Brojni benefiti: Evo što donosi zakon o elektronskom dokumentu

Utvrđivanjem Predloga zakona o elektronskom dokumentu @VladaCG i @javnaupravamne stvoreni su uslovi da se unaprijedi proces digitalizacije na svim nivoima.

Cilj donošenja ovog propisa, pored dodatnog usklađivanja sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu je stvaranje uslova za unapređenje poslovnog ambijenta, razvoj usluga elektronske uprave, kao i efikasnije postupanje pravnih i fizičkih lica i nadležnih organa u smislu ovog zakona.

Donošenjem novog Zakona o elektronskom dokumentu doprinijeće se ubrzanju digitalne transformacije kroz otklanjanje postojećih barijera, koje su bile kočnica punoj primjeni ovog zakona.

Digitalizacijom dokumenata postiže se smanjenje upotrebe dokumenata u papirnoj formi, veća pristupačnost i publikovanje dokumenata, što je od posebnog značaja i za efikasnije ostvarivanje prava građana na dostupnost informacija od javnog značaja.

Ključne novine ovog zakona su:

  • šira primjena od postojećeg zakona, u smislu primjene zakona i na lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi;
  • prepoznavanje digitalizovanog dokumenta koji se izjednačava sa elektronskim dokumentom;
  • propisivanje uslova za pravnu valjanost digitalizovanog dokumenta;
  • uvođenje elektronskog pečata, kao elektronske usluge povjerenja;
  • propisivanje načina dostavljanja elektronskih dokumenata između nadležnih organa i stranaka;
  • prevazilaženje barijere koja se odnosila na neprihvatanje elektronskog dokumenta od strane institucija, na način što je norma u novom zakonu definisana tako da se više ne zahtijeva izričito i slobodno izražena volje o prihvatanju upotrebe elektronskog dokumenta, koja je kod institucija davala prostor za neprihvatanje elektronskog dokumenta. (ovo je bila glavna kočnica primjeni elektronskog dokumenta).

Kroz primjenu ovog zakona, kao i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ovjeri potpisa rukopisa i prepisa, koji je u nadležnosti Ministarstva pravde, (koji je Vlada utvrdila na prethodnoj sjednici), a koji je usklađen sa ovim zakonom, stvaraju se svi uslovi za punu primjenu elektronskog dokumenta na svim nivoima.

Provjerite slična mjesta

Zlatna groznica u susjedstvu: Lykos Metals na tragu otkrivanja zlata i u Čajniču

Firma Lykos Metals, koja je izvijestila o pronalaženju većih količina zlata u općini Jezero, na …