lots of euro bills on the table

Puna državna kasa: Prihodi iznad plana, u martu prvi put suficit i iznosi 31,9 miliona

Prvi kvartal 2022. godine obilježila je dobra naplata prihoda, realizovana u iznosu značajno iznad planiranog, dok su gotovo sve kategorije izdataka realizovane u iznosu nižem od plana. Prema navedenom, deficit budžeta za tri mjeseca 2022. godine smanjen je sa 1%, koliko je iznosio za prva dva mjeseca, na 0,4% procijenjenog BDP-a, i iznosio je 22 mil. €. Deficit je za 115,1 mil. € ili 83,9% manji od planiranog, dok je u odnosu na isti period 2021. godine manji za 81,2 mil. € ili 78,7%.

Istovremeno, u martu ove godine ostvaren je suficit državnog budžeta u iznosu od 31,9 mil. € ili 0,6% BDP-a, što je prvi put slučaj da je u ovom mjesecu zabilježen pozitivan budžetski rezultat. Ostvareni rezultat je bolji za 47,8 mil. € (planom projektovan deficit od 15.9€) dok je u odnosu na deficit ostvaren u martu 2021. godine bolji za 42,2 mil. €.

Prihodi budžeta su od početka januara do kraja marta 2022. godine iznosili su 416,6 mil. € ili 7,9% procijenjenog BDP-a i veći su za 68,1 mil. € ili 19,6% u odnosu na isti period 2021. godine. U odnosu na planirane, veći za čak 50,5 mil. € ili 13,8%. Prihodi budžeta za tri mjeseca veći su i od prihoda ostvarenih u uporednom periodu 2020. godine za 41,2 mil. € ili 11,0 %, kao i u odnosu na 2019. godinu za 45,2 mil. € ili 12,2%.

Povećanje raspoloživog dohotka građana kroz sprovođenje programa „Evropa sad!“ dovelo je do rasta potrošnje, što je uticalo i na uvećanje budžetskih prihoda, kojem je doprinijela i veća poreska disciplina.

Značajan rast u odnosu na planirane bilježe prihodi po osnovu PDV-a i akciza i to u iznosu od 32,4 mil. € ili 23,3%, odnosno 8,2 mil. € ili 17%. U odnosu na uporedni tromjesečni period 2021. godine, prihodi od PDV-a su veći za 46,8 mil. € ili 37,6%, dok su prihodi od akciza veći za 14,4 mil. € ili 33,9%.

Takođe, odlična naplata zabilježena je i kod poreza na dobit pravnih lica, pa je ova kategorija veća u odnosu na plan za 9,5 mil. € ili 30%, što je pored dobrih rezultata iz poslovne 2021. godine pokazatelj i visokog stepena poreske discipline. U odnosu na prethodnu godinu, prihodi po ovom osnovu veći su za 10,4 mil. € ili 33,6%.

S druge strane, kategorija doprinosa ostvarena je na nešto nižem nivou od planiranog za 1,8 mil. € ili 2%, ali se već od februara bilježi bolja naplata po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 6% u odnosu na isti mjesec 2021. godine, a takođe i u martu za 7,5% u odnosu na uporedni mjesec. Prihodi od doprinosa za PIO u martu su veći i od planiranih za 3,4%.

Prihodi budžeta u martu 2022. godine iznosili su 184,1 mil. €, što je za 19,4% (29,9 mil. €) više u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je u odnosu na plan više za 22,9% (34,3 mil. €).

Izdaci budžeta u periodu januar – mart 2022 iznosili su 438,6 mil. € ili 8.3% procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane niži su za 64,6 mil. € ili 12.8%, a za 13,1 mil. ili 2,9% u odnosu na isti period 2021. godine.

U strukturi ukupne potrošnje, izdaci u okviru tekućeg budžeta, budžeta državnih fondova i rezerve iznose čine 97%, dok kapitalni budžet čini 7%. Niže izvršenje u ovom periodu dominantno se odnosi na plaćanja po osnovu prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja kod Fonda PIO (koje se realizuje u skladu sa brojem izvršilaca), transfera institucijama, pojedinicima, nevladinom i javnog sektoru, kao i tekuće budžetske rezerve.

Kapitalni budžet je realizovan na nivou od 35,7 mil.€, što je usklađeno sa dinamikom izvođenja radova na kapitalnim projektima, te je u skladu sa tim izvršenje niže od plana za 17,7 mil.€, odnosno 33,1%. Najznačajnije izvdvajanje u okviru kapitlanog budžeta odnosi se na realizovana plaćanja za potrebe projekta auto-puta (19,09mil.€).

Rashodi u martu 2022. godine iznosili su 152,2 mil.€ i niži su u odnosu na plan za 13,5 mil. €, kao i u odnosu na mart 2021. godine za 12,2 mil. €.

U dijelu realizacije Transakcija finansiranja, zaključno sa martom 2022. godine, izvršena je otplata duga u iznosu od 54,3 mil.€, odnosno 1% BDP-a, što je za 2 mil.€ više od plana. U martu je otplata duga iznosila 11,7 mil.€.

Provjerite slična mjesta

Prekinuti pregovori o formiranju vlade u Francuskoj: Posvađali se oko fotelja

Novi ljevičarski savez, koji je pobijedio na parlamentarnim izborima u Francuskoj, suočava se s testom …