Udarne vijesti

SKANDALOZNO: Odbor direktora EPCG odlučio da pokrije minus CEDIS-a, sa akcionarima će o tome kasnije

Odbor direktora Elektroprivrede je na sjednici od utorka (5. aprila) donio odluku da retroaktivno smanji devet prošlogodišnjih mjesečnih faktura Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu (CEDIS-u) za ukupno 10,23 miliona eura, odnosno za 12,38 miliona eura sa PDV-om.

U razgovoru sa stručnjacima iz ove oblasti Pobjedi je rečeno da je ovakva odluka morala biti donijeta na sjednici skupštine akcionara. Smatraju da je na ovaj način prekršeno više zakona, među njima i Zakon o reviziji koji utvrđuje nadležnost revizorskog odbora kompanije. Odluci borda EPCG je prethodio zaključak Vlade donešen na elektronskoj sjednici, a koji još nije objavljen, dok CEDIS nije ispoštovao zakonsku obavezu i nije do 31. marta predao finansijski izvještaj za prošlu godinu.

Zato se osnovano postavlja pitanje da li je istinit finansijski iskaz EPCG, podaci o profitu, ako će retroaktivno biti dato knjižno odobrenje CEDIS-u, a time izmijenjene obaveze za porez koji je već plaćen?

Vlada

O ovoj odluci kojom se iz razloga hitnosti odmah postupa i sprovodi zaključak Vlade broj 04-2032 od 1. aprila obavijestiće se Vlada, dok će se o ovoj odluci izvijestiti skupština akcionara EPCG na prvoj sljedećoj redovnoj skupštini – kaže se u odluci Odbora direktora EPCG, u koji je Pobjeda imala uvid.

Navodi se da se ova odluka donosi na osnovu zaključka Vlade i mišljenja revizorskog odbora EPCG od 1. aprila, kao i da stupa na snagu danom donošenja.

Član 31. Zakona o reviziji predviđa da revizorski odbor prati postupak finansijskog izvještavanja, reviziju finansijskih iskaza i nezavisnost angažovanih revizora, daje preporuke skupštini akcionara, odnosno osnivačima o izboru revizora, te razmatra planove i izvještaje unutrašnje kontrole i druga pitanja koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju, ali ne i da daje mišljenje u vezi zaključaka Odbora direktora.

Pobjedini sagovornici navode i da je prekršen i Zakon o računovodstvu, jer CEDIS nije, prema podacima sa portala Uprave prihoda i carina, podnio finansijske iskaze za 2021. godinu, za šta je rok bio 31. mart. Naši sagovornici ukazuju i na obavezu angažovanja eksterne revizorske kuće za godišnje finansijske iskaze, čije mišljenje je jedino relevantno.

Prema mišljenju advokata s kojima smo razgovarali, EPCG kao vlasnik CEDIS-a ima interes da ga zaštiti od štetnih uticaja, ali je upitno kakve će poreske implikacije imati ovakva odluka.

Kada je riječ o dividendi, naš sagovornik ukazuje da skupština akcionara može odlučiti da je ne dijeli, te da je manjinski akcionari mogu tražiti tek kada skupština donese odluku o raspodjeli.

Nejasno je kako je ovo procesno sprovedeno. Ako su vlasnici trebali da odlučuju, onda je trebalo da sazovu skupštinu, makar da ispoštuju formu – smatra naš sagovornik.

Odluci Vlade da se iz dobiti EPCG pokrije gubitak njene ćerke se protivilo Ministarstvo kapitalnih investicija u kojem smatraju da se time šteti državnom budžetu, jer se gube poreski i prihodi od dividende. Odluka je na štetu i manjinskih akcionara EPCG, kojima se smanjuje dividenda za skoro 11 miliona eura. EPCG je u prošloj godini imala 45 miliona eura dobiti.

U odluci borda EPCG, u koji je Pobjeda imala uvid, se navodi da se odobrava u korist CEDIS-a knjižno odobrenje koje će se realizovati korekcijom faktura počev od aprila pa do kraja godine.

EPCG je najviše smanjila decembarsku fakturu i to čak 3,51 milion eura, novembarska faktura je smanjena za 2,24 miliona, oktobarska 1,57 miliona, septembarska 792,4 hiljade eura, avgustovska za 777,89 hiljada eura, julska 609,36 hiljada, junska faktura je umanjena 329,39 hiljada eura, majska za 127,45 hiljada eura, dok je aprilska smanjena 271,59 hiljada bez PDV-a.

EPCG
Prije zaključka Vlade, Odbor direktora EPCG je na sjednici održanoj 31. marta donio zaključak u kojem predlaže Vladi da na osnovu člana 213 stav 1 Zakona o energetici, usljed poremećaja na tržištu električne energije, odobri rukovodstvu EPCG donošenje odluke na osnovu koje bi se odobrilo knjižno odobrenje na ispostavljene fakture za pokriće finansijskih gubitaka nastalih usljed ekstremnih poremećaja na tržištu u poslovanju zavisnog društva CEDIS-a za period od aprila do kraja prošle godine, a u cilju obezbjeđenja likvidnosti radi nesmetanog vršenja usluga u javnom interesu.

U mišljenju u vezi ovog zaključka revizorski odbor EPCG smatra da ne postoje zakonske smetnje da nakon donošenja odluke Vlade, EPCG izvrši izmjenu ispostavljenih faktura CEDIS-u davanjem knjižnih odobrenja za period april – decembar prošle godine.

Revizorski odbor EPCG je mišljenje donio 1. aprila, a koliko se žurilo sa donošenjem mišljenja pokazuje i podatak da se u tom dokumentu navodi da je bord EPCG donio zaključak na sjednici održanoj 31. decembra 2022. godine!?

Pobjeda

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Bivše direktore IRF-a terete za falsifikovanje ugovora

Optužnica protiv bivšeg rukovodstva Investiciono-razvojnog fonda Zorana Vukčevića, Zorana Vujovića i Branislava Jankovića, koje Specijalno …