EPCG: Da smo htjeli mogli smo drastično povećati cijenu struje

Povodom oglašavanja Regulatorne agencije za energetiku (RAE) Crne Gore, reagovala je EPCG i poručila da su htjeli mogli su drastično povećati cijenu električne energije.

Reagovanje EPCG prenosimo integralno:

“Osnovna uloga Regulatorne agencija za energetiku Crne Gore u postupku formiranja cijena električne energije prema domaćinstvima i malim kupcima sastoji se u obavezi sprečavanja zloupotrebe monopolskog položaja i/ili položaja dominatnog snabdjevača električnom energijom, od strane Elektroprivrede Crne Gore.

Kontrolni mehanizam koji je u nadležnosti RAE svodi se isključivo na sprečavanja EPCG da svoje poslovanje zasniva mimo tržišnih principa, u smislu zloupotrebe dominantnog položaja na relevantnom tržištu. Pod zloupotrebom dominantnog položaja, između ostalog, smatra se nametanje neopravdanih cijena, što u prevodu znači da Elektroprivreda Crne Gore ne može arbitrarno odrediti cijenu koja je veća od tržišne (berzanske), odnosno, cijenu koja ne reflektuje kretanja na tržištu.

Dakle, EPCG može formirati cijenu električne energije po tržišnim principima, kako to uostalom i predviđa član 58 Zakona o energetici, koji uvodi jasnu razliku između cijene električne energije koja se slobodno formira na tržištu i ostalih cijena i naknada koji se utvrđuju u regulatornom postupku.

Štaviše, Odlukom RAE, a na koju se sama RAE poziva, tačkom tri predviđeno je automatsko ukidanje predviđenih ograničenja u formiranju cijena iz tačke dva predmetne Odluke, u slučaju da su ispunjeni uslovi za postojanje likvidnog tržišta. Dalje, član 249 st 1 tačka 2 ZOE nedvosmisleno pruža mogućnost snabdjevaču, odnosno, EPCG da, u slučaju poremećaja na tržištu izvrši promjenu cijena električne energije i van ograničenja iz Odluke.

Prema tome, EPCG je imala i ima nesporno pravo da nakon nastupanja poremećaja na tržištu pokrene incijativu za stavljanje van snage predmetne Odluke, pri čemu RAE nije imala ni pravni ni činjenični osnov da takvu inicijativu ne prihvati.

U svakom slučaju, Regulatorna agencija nema ovlašćenja da jednostrano i meritorno odlučuje o pitanjima koja se tiču cijena koje se formiraju na slobodnom tržištu, već jedino može, kao i bilo koja druga zainteresovana strana, pokrenuti postupak pred organima nadležnim za zaštitu konkurencije ili potrošača.

Stoga u konkretnom slučaju, interpretacije odluka Regulatorne agencije za energetiku u dijelu određivanja cijena električne energije, a koje se ovih dana plasiraju u medijima, predstavljaju puku zamjenu teza u cilju dezinformisanja javnosti.

Naznačena argumentacija pruža još jedan neoborivi dokaz da je EPCG uštedjela građanima Crne Gore preko 650 miliona evra, a imajući u vidu da uprkos drastičnom poremećaju na tržištu, koju okolnost Zakon o energetici prepoznaje kao opravdani razlog povećanja cijena iznad procenta propisanog Odlukom RAE, nije posegla za povećanjem cijena električne energije, čime je demonstrirala visok nivo društvene odgovornosti.

Na kraju, EPCG izražava žaljenje što je jedan državni organ, koji je upravo pozvan da štiti interese potrošača, očigledno uzeo učešće u medijskoj harangi kojom se nastoji delegitimisati zakonita i poslovno odgovorna odluka organa upravljanja kompanije kojom se beskompromisno štite interesi građana Crne Gore i privrede.”

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Važno saopštenje CBCG i Svjetske banke

„Centralna banka Crne Gore uspješno je obavljala svoju funkciju u prethodnom periodu koga su obilježili …