Crna Gora: Policajka tražila unapređenje, dobila mobing i degradaciju

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda dao je uputstvo Regionalnom centru granične policije “Sjever” da ubuduće vodi računa o zastupljenosti žena na rukovodećim mjestima, odnosno mjestima sa visokom stručnom službom, jer su ustanovili da ih ima jako malo na rukovodećim pozicijama, na nivou statističke greške. To je uslijedilo nakon pritužbe jedne službenice koja se žalila da je diskriminisana prilikom napredovanja, jer je i pored visoke stručne spreme i iskustva degradirana u službi, a u 30 od 31 slučaja rješenja o napredovanju unapređenje su dobijali muškarci. Ona je u pritužbi koju je podnijela ombudsmanu ukazala da je nakon žalbe koju je podnijela Zaštitniku ljudskih prava zbog diskriminacije doživjela i mobing i degradirana je u službi, zbog čega je pokrenut još jedan postupak.

U pritužbi ukazuje da je podnositeljka zaposlena u Upravi policije od 1998. godine u činu policajke prve klase u GP Bijelo Polje, te da sve vrijeme svoj posao obavlja odgovorno i bez disciplinske kažnjavanosti. Dalje, ističe da je završila Pravni fakultet 2018, sa namjerom da radi na poslovima sa visokom stručnom spremom. S obzirom na to da je završila Pravni fakultet, ima jednu godinu radnog iskustva sa VII1 stepenom i položen državni ispit za rad u državnim organimaima stekla je uslove za čin mlađeg policijskog inspektora. Tim povodom se u više navrata obraćala pretpostavljenima tj. načelnicima Regionalnog centra – Sjever, kojih je bilo trojica, a koji su bez obzira na njene kvalifikacije dovodili druge ljude, odnosno muškarce na upražnjena mjesta za koja je ona posjedovala kvalifikacije. Takođe, ukazala je da u Regionalnom centru Sjever u stanicama Bijelo Polje, Berane, Rožaje i Plav nema nijedna žena na rukovodećim pozicijama, a jedan od ciljeva kojem Uprava policije teži je veća zastupljenost žena na pozicijima odlučivanja.

Novi načelnik se u izjašnjenju pred ombudsmanom branio od optužbi za diskriminaciju da od momenta kada je preuzeo dužnost nije bilo rješenja o unapređenju, ali je Uprava policije dostavila 31 rješenje, iz kojih proizilazi da je od 2019. godine, odnosno do kada podnositeljka pritužbe traži unapređenje, samo je jedna žena sa VSS unaprijeđena.

– U kontekstu razmatranja razlike u postupanju iz svih dostavljenih rješenja za 31 službenika/cu u Regionalnom centru granične policije “Sjever” proizilazi da je za period od 2019. godine raspoređena jedna žena sa VSS. Iz ispitnog postupka kod Zaštitnika proizilazi da je u RCGP “Sjever” raspoređeno 30 službenika i jedna službenica sa VSS u periodu od 2019. godine do dana dostavljanja izjašnjenja 8. jula 2022. godine, te da je za isti period raspoređeno 14 službenika sa VSS u Stanici granične policije Bijelo Polje. U toku ispitnog postupka kod Zaštitnika, podnositeljka je dostavila dopunu u kojoj ističe da je raspoređena na teže radno mjesto nakon podnošenja pritužbe Zaštitniku. U odnosu na ove navode, Zaštitnik će otvoriti novi predmet i sprovesti ispitni postupak, a u smislu odredbe Zakona o zabrani diskriminacije da niko ne može da trpi štetne posledice zbog prijavljivanja slučaja diskriminacije, davanja iskaza pred nadležnim organom ili nuđenja dokaza u postupku u kojem se ispituje slučaj diskriminacije – navodi se u mišljenju ombudsmana.

Zaštitnik podsjeća na presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Boyraz protiv Turske, u kojoj sud navodi da država ima vrlo usku slobodu prilikom određivanja razloga koji opravdavaju razliku u postupanju koja se zasnivaju na polu i da je ravnopravnost polova jedan od najvažnijih ciljeva država članica. Stoga je neophodno da Uprava policije preduzme mjere i radnje kojim će se podstaći zastupljenost žena na rukovodećim mjestima, odnosno mjestima sa VSS, a u skladu sa internim aktima i stručnim kvalifikacijama i sposobnostima žena.

Dan

Provjerite slična mjesta

CUP: Unija poslodavaca 17. godina nije dokazala svoju reprezentativnost

Crnogorsko udruženje poslodavaca (CUP) saopštilo je da je Unija poslodavaca (UPCG) jedina organizacija poslodavaca u …