Adrović: Isplata dječjih dodataka za djecu do 18 godina počinje 1.novembra

„Aktivnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja posebno su usmjerene na zaštitu ugroženih grupa: nesposobnih za rad i materijalno neobezbjeđenih, djece, osobe sa invaliditetom, starijih lica, žena žrtava nasilja i drugih osoba kojima je usljed posebnih okolnosti potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite, kazao je ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović tokom konsultativnog saslušanja pred Odborom za zdravstvo, rad i socijalno staranje na temu “Aktuelna situacija u oblasti socijalne politike”.
On je naveo da prava iz ove oblasti korisnici mogu ostvariti preko 13 centara za socijalni rad.
Ministar je kazao da je za isplatu materijalnih davanja u 2021. godini izdvojeno 79.917.965 eura (bez jednokratnih novčanih pomoći), a da su u 2022. godini opredijeljena sredstva u iznosu od 137.705.000 eura.
„Za isplatu dječjeg dodatka za djecu od 0 do 6 godina u ovoj godini je utrošeno 5.654.471 eura, dok je ukupno 27.4 miliona eura na poziciji ministarstva za isplatu dodatka za 2022. godinu“, naveo je ministar Adrović.
Pravo na dječji dodatak za djecu do 18 godina počinje da se primjenjuje od 1. oktobra, a prva isplata će biti u novembru ove godine.
„Po osnovu obeštećenja bivših korisnica naknade po osnovu rođenja troje ili više djece, isplata je bila za 14.935 korisnica za šta se na mjesečnom nivou izdvaja 3.589.977 eura. Na poziciji Ministarstva za isplatu ove vrste naknada se nalazi 29.500.000 eura“, kazao je ministar.
On je naveo da su u sitemu socijalne i dječje zaštite uspostavljene brojne usluge koje se odnose na podršku života u zajednici, usluge smještaja i savjetodavno-terapijske.
„Većina ovih usluga se redovno pružaju korisnicima, dok za neke od njih Ministarstvo preduzima aktivnosti na njihovom ponovnom uspostavljanju“, kazao je ministar Adrović.
Za finansiranje usluga po javnom pozivu za SOS telefone za djecu i odrasle žrtve nasilja i za sklonište za žrtve trgovine ljudima u 2022. godini opredijeljeno 139.998 eura, dok je za finansiranje usluge smještaja u javnim ustanovama u prva 4 mjeseca ove godine utrošeno 453.335 eura.
U cilju daljeg unapređenja socijalne i dječje zaštite Ministarstvo će u narednom periodu raditi na unapređenju normativnog i strateškog okvira sistema socijalne i dječje zaštite, razvoju i unapređenju usluga, posebno onih koje podržavaju život korisnika u zajednici u cilju sprovođenja daljeg procesa deinstitucionalizacije, a što je u skladu sa najboljom evropskom i međunarodnom praksom.
„Posebna pažnja biće posvećena unapređenju položaja RE populacije i drugih marginalizovanih grupa kroz razvoj sistema podrške, zaštiti osoba sa invaliditetom. U tom pravcu Ministarstvo realizuje projekat u vrijednosti oko 1 miliona eura, a koji ima za cilj uspostavljanje jedinstvenog tijela za utvrđivanje invaliditeta i jedinstvenih nacionalnih kriterijuma za utvrđivanje invaliditeta“, naveo je ministar Adrović.
On je dodao da se radi o kompleksnom projektu koji uključuje pet resora (socijalnu zaštitu, zapošljavanje, penzijsko invalidsku i boračku zaštitu i prosvjetu), a od čije realizacije direktno zavisi korišćenje raznih prava za oko 50.000 građana i njihovih porodica.
„Reformom bi trebalo da se suspenduje oko 30 postojećih komisija i uspostavi jedinstveno tijelo (Zavod) koje bi vještačilo po novoj, jedinstvenoj, nacionalnoj metodologiji za sve resore“, dodao je ministar Adrović.
On je istakao da je, kako bi se na najbolji način sprovele sve navedene aktivnosti, neophodno jačati kapacitete centara za socijalni rad, kao i kapacitete ustanova socijalne i dječje zaštite, što je i zajednički zaključak sa sastanka koji je držan sa direktorima centara za socijalni rad.
„Potrebno je da radimo na jačanju stručnog kadra, posebno povećanje broja voditelja slučaja, ali i obezbijediti prostorne kapacitete i time poboljšati uslove rada i komunikaciju sa korisnicima. Svakako, u ovom dijelu treba raditi i na obezbjeđivanju pristupačnosti ustanovama“, dodao je ministar Adrović.
Ministar je kazao da je prepoznajući značaj zaposlenih u sistemu socijalne i dječje zaštite inicirao prema Ministarstvu pravde da ovi zaposleni dobiju status službenih lica.

Provjerite slična mjesta

Osam ambasadora bi uskoro mogli da stupe na dužnost

Većina predloženih ambasadora Crne Gore, kako RTCG nezvanično saznaje, dobila je agremane od država prijema. …