Nekada profitabilno preduzeće u velikim problemima

Gubitak preduzeća na kraju godine iznosio je 8,72 miliona, a tekuće obaveze 7,3 miliona. Rukovodstvo je svjesno da u ovom trenutku postoje neizvjesnosti oko sposobnosti društva da iz vlastitih izvora ostvari svoje potrebe za finansiranjem, ukazali su revizori…

Nezavisni revizor dao je mišljenje sa rezervom uz skretanje pažnje na više pitanja na finansijske iskaze Montekarga za 2021. godinu. Revizor je ukazao na neizvjesnost u vezi sa sposobnošću državne kompanije da nastavi da iz vlastitih izvora ostvari svoje potrebe za finansiranjem. Ukazali su i da je gubitak preduzeća, zajedno sa tekućim obavezama, 16 miliona eura.

– Društvo je sa stanjem na dan 31. decembar iskazalo tekuće obaveze u visini od 7,3 miliona eura, što je za 4,3 miliona više od iznosa tekuće imovine. Takođe, društvo je za 2021. godinu ostvarilo gubitak od 946,5 hiljada eura i iskazalo neraspoređeni gubitak u iznosu od 8,72 miliona eura. Uzimajući u obzir navedeno, rukovodstvo je svjesno da u ovom trenutku postoje neizvjesnosti oko sposobnosti društva da iz vlastitih izvora ostvari svoje potrebe za finansiranjem. Ove činjenice ukazuju na postojanje materijalno značajnih neizvjesnosti koje mogu da izazovu sumnju u pogledu mogućnosti društva da posluje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja – navedeno je u izvještaju nezavisnog revizora “Računovodstvo i revizija”.

Montekargo je biznis planom za ovu godinu planirao dobit od 1,086 miliona. Za pola godine, kako pokazuje izvještaj o poslovanju, imali su 386,3 hiljade plusa.

Kao jedan od osnova za mišljenje sa rezervom, revizor je naveo kratkoročna potraživanja.

– Društvo je na 31. decembar 2021. godine iskazalo bruto vrijednost kratkoročnih potraživanja u iznosu od 2,43 miliona eura. U okviru navedenih potraživanja iskazana su potraživanja koja nisu naplaćena u roku od godine dana u iznosu od 455.070 eura. Dio navedenih potraživanja koja nisu naplaćena u roku od godine dana u iznosu od 323.592 eura odnose se na pravna lica kojima se istovremeno i duguje. Društvo nije uzelo u obzir zahtjeve svoje računovodstvene politike, kao ni zahtjeve MRS 39 – “Finansijski instrumenti: priznavanje i odmjeravanje” o potrebi prestanka priznavanja finansijskih sredstava kada ugovorena prava na tokove gotovina od finansijskih sredstava prestanu da važe i nije utvrdilo gubitak zbog obezvređenja istih, odnosno izvršilo ispravku vrijednosti potraživanja starijih od godinu dana – ukazali su revizori.

Skrenuli pažnju na iskazivanja u stambenom fondu

Revizori su skrenuli pažnju i na iskazivanja u vezi sa stambenim fondom.

– Društvo je sa stanjem na dan 31. decembar 2021. godine iskazalo sredstva “Stambenog fonda” u iznosu od 332.946 eura i to u okviru bilansne pozicije gotovine u iznosu od 1.071 euro i bilanse pozicije drugih potraživanja u iznosu od 331.875 eura. Istovremeno, u okviru bilansne pozije kratkoročnih obaveza, Društvo je iskazalo obaveze prema “Stambenom fondu” u iznosu od 331.875 eura. Pored navedenog, Društvo je na dan 31. decembar 2021. godine iskazalo sredstva “Fonda za prevenciju invalidnosti na radnom mjestu” i rekreativni odmor svih zaposlenih u okviru drugih potraživanja u iznosu od 49.979 eura, uz istovremeno iskazivanje obaveza na bilansnoj poziciji kratkoročnih obaveza u istom iznosu od 49.979 eura. Formiranje i korišćenje navedenih namjenskih sredstava regulisano je kolektivnim ugovorom, na način da se na bruto zarade izdvajaju sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u visini od tri odsto na obračunate bruto zarade i 0,2 odsto na obračunate bruto zarade za prevenciju invalidnosti na radnom mjestu i rekreativni odmor svih zaposlenih. Shodno kolektivnom ugovoru Društvo je u obavezi da ova sredstva svakog mjeseca izdvaja na poseban račun “Stambenog fonda” i “Fonda invalidnosti” – naveli su revizori.

Dan

Provjerite slična mjesta

Prekinuti pregovori o formiranju vlade u Francuskoj: Posvađali se oko fotelja

Novi ljevičarski savez, koji je pobijedio na parlamentarnim izborima u Francuskoj, suočava se s testom …