Viele Euro Geldscheine

Prijave za reprogram duga do 30. juna: Rate od 50 do 1.000 eura

Ministarstvo finansija (MF), u saradnji sa Upravom prihoda i carina (UPC), omogućilo je poreskim dužnicima da se do 30. juna prijave za reprogram poreskog duga, umjesto do prvobitnog roka koji ističe danas.
MF poziva sve dužnike (pravna i fizička lica) koji imaju poreska i neporeska potraživanja, dospjela za plaćanje zaključno sa 20. aprilom ove godine, da Upravi prihoda i carina podnesu zahtjev za reprogram.
Zahtjev se podnosi elektronskim putem, upotrebom elektronskog certifikata, preko portala Uprave prihoda i carina (https://eprijava.tax.gov.me) ili na propisanom obrascu neposredno nadležnoj područnoj jedinici. Obrazac zahtjeva za reprogram poreskog potraživanja dostupan je na internet stranici Uprave (www.upravaprihoda.gov.me ).
Javni poziv, u kojem su dostupni svi detalji uslova prijavljivanja, objavljen je 20. aprila ove godine https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-svim-poreskim-duznicima-za-podnosenje-zahtjeva-za-reprogram-poreskog-potrazivanja.
Reprogram podrazumijeva sva poreska i neporeska potraživanja nastala po osnovu poreza na dobit preduzeća, na dohodak građana, na dodatu vrijednost, na promet nepokretnosti, poreza na kafu, doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, za obavezno zdravstveno osiguranje, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, kao i doprinosa Fondu rada i koncesionih naknada. Ne odnosi se na poresko potraživanje dužnika nad kojim je otvoren stečajni postupak, osim ako se stečaj sprovodi reorganizacijom, ili na one za koje nije podnijeta poreska prijava u skladu sa zakonom, kao ni na potraživanje za koje je izvršeno odlaganje.
Reprogram poreskog potraživanja može se odobriti u najviše 60 jednakih mjesečnih rata.
Minimalni iznos mjesečne rate može iznositi 50 eura za pojedinca koji ne obavlja privrednu djelatnost, 70 eura za preduzetnika koji plaća obaveze u paušalnom iznosu, kao i 100 eura za preduzetnika koji plaća obaveze prema stvarnom dohotku.
Minimalni iznos mjesečne rate iznosi i 100 eura za preduzeće koje ima do pet zaposlenih, 500 eura za firme koje imaju od šest do 50 zaposlenih, kao i 1.000 eura za kompaniju koja ima preko 50 zaposlenih.
Dužnik, kome se odobri reprogram, obavezan je da jednokratno uplati deset odsto od ukupnog iznosa poreskog potraživanja utvrđenog rješenjem o reprogramu u roku od deset dana od dana donošenja rješenja.

Provjerite slična mjesta

PES: Vlada će imati skoro dvotrećinsku podršku, naša zemlja na pragu istorijskog pomirenja

Pokret Evropa sad je na sjednici Glavnog odbora donio jednoglasnu odluku za proširenje 44. Vlade, …