Informator o primjeni Zakona o privremenom izdržavanju

Šta je privremeno izdržavanje?

Privremeno izdržavanje je novčano primanje koje dijete ostvaruje u svrhu izdržavanja pod uslovima određenim zakonom.

Ko ima pravo na privremeno izdržavanje?

Pravo na privremeno izdržavanje ima dijete sa prebivalištem na teritoriji države.

Dijete ima pravo na privremeno izdržavanje ako dužnik izdržavanja dva mjeseca neprekidno, u cjelosti ili djelimično ne ispunjava obavezu izdržavanja određenu na osnovu izvršne isprave ili je ispunjava neredovno. Dijete je lice do navršenih 18 godina života koje je roditelj dužan da izdržava na osnovu izvršne isprave;

Gdje se podnose zahtjevi za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje?

Zahtjev za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje se podnosi

organu starateljstva (Centar za socijalni rad u opštini u kojoj je prebivalište djeteta i roditelja/staratelja sa kojim dijete živi) na propisanom obrascu na crnogorskom jeziku ili jezicima koji su u službenoj upotrebi. Zahtjev podnosi roditelj koji vrši roditeljsko pravo, staralac djeteta ukoliko ga ima, ili po službenoj dužnosti.

Šta treba da sadrži zahtjev za ostvarivanje prava?

Zahtjev sadrži:

  1. lične podatke djeteta, roditelja sa kojim dijete živi, odnosno staraoca djeteta: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, pol, državljanstvo, adresu prebivališta ili boravišta, broj lične karte, odnosno drugog dokumenta na osnovu kojeg se može utvrditi
  1. identitet lica;
  2. broj bankovnog računa roditelja sa kojim dijete živi ili staraoca djeteta;
  3. datum od kada dužnik izdržavanja ne ispunjava svoju obavezu izdržavanja

Koji dokazi su neophodni uz zahtjev?

Uz zahtjev, kojim se pokreće postupak, podnose se, u originalu ili ovjerenom prepisu, sljedeći dokazi:

  1. potvrda o mjestu prebivališta djeteta;
  2. izvršna isprava na osnovu koje je određeno izdržavanje;
  3. dokaz da dužnik izdržavanja nije izmirio obavezu izdržavanja;
  4. izvod iz matične knjige rođenih djeteta;

5) dokaz kojim se potvrđuje status lica sa invaliditetom u slučaju da je riječ o djetetu sa invaliditetom ili djetetu čiji je roditelj lice sa invaliditetom.

NAPOMENA:

Predaja zahtjeva počinje 01.11.2022.godine u Centrima za socijalni rad od 08h do 13h, pauza od 11h do 11 i 30h

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Provjerite slična mjesta

Oboren pješak kod kružnog toka, prevezen u bolnicu

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila oko 10,30 časova u Šušanju, u blizini kružnog toka, …