Gomila dokaza o nezakonitom radu

Državna revizorska institucija (DRI) utvrdila je da je Opština Herceg Novi prikazala neistinito u svojoj kasi prošle godine višak novca od 1,68 miliona eura, što je za 1,29 miliona više od iznosa utvrđenog finansijskom revizijom koji je bio 391.208 hiljada. Utvrđeno je i da je ova opština poslovala suprotno zakonima o državnoj imovini, radu, državnim službenicima i namještenicima, lokalnoj samoupravi, finansiranju lokalne samouprave, budžetu i fiskalnoj odgovornosti, upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, zaštiti i spašavanju i poreskoj administraciji. Poslovanje nije uslađeno i s pojedinim uredbama i pravilnicima.

DRI je zbog svega što je pronašla dala ovoj opštini, čiji je predsjednik Stevan Katić, negativno mišljenje na finansijsko poslovanje i na reviziju nepravilnosti uz obavezu da sprovede 29 preporuka.

Nadležni kolegijum, koji su činili senatori Zoran Jelić i Nikola Kovačević, je izvještaj o reviziji završnog računa ove opštine za 2021. poslao Vrhovnom državnom tužilaštvu, ministarstvima finansija i javne uprave, parlamentu i Zajednici opština.

Funkcije bez javnog konkursa
Revizijom je utvrđeno da za visoki rukovodni kadar nijesu raspisivani javni konkursi, već su imenovani vršioci dužnosti, što je suprotno članu 112 Zakona o lokalnoj samoupravi kojim je određeno da se popuna radnih mjesta iz kategorije visoki rukovodni kadar vrši na osnovu javnog konkursa. Prekršen je i član 124 ovog zakon jer je u pojedinim slučajevima v.d. status visoko rukovodnog kadra produžavan od 2017. godine, dok se po zakonu taj status može produžiti najduže do šest mjeseci.

DRI je konstatovao i da v.d. pomoćnik sekretara sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode ne ispunjava uslove iz kategorije visoko rukovodni kadar, u skladu sa članom 102 zakona o lokalnoj samoupravi kojim su određena zvanja i uslovi za visoki rukovodni kadar. Prekršen je i član 85 istog zakona jer je menadžer opštine imenovan na osnovu Katićevog rješenja, a ne na osnovu javnog konkursa na vrijeme od pet godina.

Kada je u pitanju sistem unutrašnje kontrole, utvrđeno je da u pisarnici nijesu zavedeni zahtjevi za plaćanje koje su podnosile firme i javne ustanove, kao i da internim pravilom nijesu određeni limiti potrošnje za osobe koje imaju pravo da koriste novac reprezentacije.

Rebalans bez saglasnosti Ministarstva
DRI je konstatovao da je Opština uradila rebalans budžeta za prošlu godinu kojom su primici i izdaci budžeta uvećani na 17.34 miliona eura, a u postupku revizije nije data na uvid saglasnost Ministarstva finansija na predlog odluke o rebalansu budžeta.

”I pored donijetog rebalansa budžeta prilikom njegovog izvršenja došlo je do višestrukog probijanja budžetskih pozicija iznad granica utvrđenih odlukom o budžetu, što nije u skladu sa članom 33 Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Opština nije koristila mogućnost da u skladu sa članom 36 istog zakona u slučaju nastanka okolnosti koje nijesu bile poznate u vrijeme

usvajanja odluke o budžetu, a na osnovu obrazloženog zahtjeva, između potrošačkih jedinica vrši preusmjeravanje novca utvrđenog odlukom o budžetu u visini do 10 odsto od ukupno planiranog novca potrošačke jedinice”, istaknuto je iz DRI.

U izvještaju je navedeno da za pojedine zaposlene zarade su isplaćivane na osnovu jednog rješenja kojim je obuhvaćen i dopunski i prekovremeni rad za pojedine mjesece u 2020. i 2021. godini. DRi je ukazala da je u ovom slučaju Opština prekršila zakon o radu jer nije obavijestila inspektora rada o uvođenju prekovremenog rada u roku od tri dana od dana donošenja odluke o prekovremenom radu.

Opština je dodatkom na osnovnu zaradu obuhvatila 78,54 odsto zaposlenih, a dodatak na osnovnu zaradu isplaćuje i za vrijeme bolovanja, godišnjih odmora, kao i zaposlenima koji već imaju nadoknadu po osnovu dopunskog rada, a da nije precizirala koja su to “određena radna mjesta”.

Vijesti

Provjerite slična mjesta

Obraćanje direktora EPCG u vezi cijena struje i restrikcija

Izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) Nikola Rovčanin ponovio je da do kraja godine neće …