Udarne vijesti

Promocija Javnog poziva za dodjelu grantova za inovacije

Privredna komora je u saradnji sa Fondom za inovacije, 8. jula organizovala predstavljanje Javnog poziva za dodjelu grantova za inovacije.
Ovaj poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima i otvoren je do 24. septembra, a opredijeljeni budžet iznosi 670.000 eura.
Tokom skupa, menadžeri Fonda za inovacije govorili su o ciljevima, uslovima učešća, sadržaju prijave, te pojasnili proceduru evaluacije.
Direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet u Privrednoj komori, dr Mladen Perazić kazao je da je osnovna svrha poziva podsticanje saradnje mikro, malih i srednjih preduzeća sa naučno-istraživačkim ustanovama i/ili drugim mikro, malim i srednjim preduzećima u izradi i sprovođenju inovativnih projekata sa ciljem stvaranja novih proizvoda i usluga, kao i tehnologija sa značajnim, održivim budućim uticajem i tržišnim potencijalom.
Bojana Femić Radosavović, izvršna direktorica Fonda za inovacije istakla je da ova institucija nudi značajnu podršku domaćim preduzećima da razviju inovativne ideje, prozivode i usluge, te da je za kratko vrijeme svog postojanja uspjela da oformi jak tim, čiji su članovi najveća snaga Fonda.
– Uvijek smo tu da vam kroz naše konsultanstke usluge pomognemo da jasnije definišete vaše probleme i pronađete partnere za saradnju – kazala je ona.
Prema njenim riječima, Fond se u saradnji sa Mnistarstvom nauke i tehonloškog razvoja, ove godine fokusirao na segment koji do sada nije bio pokriven, a odnosi se na saradnju nauke i privrede.
– Zato je sva pažnja trenutno usmjerena na dvije programske lijne, Inovacione vaučere i Kolaborativne grantove za inovacije – kazala je Femić Radosavović.
Ona je istakla da je Javni poziv za dodjelu kolaborativnih grantova za inovacije otvoren do 27. septembra, te da je za sami proces prijavljivanja planirano nekoliko obuka, a prva će se održati 20. jula.
– Obuke će sprovoditi renomirani međunarodni stručnjaci, a tokom njihovog trajanja proći će se kroz svu neophodnu dokumentaciju sa jasnim smjernicama za prijavljivanje – istakla je Femić Radosavović.
Mira Lopičić Zloković, menadžerka Fonda za inovacije kazala je da su za ovaj Javni poziv izdvojena sredstva u iznosu od 670.000 eura za sufinansiranje inovativnih projekata.
– Fond dodjeljuje grantove u maksimalnom iznosu od 100.000 eura po odobrenom projektu, a finansiranje dodijeljeno od strane Fonda može pokriti najviše: 80% ukupnih troškova projekta za mikro i mala preduzeća; te 70% ukupnih troškova projekta za srednja preduzeća – istakla je ona.
Prema njenim riječima, iznos dodijeljenih sredstava za sufinansiranje inovativnog projekta utvrđuje se na osnovu ukupnog prihvaćenog budžeta projekta i veličine preduzeća korisnika (primaoca granta). Preostali iznos sredstava, podnosilac prijave dužan je da obezbijedi iz sopstvenih izvora.
Ona je istakla da se podrška koja se dodjeljuje MMSP kroz ovaj Program sprovodi u okviru de minimis režima pomoći, te da ukupan iznos de minimis pomoći dodijeljen jednom korisniku iz javnih izvora podrške, ne može kumulativno preći 200.000 eura tokom bilo kog perioda od tri fiskalne godine.
Lopičić Zloković je kazala da je ovaj Program usklađen sa strateškim prioritetima utvrđenim Strategijom pametne specijalizacije (2019-2024), a odnosi se na oblasti održive poljoprivrede i lanca vrijednosti hrane, energiju i održivu životnu sredinu; održivi i zdravstveni turizam, te informacione i komunikacione tehnologije kao horizontalni prioritet.
– Najmanje 70% raspoloživih sredstava Fonda za ovaj poziv biće opredijeljeno za prijave u navedenim prioritetnim oblastima, u zavisnosti od dostupnosti kvalitetnih projekat., a 30% za ostale privredne grane – navela je ona.
Kako je istakla, jedno preduzeće može podnijeti samo jednu prijavu, ali jedna naučno istraživačka institucija može biti partner na vise projekata. Za istu biznis ideju neće biti moguće dobti sredstava, ukoliko je kompanija već iskoristila neki grant Ministarstva ili druge institucije.
– Međunarodne partnerske institucije mogu biti uključene u konzorcijum, ali ne mogu iskazivati svoje troškove i potraživati sredstva u okviru ovog Javnog poziva -kazala je ona.
Prema njenim riječima, očekivani početak implementacije projekta je 23. januar, sa predviđenim trajanjem od 24 mjeseca.
Menadžer Fonda za inovacije, Ivan Tomović prisutne je informisao o prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima ovog Javnog poziva.
– Finansirane kategorije odnose se na:troškove osoblja, opreme i materijala, domaće ili međunarodne stručne/savjetodavne/konsultantske usluge za istraživanje i razvoj, savjetovanje o razvoju poslovanja, te istraživanje tržišta – kazao je on
Kada su u pitanju neprihvatljivi troškovi, između ostalog, naveo je dugove i troškove otplate duga (kamate), naknade za gubitke, dugove ili potencijalne buduće obaveze, te troškove koje je korisnik granta prijavio, a finansirani su u okviru druge akcije ili programa koji dobija sredstva iz drugih javnih izvora finansiranja.
.
Tomović je kazao da se podnosilac prijave prvo mora registrovati na portal Fonda putem linka www.programifonda.me, čiji se zahtjev registraciju naloga automatski odobrava, nakon čega se dobija potrebna akreditiva putem maila. Nakon registracije, podnosilac prijave može podnijeti svoju prijavu direktno na portalu.
On je takođe pojasnio procese evaluacije i odluke o finansiranju, ističuči da će administrativnu provjeru pristiglih prijava vršiti Fond, nakon čega će sve projektne prijave koje ispunjavaju tražene uslove biti upućene na evaluaciju.

– Proces evaluacije sprovodiće međunarodni evaluatori i nezavisna Investiciona Komisija i odvijaće se u dvije faze. Za prijave koje prođu u drugu fazu evaluacije, podnosioci prijava će biti pozvani da uživo prezentuju svoje projekte (lično ili putem videokonferencije) – kazao je Tomović.

Prema njegovim riječima, konačnu odluku o finansiranju donosi Fond, na predlog nezavisne Investicione Komisije, a na osnovu dobijene Rang liste i raspoloživog budžeta za ovaj Javni poziv.
Nakon prezentacije, predstavnici Fonda za inovacije odgovarali su na sva pitanja i neodumice zainteresovanih učesnika.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Bivše direktore IRF-a terete za falsifikovanje ugovora

Optužnica protiv bivšeg rukovodstva Investiciono-razvojnog fonda Zorana Vukčevića, Zorana Vujovića i Branislava Jankovića, koje Specijalno …