Važno saopštenje Vlade o dugu, državnim kompanijama, izbjeglicama iz Ukrajine…

Vlada se, na 64. sjednici održanoj 31. marta 2022. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, upoznala sa Izvještajem o rezultatima eksterne revizije u privrednim društvima u većinskom vlasništvu države Crne Gore za period od 2016. do 2020. godine. Cilj ovog Izvještaja je skretanje pažnje na značaj eksterne revizije u procesu upravljanja i izvještavanja, kao i na iskazane rezerve revizora u pogledu materijalno značajnih grešaka u računovodstvenom evidentiranju i izvještavanju u prethodnom periodu, sa namjerom da se iste otklone u što kraćem roku, a sve u interesu države kao najvećeg akcionara ali i svih građana koji iz sopstvenih sredstava, kroz plaćanje poreza i drugih dadžbina, finansiraju rad određenog broja ovih društava. Iz podataka prezentovanih u ovom Izvještaju, može se zaključiti da kod značajnog broja privrednih društava to nije bio slučaj u prethodnom periodu. U prilog tome je i podatak da je u 2020. godini, od ukupno 32 privredna društva obaveznika revizije, čak kod njih 17 revizor iskazao rezervu u pogledu (ne)usklađenosti finansijskih iskaza sa međunarodnim standardima, dok je u slučaju jednog privrednog društva bio uzdržan od izražavanja mišljenja. Samo 14 privrednih društava dobilo je pozitivno mišljenje eksterne revizije na usvojene finansijske iskaze. Takođe, analizom podataka utvrđeno je da se u značajnom mjeri problemi na koje ukazuju revizori godinama unazad ne rješavaju. U tom pogledu, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da otpočne sa aktivnostima izmjena i dopuna Zakona o reviziji u cilju uspostavljanja obaveze sprovođenja eksterne revizije finansijskih iskaza za sva privredna društva u većinskom vlasništvu države Crne Gore.

Data je saglasnost na Plan rada i finansijski plan DOO „Montenegro Works” za 2022. godinu.

Vlada je usvojila Izvještaj o javnom dugu Crne Gore na dan 31. decembar 2021. godine. Ukupan državni dug (bez depozita), na 31.12.2021. godine, iznosio je 4.090,02 miliona eura, ili 83,27% BDP-a. Ukupan državni dug uključujući depozite, na kraju 2021. godine, iznosio je 3.625,19 miliona eura ili 73,81% BDP-a. Spoljni dug iznosio je 3.688,48 miliona eura, odnosno 75,10% BDP-a, dok je unutrašnji dug iznosio 401,54 miliona eura, odnosno 8,18 % BDP-a. U odnosu na kraj 2020. godine, došlo je do smanjenja državnog duga u ukupnom iznosu od 240,81 miliona eura, što je rezultat smanjenja spoljnjeg duga za 146,79 miliona eura, i smanjenja domaćeg duga za 94,02 miliona eura. Do smanjenja spoljnjeg duga došlo je prije svega usljed otplate duga po osnovu Euroobveznica emitovanih 2016. godine u iznosu od 227,45 miliona eura, kao i drugih kreditnih aranžmana zaključenih sa ino kreditorima. Domaći dug je smanjen u najvećoj mjeri usljed otplate državnih zapisa u iznosu od 41,70 miliona eura i glavnice po osnovu kratkoročnih i dugoročnih kredita u iznosu od oko 43,61 miliona eura.

Donijeta je Odluka o obrazovanju Koordinacionog tijela za vršenje nadzora nad sprovođenjem Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine. Odlukom je definisano da Koordinaciono tijelo prati i koordinira aktivnosti i mjere koje preduzimaju nadležni organi i institucije u cilju sprovođenja Odluke, odnosno radi ostvarivanja prava lica iz Ukrajine na smještaj, zdravstvenu zaštitu, osnovno i srednje obrazovanje, informacije o pravima i obavezama, rad, spajanje porodice, isprave i pravo na podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, kao i sarađuje sa međunarodnim organizacijama koje se bave pravima izbjeglica i migranata i Crvenim krstom Crne Gore. S tim u vezi Vlada je odobrila preusmjeravanje sredstava sa potrošačke jedinice Ministarstvo finansija i socijalnog staranja na potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova u iznosu do 2.000.000,00 € za sprovođenje Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine.

Provjerite slična mjesta

ALARM: Fali 15 ljekova za najteže pacijente

Onkološki pacijenti opet su ostali bez obavezne terapije, a ovog puta su im zdravstveni radnici …