Crna Gora druga zemlja u sprovođenju politika ženskog preduzetništva

Crna Gora zauzela je visoku drugu poziciju u sprovođenju politike ženskog preduzetništva, naznačeno je u Izvještaju SME Policy Indeks za Zapadni Balkan i Tursku.

Vlada Crne Gore je usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije za razvoj ženskog preduzetništva u Crnoj Gori 2021-2024, za 2021. godinu u kojem je naznačen ostvareni rezultat od 88% ispunjenosti ukupno planiranih aktivnosti predviđenih Akcionim planom za 2021. godinu.

Pored velikog uticaja epidemiološke situacije u zemlji izazvane korona virusom kao i kašnjenje u usvajanju budžeta, aktivnim angažovanjem ključnih aktera iz oblasti ženskog preduzetništva, koordiniranim pristupom implementaciji, od ukupno 74 aktivnosti definisanih Akcionim planom za 2021. godinu u okviru Strategije za razvoj ženskog preduzetništva u Crnoj Gori 2021-2024, uspješno je realizovano 65.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma prepoznaje važnost ženskog preduzetništva kao pokretača ekonomskog i ukupnog društvenog razvoja. U narednom periodu potrebno je nastaviti sa postojećim programima podrške ženama u biznisu, kao i sa razvojem novih, aIi i dodatno raditi na jačanju koordinacije u proces planiranja i realizacije programa u okviru javnog, privatnog i NVO sektora, a sve u cilju ostvarenja definisanih ciljeva Strategije.

Crna Gora kao zemlja kandidat za članstvo u EU, kontinuirano usklađuje ciljeve programske politike za žensko preduzetništvo sa ključnim evropskim strateškim dokumentima koji prate oblast obrazovanja, zapošljavanja, razvoja ljudskih resursa i politike razvoja malih i srednjih preduzeća.

Provjerite slična mjesta

Zlatna groznica u susjedstvu: Lykos Metals na tragu otkrivanja zlata i u Čajniču

Firma Lykos Metals, koja je izvijestila o pronalaženju većih količina zlata u općini Jezero, na …