DRI češlja ugovore o djelu, ministarstva zapošljavala preko svake mjere

Uprkos zakonskom ograničenju da organi državne uprave ne treba da zaključuju ugovore o djelu i ugovore o privremenim i povremenim poslovima za sistematizovana radna mjesta i obavljanje poslova iz nadležnosti organa, već treba da postupaju u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Vrhovna državna revizija (DRI) je identifikovala rizik da je jedan broj ministarstava nastavio praksu zaključivanja navedenih ugovora.

To je uslovilo da DRI za 2022. godinu planirala sprovođenje nove revizije uspjeha pod nazivom „Uspješnost angažovanja fizičkih lica bez zasnivanja radnog odnosa u državnim organima“, usljed činjenice da su izdaci po osnovu ugovora o dijelu u 2020. godini (12.18 miiona EUR) za oko 40 odsto i u 2021. godini (11.15 miliona EUR) za oko 30 odsto veća u odnosu na 2019. godinu (8.75 miliona EUR), te visoko identifikovanog rizika potrošnje budžetskih sredstava na neefikasan način – kazao je Pobjedi Senator DRI Branislav Radulović.

Prema njegovim riječima, DRI će u ovoj godini, pored najavljene revizije uspjeha, u svim revizijama potrošačkih jedinica i kroz reviziju završnog računa budžeta ovom pitanju dati posebnu pažnju

DRI je dala preporuku Ministarstvu javne uprave da preispita institut ”dodatni rad” u Zakonu o državnim službenicima i namještenicima (čl. 79), imajući u vidu da Zakon o radu, kao sistemski zakon u oblasti radnih odnosa, reguliše „dopunski rad“ (čl. 201 Zakona o radu) – rekao je Radulović.

Takođe, kazao je on, tom resoru su date i preporuke da preduzima potrebne mjere kako bi se ojačali kapaciteti Odeljenja upravne inspekcije.

Stoga će DRI u narednom revizorskom ciklusu provjeriti da li je Odjeljenje upravne inspekcije u Godišnjim planovima redovnog nadzora planiralo redovne inspekcijske nadzore zaključenih ugovora o djelu, ugovora o dopunskom radu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima kod organa državne uprave – navodi Radulović.

Provjerite slična mjesta

Šaranović: Gašenje video nadzora na ulicama nosi visoke rizike

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da je danas od Agencije za zaštitu ličnih …