GREKO: Revidirati imunitet, da ne bi štitio korumpirane funkcionere

Potrebno je revidirati imunitet koji se daje članovima vlade, kako bi se iz takve zaštite isključila krivična djela koja su eksplicitno povezana sa korupcijom.

To je, između ostalih, jedna od preporuka Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GREKO).

Vlada je u četvrtak usvojila Izvještaj GREKO o evaluaciji za Crnu Goru u okviru petog kruga evaluacije u vezi sa sprečavanjem korupcije i unapređivanjem integriteta u okviru organa centralne vlasti (na najvišim izvršnim funkcijama) i agencija za sprovođenje zakona.

Prema Ustavu, protiv poslanika ne može se pokrenuti krivični postupak niti odrediti pritvor bez odobrenja Skupštine, osim ako je zatečen u vršenju krivičnog djela, za koje je propisana kazna u trajanju dužem od pet godina zatvora.

”Evaluacioni tim GREKO (ETG) podsjeća da je u okviru četvrtog kruga evaluacije, preporučeno Crnoj Gori da razmotri uvođenje smjernica koje sadrže jasne i objektivne kriterijume koje treba primijeniti prilikom odlučivanja o zahtjevima za ukidanje imuniteta poslanika. Isto bi naravno trebalo da važi i za članove vlade. S tim u vezi, ETG smatra da je potrebno revidirati sadašnji sistem imuniteta, kako bi se iz imuniteta eksplicitno isključili svi oblici krivičnih djela povezanih sa korupcijom, bez obzira da li mogu dovesti do pet godina zatvora ili ne. GREKO preporučuje da se revidira imunitet koji se daje članovima Vlade kako bi se iz takve zaštite isključila krivična djela koja su eksplicitno povezana sa korupcijom”, naglašeno je u izvještaju.

GREKO je preporučio i utvrđivanje pravila koja zahtijevaju da se provjere integriteta vrše prije imenovanja ministara i državnih sekretara, kako bi se identifikovali i riješili mogući rizici od sukoba interesa.

Isto je preporučeno i kad su u pitanju šef kabineta premijera, kao i politički imenovani “specijalni savjetnici” predjednika i potpredsjednika vlade, kao dio njihovog zapošljavanja, u cilju izbjegavanja i rješavanja mogućih rizika sukoba interesa.

”Nacionalnom savjetu za borbu protiv korupcije treba dodijeliti jasnu uloga i misiju kako bi se obezbijedila konzistentnost ukupne strategije za sprečavanje i borbu protiv korupcije. Na osnovu procjene rizika, treba usvojiti koordinisanu strategiju za sprečavanje korupcije među osobama kojima su povjerene najviše izvršne funkcije…”, stoji u izvještaju GREKO.

Agencija da suštinski provjerava imovinu visokih zvaničnika
Grupa zemalja za borbu protiv korupcije smatra da, kako bi se osigurala njena puna operativna nezavisnost, administrativni kapaciteti, nezavisnost i efikasnost Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) treba da budu dodatno ojačani obezbjeđivanjem nezavisnih procedura zapošljavanja zasnovanih na zaslugama.

”…Koje predviđaju testiranje integriteta novog osoblja. Treba i obezbijediti da broj stalno zaposlenih u ASK bude povećan i to na nivo koji je u skladu sa njenim pravilima i predviđenim obimom posla”, navodi se u izvještaju.

GREKO je stava i da treba da se “pojednostavi pravni okvir koji reguliše pristup informacijama i mehanizam žalbe na takve odluke kako bi se obezbijedio efikasan pristup vladinim informacijama u praksi”.

Preporuka je i da pravila o poklonima i drugim pogodnostima budu konkretnija, posebno “pojašnjavanjem definicije protokolarnih i prigodnih poklona”.

Vijesti

Provjerite slična mjesta

Mrdović: Na EU putu Crne Gore godine su odavno postale samo broj

Piše: Ines Mrdović  Od davne 2008. godine, kada je Crna Gora aplicirala za članstvo u …