Važno saopštenje Vlade o budžetu i socijalnim davanjima

Vlada je na danas održanoj, 28. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik dr Dritan Abazović, utvrdila Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu. U raspravi je naglašeno da je Budžet za 2023. godinu projektovan na 2,852 milijardi eura i predstavlja realan i održiv okvir koji će omogućiti očuvanje životnog standarda građana, postizanje održivog ekonomskog rasta i obezbjeđivanje urednog, održivog i blagovremenog finansiranja svih obaveza. Budžet je planiran oprezno i odgovorno, uzimajući u obzir sve izazove na unutrašnjem, ali i na geopolitičkom planu. Rashodi budžeta planirani su u iznosu od 2.852.648.045,27 eura i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 165.620.520,37 eura ili 6,2 %.

Jedna od ključnih karakteristika Budžeta je da su transferi za socijalnu zaštitu planirani u iznos od 785 miliona eura, odnosno 34 % ukupnih izdataka budžeta, što predstavlja istorijski maksimum. Za potrebe prava iz oblasti socijalne zaštite planirana su dodatna sredstva u iznosu od 45 miliona eura (dominantno za dječije dodatke – 23,01 miliona eura, ostala prava iz oblasti socijalne zaštite u iznosu od 13,61 miliona eura, kao i iznos od 7 miliona eura namijenjen za naknade za novorođenu djecu).
Za povećanje penzija planirana su dodatna sredstva od 35 miliona eura, shodno redovnom usklađivanju i očekivanom kretanju broja penzionera. Plan je da, do kraja naredne godine, minimalna penzija dostigne nivo od 60 % minimalne zarade.
Usljed potrebe smanjivanja inflatornih pritisaka na životni standard zaposlenih u javnom sektoru planirano je povećanje zarada u ukupnom iznosu od 67 miliona eura.
Sektor zdravstva ima značajno učešće na nivou javne potrošnje i čini 402 miliona eura, odosno 14 % ukupne javne potrošnje. U odnosu na 2022. godinu, izdvajnja su nominalno na istom niovu, međutim raspoloživa sredstva su realno uvećana, imajući u vidu da su rebalansom budžeta u septembru 2022. godine Fondu zdravstva opredijeljena dodatna sredstva u iznosu od 65 miliona eura, koja su se odnosila dominantno da otplatu akumuliranih dugova Fonda, odnosno javnih zdravstvenih ustanova. U okviru navedenog iznosa opredijeljena su dodatna sredstva za potrebe izgradnje i rekonstrukcije objekata zdravstva u iznosu od 4 miliona eura. Pored navedenog, Zakonom o budžetu stvaraju se pretpostavke obezbijeđivanja dodatnih sredstava za finansiranje Projekta izgradnje i rekonstrukcije i opremanja zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori u iznosu od dodatnih 55 miliona eura.
Sektoru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede opredijeljena su ukupna sredstva u iznosu od 63 miliona eura, što predstavlja uvećanje za 6 miliona eura u odnosu na 2022. godinu, i ovo se dominantno odnosi na uvećanje subvencija. Pored navedenog, u okviru Tekuće budžetske rezerve, raspoloživa su dodatna sredstva za ovaj sektor u iznosu od 6,5 miliona eura, od čega 5 miliona eura za potrebe uvođenja novih poljoprivrednih površina u registre, kao i 1,5 miliona eura dodatnih sredstava za mjere tržišne cjenovne politike.
Pored ostaloga, u diskusiji je, kao jedna od ključnih karakteristika Budžeta, naglašeno da je prvi put dostignuto izdvajanje od 2 % BDP-a za potrebe razvoja odbrane, što predstavlja najbolju potvrdu evroatlantskog opredjeljenja ove Vlade.
Kapitalni budžet, kao ključna razvojna komponenta, iznosi 202,6 miliona eura, što ako se izuzmu sredstva koja su u tekućoj godini opredijeljena za realizaciju projekta prioritetne dionice autoputa, predstavlja povećanje od 35 miliona eura za ostale projekte. Ova sredstva su opredijeljena za realizaciju 294 kapitalna projekta.
Uzimajući u obzir projektovane prihode u 2023. godini, kao i planirane izdatke, očekuje se ostvarenje deficita budžetske potrošnje u iznosu od 5,9 % BDP-a, odnosno 366 miliona eura. Budući da planirana otplata duga u 2023. godini iznosi 338 miliona eura, očekuje se da će nedostajuća sredstva za narednu godinu iznositi 705 miliona eura.
Vlada je utvrdila Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2023. godinu. Odlukom je predviđeno da će za finansiranje nedostajućih sredstava Država koristiti depozite i sredstva iz postojećih kreditnih aranžmana zaključenih u ranijem periodu, kao i sredstva iz novog zaduženja. Država se u 2023. godini može zadužiti do iznosa od 600 miliona eura za potrebe obezbjeđenja nedostajućih sredstava i stvaranja fiskalne rezerve, što će zavisiti od fiskalne rezerve koja će biti obezbijeđena u tekućoj godini.

Provjerite slična mjesta

Od početka mjeseca cijena nafte na svjetskom tržištu se snizila za 14 dolara

Od početka mjeseca cijena nafte na svjetskom tržištu doživljava konstantan pad. Neki od razloga su …