, posebno službenih lica na strani naručioca koja raspolažu javnim sredstvima i čije radnje zato predstavljaju korupciju u javnom sektoru. Stoga su predložene izmjene, naveli su predlagači.

Uz to, pri sadašnjem stanju Krivični zakonik ne propisuje krivična djela koja se odnose na primanje i davanje mita u stečajnom postupku, a imajući u vidu osjetljivu prirodu samog postupka.

RTCG

Provjerite slična mjesta

Popa: Postizanje IBAR-a nevjerovatan timski rad na svim nivoima

Ambasadorka EU u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa govorila je o značaju dobijanja pozitivnog Izvještaja …