Regulatorna agencija dijelila novac i stambene kredite zaposlenim

Regulatorna agencija za energetiku i komunalne djelatnosti (REGAGEN) pojedinim zaposlenima plaćala je istovremeno kamate po osnovu dva stambena kredita podignuta kod poslovne banke i dodjeljivala više od jednog kredita iz sredstava Agencije po različitim osnovama. To je utvrdila Državna revizorska institucija (DRI) revizijom finansijskih iskaza Agencije za 2021. godinu.

– Takođe, Agencija je u 2021. godini za člana odbora, koji je ostvario pravo na kredit iz sredstava Agencije za poboljšanje uslova stanovanja, preuzela obavezu da na nedostajući iznos sredstava, koji je korisnik obezbijedio korišćenjem kredita kod poslovne banke, otplaćuje kamatu. Uvidom u pravilnik o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba u Agenciji, utvrđeno je da njime nije jasno definisana mogućnost dodjele novog stambenog kredita zaposlenom prije otplate prethodnog, kao ni utvrđen protok vremena nakon kojeg zaposleni može ostvariti pravo na novi stambeni kredit. Takođe, pravilnikom nije definisana mogućnost ostvarivanja prava na subvenciju kamate na kredit uzet kod poslovne banke u slučaju kada ukupan iznos pripadajućih sredstava zaposlenom nije moguće obezbijediti iz sredstava Agencije – piše u nalazu koji potpisuje predsjedavajući Senata DRI Nikola N. Kovačević.

DRI u nalazu nije navodila kojim je zaposlenima Agencija plaćala kamate, ni kojem je članu odbora otplaćivala kamatu. U izvještaju je pojašnjeno da su shodno odluci o rješavanju stambenih potreba organa Agencije, tri člana Odbora Agencije ostvarila pravo na kredit iz sredstava Agencije za poboljšanje uslova stanovanja u ukupnom iznosu od 35.296 eura.

Pravilnikom je propisano da se sredstva Agencije dodjeljuju po redu prvenstva utvrđenom rang-listom. S tim u vezi, a imajući u vidu raspoloživi iznos sredstava Agencije za rješavanje stambenih potreba u iznosu od 33.444 eura, član odbora koji je bio treći na rang-listi nije mogao da dobije sva pripadajuća sredstva (u iznosu od 11.327 eura), već je nedostajući iznos sredstava (1.852 eura) obezbijeđen korišćenjem kredita poslovne banke, a od pripadajućih sredstava dodijeljena su mu sredstva u iznosu od 9.475 eura, pri čemu je Agencija preuzela obavezu da za iznos od 1.852 eura, uzet kod poslovne banke, otplaćuje kamatu u visini do 4,1 odsto. Shodno zaključenim ugovorima o dodjeli kredita za rješavanje stambenih potreba od 20.5.2021. godine, utvrđeno je da sredstava koja ne vraćaju članovi Odbora Agencije iznose ukupno 25.083 eura, dok sredstva koja vraćaju Agenciji iznose 8.361 euro (glavnica) i 380,94 eura (kamata za cjelokupni period otplate) – piše u nalazu.

U Odboru REGAGEN-a lani su bili predsjednik Branislav Prelević i članovi Miroslav Vukčević i Dragutin Martinović, koji je u međuvremenu otišao u penziju. Prema podacima iz imovinskih kartona članova odbora, Prelević je od REGAGEN-a dobio 9.475 eura, Vukčević 16.334 eura, a Martinović 5.726 eura. Njihove mjesečne zarade iznose od 1.640 eura do 1.865 eura.

Revizijom je utvrđeno i da su korisnici kredita adaptirali stanove u rokovima i obavijestili komisije organa davaoca kredita o započinjanju namjenskog korišćenja kredita.

REGAGEN je dobio pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti. Iskazi su prezentovani na fer i objektivan način, dok finansijske transakcije i druge aktivnosti u svim materijalnim aspektima nisu usklađene sa zakonima i drugim propisima.

Dan

Provjerite slična mjesta

MUP i ANB: Aktivnosti protiv uticaja stranih službi, zabrana ulaska u CG za 28 osoba

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore saopšteno je da “u sklopu kontinuiranih i koordinisanih aktivnosti …