Udarne vijesti

Brojni benefiti: Evo što donosi zakon o elektronskom dokumentu

Utvrđivanjem Predloga zakona o elektronskom dokumentu @VladaCG i @javnaupravamne stvoreni su uslovi da se unaprijedi proces digitalizacije na svim nivoima.

Cilj donošenja ovog propisa, pored dodatnog usklađivanja sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu je stvaranje uslova za unapređenje poslovnog ambijenta, razvoj usluga elektronske uprave, kao i efikasnije postupanje pravnih i fizičkih lica i nadležnih organa u smislu ovog zakona.

Donošenjem novog Zakona o elektronskom dokumentu doprinijeće se ubrzanju digitalne transformacije kroz otklanjanje postojećih barijera, koje su bile kočnica punoj primjeni ovog zakona.

Digitalizacijom dokumenata postiže se smanjenje upotrebe dokumenata u papirnoj formi, veća pristupačnost i publikovanje dokumenata, što je od posebnog značaja i za efikasnije ostvarivanje prava građana na dostupnost informacija od javnog značaja.

Ključne novine ovog zakona su:

  • šira primjena od postojećeg zakona, u smislu primjene zakona i na lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi;
  • prepoznavanje digitalizovanog dokumenta koji se izjednačava sa elektronskim dokumentom;
  • propisivanje uslova za pravnu valjanost digitalizovanog dokumenta;
  • uvođenje elektronskog pečata, kao elektronske usluge povjerenja;
  • propisivanje načina dostavljanja elektronskih dokumenata između nadležnih organa i stranaka;
  • prevazilaženje barijere koja se odnosila na neprihvatanje elektronskog dokumenta od strane institucija, na način što je norma u novom zakonu definisana tako da se više ne zahtijeva izričito i slobodno izražena volje o prihvatanju upotrebe elektronskog dokumenta, koja je kod institucija davala prostor za neprihvatanje elektronskog dokumenta. (ovo je bila glavna kočnica primjeni elektronskog dokumenta).

Kroz primjenu ovog zakona, kao i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ovjeri potpisa rukopisa i prepisa, koji je u nadležnosti Ministarstva pravde, (koji je Vlada utvrdila na prethodnoj sjednici), a koji je usklađen sa ovim zakonom, stvaraju se svi uslovi za punu primjenu elektronskog dokumenta na svim nivoima.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Za vikend pad temperature za 10 stepeni

Dejstvo talasa rekordnih temperatura od danas će postepeno slabiti i ovim se završava četvrti tropski …