UHLJEBI: Vlada Krivokapića na ugovore o djelu potrošila 11,1 milion eura

Za isplatu ugovora o djelu Vlada Zdravka Krivokapića u prošloj godini je potrošila 11,1 milion eura, a najviše novca ugovorcima su isplatili resori finansija, ekonomije, zdravlja i poljoprivrede, te Uprava prihoda i carina (UPC), utvrdila je Državna revizorska institucija (DRI).

Revizijom Prijedloga zakona o završnom računu budžeta za prošlu godinu, na koji je DRI prvi put dala duplo negativno mišljenje, ustanovljeno je da je Krivokapićeva vlada angažovala ugovorce za radna mjesta koja su već utvrđena sistematizacijom, što je suprotno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima.

Kršenje sistematizacije

UPC i ministarstva finansija, ekonomskog razvoja, zdravlja i poljoprivrede na ugovore o djelu ukupno su potrošili 1,3 miliona eura, a ugovore su sklopili za 123 sistematizovana radna mjesta. Resor Milojka Spajića potrošio je 470.772 eura na ugovore o djelu, a mjesečna zarada ugovoraca kretala se od 300 do 785 eura. Revizijom je utvrđeno da je 13 lica, angažovanih po osnovu ugovora o djelu, obavljalo poslove za koje su sistematizovana radna mjesta.

“Revizoru nijesu dati na uvid izvještaji odgovornog lica, kojim se potvrđuje da je ugovoreni posao izvršen, a shodno izjavi ovlašćenog lica, Ministarstvo nema izvještaje o izvršenom poslu, kao dokaz da je posao izvršen što nije u skladu sa tačkama 23 i 25 Uputstva o radu državnog trezora”, navodi se u izvještaju DRI.

Izvještaj o izvršenim poslovima nije dostavilo ni Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, kojim je rukovodio Jakov Milatović. Njihov trošak po osnovu ugovora o djelu bio je 123.714 eura, a zarade su se kretale od 300 do 1.250 eura mjesečno. Ugovorci su u Milatovićevom resoru pokrivali devet sistematizovanih radnih mjesta.

Ministarstvo zdravlja isplatilo je 30.917 eura za ugovore o djelu, mjesečne naknade bile su od 250 do 870 eura, dok je trošak Ministarstva poljoprivrede bio 241.186 eura. Zarade ugovoraca u resoru poljoprivrede iznosile su od 400 do 500 eura, a angažovani su za 27 sistematizovanih radnih mjesta. UPC je, prema nalazu DRI, za ugovore o djelu isplatila 448.120 eura, dok je 74 radna mjesta već imala sistematizovana. Njihove plate kretale su se od 400 do 650 eura.

DRI je utvrdila i da Ministarstvo finansija i Ministarstvo zdravlja nijesu zapošljavali lica sa invaliditetom, nitu vršili uplate posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Nema popisa imovine

U izvještaju DRI ukazuje da Uprava za katastar i državnu imovinu nije izradila bazu podataka državnih organa, niti popisala državnu imovinu, iako je njen direktor Koča Đurišić u maju prošle godine javno tvrdio da je to urađeno i to prvi put.

“Uprava za katastar i državnu imovinu nema potpunu evidenciju državne imovine u zakonom predviđenom registru nepokretnosti u državnoj svojini. Uprava nije dostavila Ministarstvu finansija podatke o nepokretnim i pokretnim stvarima u imovini Crne Gore do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu što nije u skladu sa članom 51 Zakona o državnoj imovini”, kaže se u izvještaju DRI.

Revizijom je utvrđeno da Ministarstvo finansija i Uprava za katastar i državnu imovinu nijesu stavili u funkciju softver za vođenje jedinstvene evidencije i registra nepokretnosti. Konstatovano je da svi državni organi ne dostavljaju Upravi podatke o pokretnim i nepokretnim stvarima do kraja februara tekuće godine za prethodnu, što nije u skladu sa članom 50 Zakona o državnoj imovini.

“Podaci o tome kada je koji organ dostavio podatke o popisu, mogu se vidjeti samo kroz arhivu kada su dostavljeni podaci evidentirani, ali ne i kroz bazu podataka budžetskih i vanbudžetskih korisnika koju je Uprava sačinila”, ističe se u izvještaju.

Saradnik u NVO Institut alternativa Marko Sošić Pobjedi je kazao da je najporaznija činjenica koju donosi izvještaj DRI to što je sprovedeno tek 30 odsto preporuka datih prethodne godine.

“Realizovane su tek 22 od 74 preporuke, dok nijedna od sedam sistemskih preporuka datih prošle godine nije ni sprovedena. Time su i dvije nove vlade pokazale isti odnos prema radu DRI koji se svodi na ignorisanje. Takođe, nove vlade nijesu ni za slovo promijenile sadržaj i strukturu akcionih planova i izvještaja o sprovođenju preporuka DRI, koje godinama kritikujemo kao puko ispunjavanje forme”, ocijenio je Sošić.

On smatra da su posebno problematični podaci DRI o budžetskoj rezervi i transferima državnim preduzećima mimo svih pravila i mišljenja Agencije za zaštitu konkurencije.

“Zahvaljujući DRI saznajemo da je prošle godine Ministarstvo javne uprave koristilo budžetsku rezervu da pod oznakom interno pozajmi državnom preduzeću Montenegro bonus 200.000 eura. Nakon slučaja kada je prije par godina Nacionalna turistička organizacija uplatila Montenegro Airlinesu četiri miliona na ime avansa sa stavke ,,ostalo“, 42. Vlada je pokazala neke nove primjere budžetske kreativnosti”, rekao je Sošić.

Izvještaj je, kako dodaje, zvanično potvrdio da još nemamo baš nikakav napredak u uspostavljanju registra državne imovine i radu Uprave za katastar i državnu imovinu, iako nas je direktor uvjeravao u suprotno. Pokazana je i nepotpunost programskog budžeta, ali i problematičnost privremenog finansiranja.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Mrdović: Na EU putu Crne Gore godine su odavno postale samo broj

Piše: Ines Mrdović  Od davne 2008. godine, kada je Crna Gora aplicirala za članstvo u …