Važno saopštenje Vlade o budžetu i socijalnim davanjima

Vlada je na danas održanoj, 28. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik dr Dritan Abazović, utvrdila Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu. U raspravi je naglašeno da je Budžet za 2023. godinu projektovan na 2,852 milijardi eura i predstavlja realan i održiv okvir koji će omogućiti očuvanje životnog standarda građana, postizanje održivog ekonomskog rasta i obezbjeđivanje urednog, održivog i blagovremenog finansiranja svih obaveza. Budžet je planiran oprezno i odgovorno, uzimajući u obzir sve izazove na unutrašnjem, ali i na geopolitičkom planu. Rashodi budžeta planirani su u iznosu od 2.852.648.045,27 eura i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 165.620.520,37 eura ili 6,2 %.

Jedna od ključnih karakteristika Budžeta je da su transferi za socijalnu zaštitu planirani u iznos od 785 miliona eura, odnosno 34 % ukupnih izdataka budžeta, što predstavlja istorijski maksimum. Za potrebe prava iz oblasti socijalne zaštite planirana su dodatna sredstva u iznosu od 45 miliona eura (dominantno za dječije dodatke – 23,01 miliona eura, ostala prava iz oblasti socijalne zaštite u iznosu od 13,61 miliona eura, kao i iznos od 7 miliona eura namijenjen za naknade za novorođenu djecu).
Za povećanje penzija planirana su dodatna sredstva od 35 miliona eura, shodno redovnom usklađivanju i očekivanom kretanju broja penzionera. Plan je da, do kraja naredne godine, minimalna penzija dostigne nivo od 60 % minimalne zarade.
Usljed potrebe smanjivanja inflatornih pritisaka na životni standard zaposlenih u javnom sektoru planirano je povećanje zarada u ukupnom iznosu od 67 miliona eura.
Sektor zdravstva ima značajno učešće na nivou javne potrošnje i čini 402 miliona eura, odosno 14 % ukupne javne potrošnje. U odnosu na 2022. godinu, izdvajnja su nominalno na istom niovu, međutim raspoloživa sredstva su realno uvećana, imajući u vidu da su rebalansom budžeta u septembru 2022. godine Fondu zdravstva opredijeljena dodatna sredstva u iznosu od 65 miliona eura, koja su se odnosila dominantno da otplatu akumuliranih dugova Fonda, odnosno javnih zdravstvenih ustanova. U okviru navedenog iznosa opredijeljena su dodatna sredstva za potrebe izgradnje i rekonstrukcije objekata zdravstva u iznosu od 4 miliona eura. Pored navedenog, Zakonom o budžetu stvaraju se pretpostavke obezbijeđivanja dodatnih sredstava za finansiranje Projekta izgradnje i rekonstrukcije i opremanja zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori u iznosu od dodatnih 55 miliona eura.
Sektoru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede opredijeljena su ukupna sredstva u iznosu od 63 miliona eura, što predstavlja uvećanje za 6 miliona eura u odnosu na 2022. godinu, i ovo se dominantno odnosi na uvećanje subvencija. Pored navedenog, u okviru Tekuće budžetske rezerve, raspoloživa su dodatna sredstva za ovaj sektor u iznosu od 6,5 miliona eura, od čega 5 miliona eura za potrebe uvođenja novih poljoprivrednih površina u registre, kao i 1,5 miliona eura dodatnih sredstava za mjere tržišne cjenovne politike.
Pored ostaloga, u diskusiji je, kao jedna od ključnih karakteristika Budžeta, naglašeno da je prvi put dostignuto izdvajanje od 2 % BDP-a za potrebe razvoja odbrane, što predstavlja najbolju potvrdu evroatlantskog opredjeljenja ove Vlade.
Kapitalni budžet, kao ključna razvojna komponenta, iznosi 202,6 miliona eura, što ako se izuzmu sredstva koja su u tekućoj godini opredijeljena za realizaciju projekta prioritetne dionice autoputa, predstavlja povećanje od 35 miliona eura za ostale projekte. Ova sredstva su opredijeljena za realizaciju 294 kapitalna projekta.
Uzimajući u obzir projektovane prihode u 2023. godini, kao i planirane izdatke, očekuje se ostvarenje deficita budžetske potrošnje u iznosu od 5,9 % BDP-a, odnosno 366 miliona eura. Budući da planirana otplata duga u 2023. godini iznosi 338 miliona eura, očekuje se da će nedostajuća sredstva za narednu godinu iznositi 705 miliona eura.
Vlada je utvrdila Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2023. godinu. Odlukom je predviđeno da će za finansiranje nedostajućih sredstava Država koristiti depozite i sredstva iz postojećih kreditnih aranžmana zaključenih u ranijem periodu, kao i sredstva iz novog zaduženja. Država se u 2023. godini može zadužiti do iznosa od 600 miliona eura za potrebe obezbjeđenja nedostajućih sredstava i stvaranja fiskalne rezerve, što će zavisiti od fiskalne rezerve koja će biti obezbijeđena u tekućoj godini.

Provjerite slična mjesta

Putin Zapadu: “Imajte na umu, države su vam male i gusto naseljene”

Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je da bi evropske zemlje trebale preispitati svoje pozive da …